ទំព័រគំរូ:ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:TheravadaBuddhism)
Jump to navigation Jump to search

ថេរវាទ

  Asokanpillar-crop.jpg  

ប្រទេស

  ស្រីលង្កា
កម្ពុជា • ឡាវ
ភូមា • ថៃ
 

Texts

 

ព្រះត្រ័យបិដក
Commentaries
Subcommentaries

 

History

 

Pre-sectarian Buddhism
Early schools • Sthavira
Asoka • Third Council
Vibhajjavada
Mahinda • Sanghamitta
Dipavamsa • Mahavamsa
Buddhaghosa

 

Doctrine

 

Saṃsāra • Nibbāṇa
Middle Way
អរិយដ្ឋង្គិកមគ្គ
អរិយសច្ច៤
Enlightenment Stages
Precepts • Three Jewels
Outline of Buddhism

 

Template:TheravadaBuddhism categorizes major Wikipedia articles on Theravada Buddhism into a sidebar.

Usage[កែប្រែ]

This template can be invoked as follows:

{{TheravadaBuddhism}}transcludes the template as shown here.

Color scheme[កែប្រែ]

The color scheme of this template is based on the colors of pillars of Ashoka.

Sources[កែប្រែ]

Wikipedia's policy on verifiability states:

"The burden of evidence lies with the editor who adds or restores material. Material that is challenged or likely to be challenged needs a reliable source, which should be cited in the article."

The main article and set of related citations for this template's content is Theravada. Questions about the reliability or accuracy of this template's concepts should be addressed on that article's talk page. Questions about this template's organzation should be addressed on this template's talk page.

See also[កែប្រែ]