ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Nidovirales

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
ចក្រ: រីបូវីរ្យ៉ា [Taxonomy; edit]
លំដាប់: នីដូវីរ៉ាលេស [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about នីដូវីរ៉ាលេស. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about នីដូវីរ៉ាលេស's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Incertae sedis (Taxonomyedit)
Rank: ordo (displays as លំដាប់)
Link: នីដូវីរ៉ាលេស (links to នីដូវីរ៉ាលេស)
Extinct: no.
Always displayed: Yes (major rank)
Taxonomic references: "Virus Taxonomy: 2018b Release" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) February 2019 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 12 March 2019
Parent's taxonomic references:
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.