គម្រោងសេចក្ដីពុទ្ធសាសនា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Outline of Buddhism)
ធម្មចក្រ និមិត្តសញ្ញានៃព្រះធម្ម ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធអំពីផ្លូវទៅកាន់ការត្រាស់ដឹង
ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា


គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

Buddhism

គម្រោងសេចក្ដីបន្តបន្ទាប់បានផ្ដល់ជាទិដ្ឋភាពទូទៅ និងជាមគ្គុទេសន៍នៃប្រធានបទចូលទៅកាន់ពុទ្ធសាសនា:

អត្ថបទដើមចម្បង[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធ[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធគោត្តម

Doctrines of Buddhism[កែប្រែ]

រតនត្រៃ[កែប្រែ]

The triratna, a symbol of the Three Jewels
 • ព្រះពុទ្ធ — ព្រះពុទ្ធគោតម, ជាអ្នកអនុគ្រោះដល់សត្វលោក, ជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃ, ជាសាស្តានៃទេវតា និងមនុស្ស
  • បានសម្រេច (អរហំអរហត្ត)
  • បានត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃ (សម្មាសម្ពុទ្ធោsamyak-saṃbuddha)
  • ទ្រង់បរិបូណ៌ដោយវិជ្ជា និងចរណៈ (វិជ្ជាចរណសម្បន្នោvidyā-caraṇa-saṃpanna)
  • ទ្រង់មានដំណើរល្អ (សុគតោsugata)
  • ជ្រាបច្បាស់នូវត្រៃលោក (លោកវិទូloka-vid)
  • ទ្រង់ប្រសើរដោយគុណ គ្មានបុគ្គលស្មើ ទ្រង់ទូន្មានអ្នកដែលគួរទូន្មានបាន (អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិpuruṣa-damya-sārathi)
  • ជាគ្រូនៃទេវតា និងមនុស្ស (សត្ថា ទេវមនុស្សានំśāsta deva-manuṣyāṇaṃ)
  • ជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃ (ពុទ្ធោ)
  • ជាអ្នកអនុគ្រោះដល់សត្វលោក (ភគវា)
 • ព្រះធម៌ — ធម្ម៌ធាតុ ច្បាប់នៃធម្មជាតិ ត្រាស់ដឹងនូវអរិយសច្ចៈ សំដែងអំពីអរិយសច្ចៈ ដែលអាចឲ្យសត្វលោកត្រាស់ដឹងនូវធម៌ពិត រួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួង។
  • Well expounded by the Blessed One (svākkhāto bhagavatā dhammosvākhyāta)
  • Directly visible (sandiṭṭhikosāṃdṛṣṭika)
  • Immediate (akālikoakālika)
  • Inviting one to come and see (ehi-passikoehipaśyika)
  • Worthy of application (opanayikoavapraṇayika)
  • To be personally experienced by the wise (paccattaṃ veditabbo viññūhipratyātmaṃ veditavyo vijñaiḥ)
 • Saṅgha (Saṃgha) — the spiritual community, which is twofold (1) the monastic Saṅgha, the order of monks and nuns; and (2) the noble Saṅgha, the spiritual community of noble disciples who have reached the stages of world-transcending realization
  • Practicing the good way (supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • Practicing the straight way (ujupaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • Practicing the true way (ñāyapaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • Practicing the proper way (sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho)
  • Worthy of gifts (āhuṇeyyo)
  • Worthy of hospitality (pāhuṇeyyo)
  • Worthy of offerings (dakkhiṇeyyo)
  • Worthy of reverential salutation (añjalikaraṇīyo)
  • The unsurpassed field of merit for the world (anuttaraṃ puññākkhettaṃ lokassā)

Four Noble Truths (Cattāri ariyasaccāniCatvāri āryasatyāni)[កែប្រែ]

1. The Noble Truth of Suffering (Dukkha ariya sacca)[កែប្រែ]

2. The Noble Truth of the Origin of Suffering (Dukkha samudaya ariya sacca)[កែប្រែ]

3. The Noble Truth of the Cessation of Suffering (Dukkha nirodha ariya sacca)[កែប្រែ]

 • Nirvana (NibbānaNirvāṇa) — to be realized (sacchikātabba)
  • Nibbāna element with residue remaining (sa-upādisesa nibbānadhātu)
  • Nibbāna element with no residue remaining (anupādisesa nibbānadhātu) — Parinirvana (parinibbānaparinirvāṇa)

4. The Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering (Dukkha nirodha gāminī paṭipadā ariya sacca)[កែប្រែ]

 • Noble Eightfold Path (Ariyo aṭṭhaṅgiko maggoĀrya 'ṣṭāṅga mārgaḥ) — to be developed (bhāvetabba)
  • Right view
  • Right intention
  • Right speech
  • Right action
  • Right livelihood
  • Right effort
  • Right mindfulness
  • Right concentration

Three Marks of Existence (Ti-lakkhanaTri-laksana)[កែប្រែ]

Five Aggregates (Pañca khandhaPañca-skandha)[កែប្រែ]

Dependent Origination (PaticcasamuppādaPratītyasamutpāda)[កែប្រែ]

Specific Conditionality (Idappaccayatā)[កែប្រែ]

When this is, that is.
From the arising of this comes the arising of that.
When this isn't, that isn't.
From the cessation of this comes the cessation of that.

Imasmiṃ sati, idaṃ hoti.
Imass’ uppādā, idaṃ uppajjati.
Imasmiṃ asati, idaṃ na hoti.
Imassa nirodhā, idhaṃ nirujjhati.

Twelve Links (Nidāna)[កែប្រែ]

Former life[កែប្រែ]
ជីវិតបច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]
 • Consciousness (viññāṇavijñāna)
  • Eye-consciousness
  • Ear-consciousness
  • Nose-consciousness
  • Tongue-consciousness
  • Body-consciousness
  • Mind-consciousness
 • Name and form (nāmarūpa)
 • Six sense bases (saḷāyatanaṣaḍāyatana)
  • Eye-base
  • Ear-base
  • Nose-base
  • Tongue-base
  • Body-base
  • Mind-base
 • Contact (phassasparśa)
  • Eye-contact
  • Ear-contact
  • Nose-contact
  • Tongue-contact
  • Body-contact
  • Mind-contact
 • Feeling (vedanā)
  • Feeling born of eye-contact
  • Feeling born of ear-contact
  • Feeling born of nose-contact
  • Feeling born of tongue-contact
  • Feeling born of body-contact
  • Feeling born of mind-contact
 • Craving (taṇhātṛṣṇā)
  • Craving for forms
  • Craving for sounds
  • Craving for odors
  • Craving for flavors
  • Craving for tangibles
  • Craving for mind-objects
 • Clinging (upādāna)
 • Becoming (bhava)
  • Sense-sphere becoming
  • Fine-material becoming
  • Immaterial becoming
Future life[កែប្រែ]

Transcendental Dependent Origination[កែប្រែ]

កម្ម[កែប្រែ]

 • Definition — volitional action, considered particularly as a moral force capable of producing, for the agent, results that correspond to the ethical quality of the action; thus good karma produces happiness, and bad karma produces suffering
 • Result of karma (vipāka)
 • Intention (cetanā)
 • Three doors of action (kammadvara)
 • Roots (mula)
 • Courses of action (kammapatha)
  • Unwholesome
   • Bodily
    • Destroying life
    • Taking what is not given
    • Wrong conduct in regard to sense pleasures
   • Verbal
    • False speech
    • Slanderous speech
    • Harsh speech
    • Idle chatter
   • Mental
    • Covetousness
    • Ill will
    • Wrong view
  • Wholesome
   • Bodily
    • Abstaining from destroying life
    • Abstaining from taking what is not given
    • Abstaining from wrong conduct in regard to sense pleasures
   • Verbal
    • Abstaining from false speech
    • Abstaining from slanderous speech
    • Abstaining from harsh speech
    • Abstaining from idle chatter
   • Mental
    • Being free from covetousness
    • Being free from ill will
    • Holding right view
 • Function
  • Reproductive kamma (janaka kamma) — that which produces mental aggregates and material aggregates at the moment of conception
  • Supportive kamma (upatthambhaka kamma) — that which comes near the Reproductive Kamma and supports it
  • Obstructive kamma (upapiḍaka kamma) — that which tends to weaken, interrupt and retard the fruition of the Reproductive Kamma
  • Destructive kamma (upaghātaka kamma) — that which not only obstructs but also destroys the whole force of the Reproductive Kamma
 • Order to take effect
  • Weighty kamma (garuka kamma) — that which produces its results in this life or in the next for certain
  • Proximate kamma (āsanna kamma) — that which one does or remembers immediately before the dying moment
  • Habitual kamma (āciṇṇa kamma) — that which one habitually performs and recollects and for which one has a great liking
  • Reserve kamma (kaṭattā kamma) — refers to all actions that are done once and soon forgotten
 • Time of taking effect
  • Immediately effective kamma (diţţhadhammavedaniya kamma)
  • Subsequently effective kamma (upapajjavedaniya kamma)
  • Indefinitely effective kamma (aṗarāpariyavedaniya kamma)
  • Defunct kamma (ahosi kamma)
 • Place of taking effect
  • Immoral (akusala) kamma pertaining to the sense-sphere (kamavacara)
  • Moral (kusala) kamma pertaining to the sense-sphere (kamavacara)
  • Moral kamma pertaining to the form-sphere (rupavacara)
  • Moral kamma pertaining to the formless-sphere (arupavacara)
 • Niyama Dhammas
  • Utu Niyama — Physical Inorganic Order (seasonal changes and climate), the natural law pertaining to physical objects and changes in the natural environment, such as the weather; the way flowers bloom in the day and fold up at night; the way soil, water and nutrients help a tree to grow; and the way things disintegrate and decompose. This perspective emphasizes the changes brought about by heat or temperature
  • Bīja Niyama — Physical Organic Order (laws of heredity), the natural law pertaining to heredity, which is best described in the adage, “as the seed, so the fruit”
  • Citta Niyama — Order of Mind and Psychic Law (will of mind), the natural law pertaining to the workings of the mind, the process of cognition of sense objects and the mental reactions to them
  • Kamma Niyama — Order of Acts and Results (consequences of one's actions), the natural law pertaining to human behavior, the process of the generation of action and its results. In essence, this is summarized in the words, “good deeds bring good results, bad deeds bring bad results”
  • Dhamma Niyama — Order of the Norm (nature's tendency to produce a perfect type), the natural law governing the relationship and interdependence of all things: the way all things arise, exist and then cease. All conditions are subject to change, are in a state of affliction and are not self: this is the Norm

Rebirth (PunabbhavaPunarbhava)[កែប្រែ]

 • Saṃsāra — Lit., the "wandering," the round of rebirths without discoverable beginning, sustained by ignorance and craving

Buddhist cosmology[កែប្រែ]

The bhavachakra, a symbolic depiction of the six realms.

Sense bases (Āyatana)[កែប្រែ]

Six Great Elements (Dhātu)[កែប្រែ]

Faculties (Indriya)[កែប្រែ]

 • Six sensory faculties
  • Eye/vision faculty (cakkh-undriya)
  • Ear/hearing faculty (sot-indriya)
  • Nose/smell faculty (ghān-indriya)
  • Tongue/taste faculty (jivh-indriya)
  • Body/sensibility faculty (kāy-indriya)
  • Mind faculty (man-indriya)
 • Three physical faculties
 • Five feeling faculties
 • Five spiritual faculties
 • Three final-knowledge faculties
  • Thinking "I shall know the unknown" (anaññāta-ñassāmīt-indriya)
  • Gnosis (aññ-indriya)
  • One who knows (aññātā-vindriya)

Formations (SaṅkhāraSaṃskāra)[កែប្រែ]

Theravāda abhidhamma[កែប្រែ]

Sarvāstivāda abhidharma[កែប្រែ]

 • Six root mental defilements (mūlakleśa):
  • Desire (raga)
  • Anger (pratigha)
  • Conceit (māna)
  • Ignorance (avidyā)
  • Doubt (vichikitsā)
  • Wrong view (dṛiṣṭi)
 • Twenty secondary defilement (upakleśa):
  • Wrath (krodha)
  • Resentment (upanāha)
  • Concealment (mrakṣa)
  • Spite (pradāsa)
  • Jealousy (īrṣyā)
  • Deceit (matsarya)
  • Dishonesty (śāṭhya)
  • Self-importance (mada)
  • Harmfulness (vihiṃsā)
  • Nonshame (ahrikya)
  • Disregard of consequence (anapatrāpya)
 • Four changeable mental factors (aniyata):
  • Contrition (kaukṛitya)
  • Sleep (middha)
  • Examination (vitarka)
  • Analysis (vicharā)

Mind and Consciousness[កែប្រែ]

 • Citta — Mind, mindset, or state of mind
 • Cetasika — Mental factors
 • Manas — Mind, general thinking faculty
 • Consciousness (viññāṇa)
 • Mindstream (citta-saṃtāna) — the moment-to-moment continuity of consciousness
 • Bhavanga — the most fundamental aspect of mind in Theravada
 • Luminous mind (pabhassara citta)
 • Consciousness-only (vijñapti-mātratā)
 • Eight Consciousnesses (aṣṭavijñāna)
  • Eye-consciousness — seeing apprehended by the visual sense organs
  • Ear-consciousness — hearing apprehended by the auditory sense organs
  • Nose-consciousness — smelling apprehended through the olfactory organs
  • Tongue-consciousness — tasting perceived through the gustatory organs
  • Ideation-consciousness — the aspect of mind known in Sanskrit as the "mind monkey"; the consciousness of ideation
  • Body-consciousness — tactile feeling apprehended through skin contact, touch
  • The manas consciousness — obscuration-consciousness — a consciousness which through apprehension, gathers the hindrances, the poisons, the karmic formations
  • Store-house consciousness (ālāyavijñāna) — the seed consciousness, the consciousness which is the basis of the other seven
 • Conceptual Proliferation (papañcaprapañca) — the deluded conceptualization of the world through the use of ever-expanding language and concepts
 • Monkey mind — unsettled, restless mind

Obstacles to Enlightenment[កែប្រែ]

Two Kinds of Happiness (Sukha)[កែប្រែ]

 • Bodily happiness (kayasukha)
 • Mental happiness (cittasukha)

Two Kinds of Bhava[កែប្រែ]

Two Guardians of the World (Sukka lokapala)[កែប្រែ]

Threefold Discrimination[កែប្រែ]

 • "I am better"
 • "I am equal"
 • "I am worse"

Three Standpoints[កែប្រែ]

Three Primary Aims[កែប្រែ]

 • Welfare and happiness directly visible in this present life, attained by fulfilling one's moral commitments and social responsibilities (diṭṭha-dhamma-hitasukha)
 • Welfare and happiness pertaining to the next life, attained by engaging in meritorious deeds (samparāyika-hitasukha)
 • The ultimate good or supreme goal, Nibbāna, final release from the cycle of rebirths, attained by developing the Noble Eightfold Path (paramattha)

Three Divisions of the Dhamma[កែប្រែ]

Four Kinds of Nutriment[កែប្រែ]

Four Kinds of Acquisitions (Upadhi)[កែប្រែ]

Eight Worldly Conditions[កែប្រែ]

Truth (SaccaSatya)[កែប្រែ]

Higher Knowledge (AbhiññaAbhijña)[កែប្រែ]

 • Six types of higher knowledges (chalabhiñña)
  • Supernormal powers (iddhi)
   • Multiplying the body into many and into one again
   • Appearing and vanishing at will
   • Passing through solid objects as if space
   • Ability to rise and sink in the ground as if in water
   • Walking on water as if land
   • Flying through the skies
   • Touching anything at any distance (even the moon or sun)
   • Traveling to other worlds (like the world of Brahma) with or without the body
  • Divine ear (dibba-sota), that is, clairaudience
  • Mind-penetrating knowledge (ceto-pariya-ñāa), that is, telepathy
  • Remembering one's former abodes (pubbe-nivāsanussati), that is, recalling one's own past lives
  • Divine eye (dibba-cakkhu), that is, knowing others' karmic destinations
  • Extinction of mental intoxicants (āsavakkhaya), upon which arahantship follows
 • Three knowledges (tevijja)
  • Remembering one's former abodes (pubbe-nivāsanussati)
  • Divine eye (dibba-cakkhu)
  • Extinction of mental intoxicants (āsavakkhaya)

Great fruits of the contemplative life (Maha-Phala)[កែប្រែ]

 • Equanimity (upekkha)
 • Fearlessness (nibbhaya)
 • Freedom from unhappiness & suffering (asukhacaadukkha)
 • Meditative Absorption (samādhi)
 • Out-of-body experience (manomaya)
 • Clairaudience (dibba-sota)
 • Intuition and mental telepathy (ceto-pariya-ñána)
 • Recollection of past lives (patisandhi)
 • Clairvoyance (dibba-cakkhu)
 • The Ending of Mental Fermentations (samatha)

Concepts unique to Mahayana and Vajrayana[កែប្រែ]

White A - Symbol Dzogchen

Other concepts[កែប្រែ]

Buddhist practices[កែប្រែ]

Buddhist devotion[កែប្រែ]

Buddhists making offerings at Wat Phrathat Doi Suthep

Moral discipline and precepts (SīlaŚīla)[កែប្រែ]

 • Five Precepts (pañca-sīlānipañca-śīlāni)
 • Eight Precepts (aṭṭhasīla)
 • Ten Precepts (dasasīla)
  • Abstaining from killing living things
  • Abstaining from stealing
  • Abstaining from un-chastity (sensuality, sexuality, lust)
  • Abstaining from lying
  • Abstaining from taking intoxicants
  • Abstaining from taking food at inappropriate times (after noon)
  • Abstaining from singing, dancing, playing music or attending entertainment programs (performances)
  • Abstaining from wearing perfume, cosmetics and garland (decorative accessories)
  • Abstaining from sitting on high chairs and sleeping on luxurious, soft beds
  • Abstaining from accepting money
 • Sixteen Precepts
  • Three Treasures
   • Taking refuge in the Buddha
   • Taking refuge in the Dharma
   • Taking refuge in the Sangha
  • Three Pure Precepts
   • Not Creating Evil
   • Practicing Good
   • Actualizing Good For Others
  • Ten Grave Precepts
   • Affirm life; Do not kill
   • Be giving; Do not steal
   • Honor the body; Do not misuse sexuality
   • Manifest truth; Do not lie
   • Proceed clearly; Do not cloud the mind
   • See the perfection; Do not speak of others errors and faults
   • Realize self and other as one; Do not elevate the self and blame others
   • Give generously; Do not be withholding
   • Actualize harmony; Do not be angry
   • Experience the intimacy of things; Do not defile the Three Treasures
 • Vinaya
  • Pātimokkha (Pratimoksha) — the code of monastic rules binding on members of the Buddhist monastic order
   • Parajika (defeats) — four rules entailing expulsion from the sangha for life
    • Sexual intercourse, that is, any voluntary sexual interaction between a bhikkhu and a living being, except for mouth-to-mouth intercourse which falls under the sanghadisesa
    • Stealing, that is, the robbery of anything worth more than 1/24 troy ounce of gold (as determined by local law.)
    • Intentionally bringing about the death of a human being, even if it is still an embryo — whether by killing the person, arranging for an assassin to kill the person, inciting the person to die, or describing the advantages of death
    • Deliberately lying to another person that one has attained a superior human state, such as claiming to be an arahant when one knows one is not, or claiming to have attained one of the jhanas when one knows one hasn't
   • Sanghadisesa — thirteen rules requiring an initial and subsequent meeting of the sangha (communal meetings)
   • Aniyata — two indefinite rules where a monk is accused of having committed an offence with a woman in a screened (enclosed) or private place by a lay person
   • Nissaggiya pacittiya — thirty rules entailing "confession with forfeiture"
   • Pacittiya — ninety-two rules entailing confession
   • Patidesaniya — four violations which must be verbally acknowledged
   • Sekhiyavatta — seventy-five rules of training, which are mainly about the deportment of a monk
    • Sāruppa — proper behavior
    • Bhojanapatisamyutta — food
    • Dhammadesanāpatisamyutta — teaching dhamma
    • Pakinnaka — miscellaneous
   • Adhikarana-samatha — seven rules for settlement of legal processes that concern monks only
 • Bodhisattva vows
 • Samaya — a set of vows or precepts given to initiates of an esoteric Vajrayana Buddhist order
 • Ascetic practices (dhutanga) — a group of thirteen austerities, or ascetic practices, most commonly observed by Forest Monastics of the Theravada Tradition of Buddhism

Three Resolutions[កែប្រែ]

 • To abstain from all evil (sabbapāpassa akaraṇaṃ)
 • To cultivate the good (kusalassa upasampadā)
 • To purify one's mind (sacittapariyodapanaṃ)

Three Pillars of Dhamma[កែប្រែ]

Threefold Training (Sikkhā)[កែប្រែ]

 • The training in the higher moral discipline (adhisīla-sikkhā) — morality (sīlaśīla)
 • The training in the higher mind (adhicitta-sikkhā) — concentration (samādhi)
 • The training in the higher wisdom (adhipaññā-sikkhā) — wisdom (paññāprajñā)

Five Qualities[កែប្រែ]

Five Powers of a Trainee[កែប្រែ]

 • Faith (saddhāśraddhā)
 • Conscience (hiri) — an innate sense of shame over moral transgression
 • Concern (ottappa) — moral dread, fear of the results of wrongdoing
 • Energy (viriyavīrya)
 • Wisdom (paññāprajñā)

Five Things that lead to Awakening[កែប្រែ]

Five Subjects for Contemplation[កែប្រែ]

 • I am subject to ageing, I am not exempt from ageing
 • I am subject to illness, I am not exempt from illness
 • I am subject to death, I am not exempt from death
 • There will be change and separation from all that I hold dear and near to me
 • I am the owner of my actions, heir to my actions, I am born of my actions, I am related to my actions and I have my actions as refuge; whatever I do, good or evil, of that I will be the heir

Gradual training (Anupubbikathā)[កែប្រែ]

Seven Good Qualities (Satta saddhammā)[កែប្រែ]

Ten Meritorious Deeds (Punnakiriya vatthu)[កែប្រែ]

Perfections (PāramīPāramitā)[កែប្រែ]

Ten Theravada Pāramīs (Dasa pāramiyo)[កែប្រែ]

Six Mahayana Pāramitās[កែប្រែ]

States Pertaining to Enlightenment (BodhipakkhiyādhammāBodhipakṣa dharma)[កែប្រែ]

Four Foundations of Mindfulness (Cattāro satipaṭṭhānāSmṛtyupasthāna)[កែប្រែ]

 • Contemplation of the body (kāyagatāsatikāyasmṛti)
  • Mindfulness of breathing (ānāpānasatiānāpānasmṛti)
   • Contemplation of the body (kāyanupassana) — first tetrad
    • Breathing a long breath
    • Breathing a short breath
    • Experiencing the whole (breath-) body (awareness of the beginning, middle, and end of the breath)
    • Tranquilizing the bodily formation
   • Contemplation of feelings (vedanānupassana) — second tetrad
    • Experiencing rapture
    • Experiencing bliss
    • Experiencing the mental formation
    • Tranquilizing the mental formation
   • Contemplation of the mind (cittanupassana) — third tetrad
    • Experiencing the mind
    • Gladdening the mind
    • Concentrating the mind
    • Liberating the mind
   • Contemplation of Dhammas (dhammānupassana) — fourth tetrad
    • Contemplating impermanence
    • Contemplating fading away
    • Contemplating cessation
    • Contemplating relinquishment
  • Postures
  • Clear comprehension (sampajaññasamprajaña)
   • Clear comprehension of the purpose of one's action (sātthaka)
   • Clear comprehension of the suitability of one's means to the achievement of one's purpose (sappāya)
   • Clear comprehension of the domain, that is, not abandoning the subject of meditation during one's daily routine (gocara)
   • Clear comprehension of reality, the awareness that behind one's activities there is no abiding self (asammoha)
  • Reflections on repulsiveness of the body, meditation on the thirty-two body parts (patikulamanasikara)
  • Reflections on the material elements (mahābhūta)
  • Cemetery contemplations (asubha)
   • Swollen or bloated corpse
   • Corpse brownish black or purplish blue with decay
   • Festering or suppurated corpse
   • Corpse splattered half or fissured from decay
   • Corpse gnawed by animals such as wild dogs and foxes
   • Corpse scattered in parts, hands, legs, head and body being dispersed
   • Corpse cut and thrown away in parts after killing
   • Bleeding corpse, i.e. with red blood oozing out
   • Corpse infested with and eaten by worms
   • Remains of a corpse in a heap of bones, i.e. skeleton
 • Contemplation of feelings (vedanāsativedanāsmṛti)
  • Pleasant feeling
   • Worldly pleasant feeling
   • Spiritual pleasant feeling
  • Painful feeling
   • Worldly painful feeling
   • Spiritual painful feeling
  • Neither-pleasant-nor-painful (neutral) feeling
   • Worldly neutral feeling
   • Spiritual neutral feeling
 • Contemplation of consciousness (cittasaticittasmṛti)
  • With lust (sarāga) or without lust (vītarāga)
  • With hate (sadosa) or without hate (vītadosa)
  • With delusion (samoha) or without delusion (vītamoha)
  • Contracted (sakhitta) or scattered (vikkhitta)
  • Lofty (mahaggata) or not lofty (amahaggata)
  • Surpassable (sa-uttara) or unsurpassed (anuttara)
  • Quieted (samāhita) or not quieted (asamāhita)
  • Released (vimutta) or not released (avimutta)
 • Contemplation of mental objects (dhammāsatidharmasmṛti)

Four Right Exertions (Cattārimāni sammappadhānāniSamyak-pradhāna)[កែប្រែ]

 • Exertion for the non-arising (anuppādāya) of unskillful states
 • Exertion for the abandoning (pahānāya) of unskillful states
 • Exertion for the arising (uppādāya) of skillful states
 • Exertion for the sustaining (ṭhitiyā) of skillful states

Four Bases for Spiritual Power (IddhipādaṚddhipāda)[កែប្រែ]

 • Concentration due to desire (chanda)
 • Concentration due to energy (viriyavīrya)
 • Concentration due to mind (citta)
 • Concentration due to investigation (vīmaṃsā)

ឥន្ទ្រីយ៍​ទាំង ៥ (Pañca indriya)[កែប្រែ]

Five Strengths (Pañca bala)[កែប្រែ]

 • Faith (saddhāśraddhā) — controls doubt
 • Energy (viriyavīrya) — controls laziness
 • Mindfulness (satismṛti) — controls heedlessness
 • Concentration (samādhi) — controls distraction
 • Wisdom (paññāprajñā) — controls ignorance

Seven Factors of Enlightenment (Satta sambojjhaṅgāSapta bodhyanga)[កែប្រែ]

Neutral[កែប្រែ]
Arousing[កែប្រែ]
Calming[កែប្រែ]

Noble Eightfold Path (Ariyo aṭṭhaṅgiko maggoĀrya 'ṣṭāṅga mārgaḥ)[កែប្រែ]

Wisdom (Paññākkhandha)[កែប្រែ]
Dharmachakra, symbol of the Noble Eightfold Path, the Buddha's teaching of the path to enlightenment
Moral discipline (Sīlakkhandha)[កែប្រែ]
Concentration (Samādhikkhandha)[កែប្រែ]
Acquired factors[កែប្រែ]

Buddhist meditation[កែប្រែ]

Theravada meditation practices[កែប្រែ]

Serenity (SamathaŚamatha)[កែប្រែ]
A Buddhist monk meditating
 • Place of work (kammaṭṭhāna)
  • Ten Kasinas
   • Earth kasina (pathavikasinam)
   • Water kasina (apokasinam)
   • Fire kasina (tejokasinam)
   • Wind kasina (vayokasinam)
   • Brownish or deep purplish blue kasina (nilakasinam)
   • Yellow kasina (pitakasinam)
   • Red kasina (lohitakasinam)
   • White kasina (odatakasinam)
   • Light kasina (alokakasinam)
   • Open air-space, sky kasina (akasakasinam)
  • Ten reflections on repulsiveness (asubas)
   • A swollen or bloated corpse (uddhumatakam)
   • A corpse brownish black or purplish blue with decay (vinilakam)
   • A festering or suppurated corpse (vipubbakam)
   • A corpse splattered half or fissured from decay (vicchiddakam)
   • A corpse gnawed by animals such as wild dogs and foxes (vikkhayittakam)
   • A corpse scattered in parts, hands, legs, head and body being dispersed (vikkhitakam)
   • A corpse cut and thrown away in parts after killing (hatavikkhittakam)
   • A bleeding corpse, i.e. with red blood oozing out (lohitakam)
   • A corpse infested with and eaten by worms (puluvakam)
   • Remains of a corpse in a heap of bones, i.e. skeleton (atthikam)
  • Ten Recollections (anussatianusmriti)
   • Buddhānussati (Buddhanusmrti) — Recollection of the Buddha — fixing the mind with attentiveness and reflecting repeatedly on the glorious virtues and attributes of Buddha
   • Dhammānussati (Dharmanusmrti) — Recollection of the Dhamma — reflecting with serious attentiveness repeatedly on the virtues and qualities of Buddha's teachings and his doctrine
   • Saṅghānussati (Sanghanusmrti) — Recollection of the Saṅgha — fixing the mind strongly and repeatedly upon the rare attributes and sanctity of the Sangha
   • Sīlānussati — Recollection of virtue — reflecting seriously and repeatedly on the purification of one's own morality or sīla
   • Cāgānussati — Recollection of generosity — reflecting repeatedly on the mind's purity in the noble act of one's own dāna, charitableness and liberality
   • Devatānussati — Recollection of deities — reflecting with serious and repeated attention on one's own complete possession of the qualities of absolute faith (saddhā), morality (sīla), learning (suta), liberality (cāga) and wisdom (paññā) just as the devas have, to enable one to be reborn in the world of devas
   • Maraṇānussati — Mindfulness of death — reflecting repeatedly on the inevitability of death
   • Kāyagatāsati — Mindfulness of the body — reflecting earnestly and repeatedly on the impurity of the body which is composed of the detestable 32 constituents such as hair, body hair, nails, teeth, skin, etc.
   • Ānāpānasati — Mindfulness of breathing — repeated reflection on the inhaled and exhaled breath
   • Upasamānussati — Recollection of peace — reflecting repeatedly with serious attentiveness on the supreme spiritual blissful state of Nirvana
  • Four Divine Abidings (brahmavihāra)
  • Four formless jhānas (arūpajhāna)
  • Perception of disgust of food (aharepatikulasanna)
  • Four Great Elements (mahābhūta)
Concentration (Samādhi)[កែប្រែ]
Insight meditation (VipassanāVipaśyanā)[កែប្រែ]
 • Insight knowledge (vipassanā-ñāṇa)
  • Vipassana jhanas
  • Eighteen kinds of insight
   • Contemplation on impermanence (aniccanupassana) overcomes the wrong idea of permanence
   • Contemplation on unsatisfactoriness (dukkhanupassana) overcomes the wrong idea of real happiness
   • Contemplation on non-self (anattanupassana) overcomes the wrong idea of self
   • Contemplation on turning away (nibbidanupassana) overcomes affection
   • Contemplation on detachment (viraganupassana) overcomes greed
   • Contemplation on cessation (nirodhanupassana) overcomes the arising
   • Contemplation on giving up (patinissagganupassana) overcomes attachment
   • Contemplation on dissolution (khayanupassana) overcomes the wrong idea of something compact
   • Contemplation on disappearance (vayanupassana) overcomes kamma-accumulation
   • Contemplation on changeablenes (viparinamanupassana) overcomes the wrong idea of something immutable
   • Contemplation on the signless (animittanupassana) overcomes the conditions of rebirth
   • Contemplation on the desireless (appanihitanupassana) overcomes longing
   • Contemplation on emptiness (suññatanupassana) overcomes clinging
   • Higher wisdom and insight (adhipaññadhamma vipassana) overcomes the wrong idea of something substantial
   • True eye of knowledge (yathabhuta ñanadassana) overcomes clinging to delusion
   • Contemplation on misery (adinavanupassana) overcomes clinging to desire
   • Reflecting contemplation (patisankhanupassana) overcomes thoughtlessness
   • Contemplation on the standstill of existence (vivattanupassana) overcomes being entangled in fetters
  • Sixteen Stages of Vipassanā Knowledge
   • Knowledge to distinguish mental and physical states (namarupa pariccheda ñāṇa)
   • Knowledge of the cause-and-effect relationship between mental and physical states (paccaya pariggaha ñāṇa)
   • Knowledge of mental and physical processes as impermanent, unsatisfactory and nonself (sammasana ñāṇa)
   • Knowledge of arising and passing away (udayabbaya ñāṇa)
   • Knowledge of the dissolution of formations (bhanga ñāṇa)
   • Knowledge of the fearful nature of mental and physical states (bhaya ñāṇa)
   • Knowledge of mental and physical states as unsatisfactory (adinava ñāṇa)
   • Knowledge of disenchantment (nibbida ñāṇa)
   • Knowledge of the desire to abandon the worldly state (muncitukamayata ñāṇa)
   • Knowledge which investigates the path to deliverance and instills a decision to practice further (patisankha ñāṇa)
   • Knowledge which regards mental and physical states with equanimity (sankharupekha ñāṇa)
   • Knowledge which conforms to the Four Noble Truths (anuloma ñāṇa)
   • Knowledge of deliverance from the worldly condition (gotrabhu ñāṇa)
   • Knowledge by which defilements are abandoned and are overcome by destruction (magga ñāṇa)
   • Knowledge which realizes the fruit of the path and has nibbana as object (phala ñāṇa)
   • Knowledge which reviews the defilements still remaining (paccavekkhana ñāṇa)

Zen meditation practices[កែប្រែ]

 • Zazen
  • Concentration
  • Kōan — a story, dialogue, question, or statement in Zen, containing aspects that are inaccessible to rational understanding, yet may be accessible to intuition
  • Shikantaza — just sitting

Vajrayana meditation practices[កែប្រែ]

Other practices[កែប្រែ]

Attainment of Enlightenment[កែប្រែ]

ទូទៅ[កែប្រែ]

 • Nirvana (NibbānaNirvāṇa) — the final goal of the Buddha's teaching; the unconditioned state beyond the round of rebirths, to be attained by the destruction of the defilements; Full Enlightenment or Awakening, the complete cessation of suffering
  • Parinirvana (ParinibbānaParinirvāṇa) — final passing away of an enlightened person
 • Bodhi — the awakening experience attained by the Buddha and his accomplished disciples referring to the unique consciousness of a fully liberated yogi
 • Types of Buddha
  • Sammāsambuddha (Samyak-saṃbuddha) — one who, by his own efforts, attains Nirvana, having rediscovered the Noble Eightfold Path after it has been lost to humanity, and makes this Path known to others
  • Paccekabuddha (Pratyekabuddha) — "a lone Buddha", a self-awakened Buddha, but one who lacks the ability to spread the Dhamma to others
  • Sāvakabuddha (Śrāvakabuddha) — enlightened 'disciple of a Buddha'

ថេរវាទ[កែប្រែ]

 • Four stages of enlightenment (see also: Ariya-puggala — Noble Ones)
  • Sotāpanna — Stream-enterer (first stage of enlightenment) — one who has "opened the eye of the Dhamma", and is guaranteed enlightenment after no more than seven successive rebirths, having eradicated the first three fetters
   • The four factors leading to stream-entry
    • Association with superior persons
    • Hearing the true Dhamma
    • Careful attention
    • Practice in accordance with the Dhamma
   • The four factors of a stream-enterer
    • Possessing confirmed confidence in the Buddha
    • Possessing confirmed confidence in the Dhamma
    • Possessing confirmed confidence in the Sangha
    • Possessing moral virtues dear to the noble ones
  • Sakadagami — Once-returner (second stage of enlightenment) — will be reborn into the human world once more, before attaining enlightenment, having eradicated the first three fetters and attenuated greed, hatred, and delusion
  • Anāgāmi — Non-returner (third stage of enlightenment) — does not come back into human existence, or any lower world, after death, but is reborn in the "Pure Abodes", where he will attain Nirvāṇa, having eradicated the first five fetters
  • Arahant — "Worthy One", (see also: Arhat), a fully enlightened human being who has abandoned all ten fetters, and who upon decease (Parinibbāna) will not be reborn in any world, having wholly abandoned saṃsāra

មហាយាន[កែប្រែ]

 • Bodhisattva — one who has generated bodhicitta, the spontaneous wish to attain Buddhahood

Zen[កែប្រែ]

 • Satori — a Japanese Buddhist term for "enlightenment", which translates as a flash of sudden awareness, or individual enlightenment
 • Kensho — "Seeing one's nature"

Buddhist monasticism and laity[កែប្រែ]

Buddhist monks on daily alms round.
 • Disciple (sāvakaśrāvaka)
 • Male lay follower (upāsaka) and Female lay follower (upāsikā)
  • Householder
  • Dhammacārī — lay devotees who have seriously committed themselves to Buddhist practice for several years
  • Anāgārika — lay attendant of a monk
  • Jisha — personal attendant of a monastery's abbot or teacher in Zen Buddhism
  • Ngagpa — non-monastic male practitioners of such disciplines as Vajrayana, shamanism, Tibetan medicine, Tantra and Dzogchen
 • Lower ordination (pabbajjapravrajya)
 • Higher ordination (upasampadā)
  • Monk (bhikkhubhikṣu)
  • Nun (bhikkhunībhikṣuṇī)
 • Titles for Buddhist teachers
  • ទូទៅ
  • in Theravada
   • in Southeast Asia
    • Ayya — commonly used as a veneration in addressing or referring to an ordained Buddhist nun
   • in Thailand
    • Ajahn — Thai term which translates as teacher
    • Luang Por — means "venerable father" and is used as a title for respected senior Buddhist monastics
   • in Burma
    • Sayādaw — a Burmese senior monk of a monastery
  • in Japan
   • Ajari — a Japanese term that is used in various schools of Buddhism in Japan, specifically Tendai and Shingon, in reference to a "senior monk who teaches students
   • Oshō — high-ranking or highly virtuous Buddhist monk; respectful designation for Buddhist monks in general
  • in Zen
   • in Japan
    • Kaisan — founder of a school of Buddhism or the founding abbot of a Zen monastery
    • Roshi — a Japanese honorific title used in Zen Buddhism that literally means "old teacher" or "elder master" and usually denotes the person who gives spiritual guidance to a Zen sangha
    • Sensei — ordained teacher below the rank of roshi
    • Zen master — individual who teaches Zen Buddhism to others
   • in Korea
    • Sunim — Korean title for a Buddhist monk or Buddhist nun
  • in Tibetan Buddhism
   • Geshe — Tibetan Buddhist academic degree for monks
   • Guru
   • Khenpo — academic degree similar to that of a doctorate or Geshe. Khenpo's often are made abbots of centers and monasteries
   • Khenchen — academic degree similar in depth to post doctorate work. Senior most scholars often manage many Khenpos
   • Lama — Tibetan teacher of the Dharma
   • Rinpoche — an honorific which literally means "precious one"
   • Tulku — an enlightened Tibetan Buddhist lama who has, through phowa and siddhi, consciously determined to take birth, often many times, in order to continue his or her Bodhisattva vow

Major figures of Buddhism[កែប្រែ]

ស្ថាបនិក[កែប្រែ]

 • Gautama Buddha — The Buddha, Siddhattha Gotama (Pali), Siddhārtha Gautama (Sanskrit), Śākyamuni (Sage of the Sakya clan), The Awakened One, The Enlightened One, The Blessed One, Tathāgata (Thus Come One, Thus Gone One)

Buddha's disciples and early Buddhists[កែប្រែ]

Chief Disciples[កែប្រែ]

 • Sāriputta — Chief disciple, "General of the Dhamma", foremost in wisdom
 • Mahamoggallāna — Second chief disciple, foremost in psychic powers

Great Disciples[កែប្រែ]

ព្រះសង្ឃ[កែប្រែ]
Nuns[កែប្រែ]

Laymen[កែប្រែ]

Laywomen[កែប្រែ]

First five disciples of the Buddha[កែប្រែ]

អរហន្ត​អាយុ​ប្រាំពីរ​ឆ្នាំ​ពីរ​នាក់​[កែប្រែ]

Other disciples[កែប្រែ]

Later Indian Buddhists (after Buddha)[កែប្រែ]

Indo-Greek Buddhists[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកជនចិន[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកទីបេ[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកជប៉ុន[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកជនវៀតណាមs[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកភូមា Buddhists[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកជនថៃ[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកស្រីលង្កា[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកអាមេរិក[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកជនប្រេស៊ីល[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកអង់គ្លេស[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកអាល្លឺម៉ង់[កែប្រែ]

ពុទ្ធសាសនិកជនអៀរឡង់[កែប្រែ]

Branches of Buddhism[កែប្រែ]

Schools of Buddhism[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Buddhist traditions timeline

Theravāda[កែប្រែ]

Mahāyāna[កែប្រែ]

Vajrayāna[កែប្រែ]

The vajra, a distinct symbol of Vajrayana

Early Buddhist schools[កែប្រែ]

Buddhist modernism[កែប្រែ]

Buddhism worldwide[កែប្រែ]

Percentage of formal/practicing Buddhists by the numbers of registered adherents (according to the least estimates).
Percentage of cultural/nominal adherents of combined Buddhism with its related religions (according to the highest estimates).

ទំព័រគំរូ:Africa in topic ទំព័រគំរូ:North America in topic ទំព័រគំរូ:South America in topic ទំព័រគំរូ:Asia in topic ទំព័រគំរូ:Buddhism in Europe ទំព័រគំរូ:Oceania in topic

Buddhist scriptures and texts[កែប្រែ]

Theravada texts[កែប្រែ]

A collection of the Pali canon.

Mahayana texts[កែប្រែ]

The Tripitaka Koreana in storage at Haeinsa.

Vajrayana texts[កែប្រែ]

History of Buddhism[កែប្រែ]

Buddhist philosophy[កែប្រែ]

Golden statue of Nagarjuna at Samye Ling Monastery.

វប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

Vesak celebration in Singapore.
Imitation currency burned for ancestors, during the Ghost Festival
Mala, Buddhist prayer beads.

Buddhist pilgrimage[កែប្រែ]

Mahabodhi Temple in India, a common site of pilgrimage.

ពុទ្ធសាសនាប្រៀបធៀប[កែប្រែ]

From a 12th century Greek manuscript: Saint Josaphat preaches the Gospel.

ប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

Lists[កែប្រែ]

សូម​មើល​ផង​ដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Gautama Buddha