ទំព័រគំរូ:Lower

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Use to lower some text or other element a specified number of units (recommend proportional 'em' units), otherwise by a default 0.6em:

{{lower|Nem|text/element}} to lower by N em units  (e.g. {{lower|0.4em|This is the text to lower.}})
{{lower|text/element}} to lower by default 0.6em.

Can be useful e.g. to position <ref>erence links (footnote links) appearing in tables without any preceding text (cf {{Infobox Ethnic group}}).

See also[កែប្រែ]