ទំព័រគំរូ:WEEKDATE2M

ពីវិគីភីឌា


For a given ISO week date, produces the month.

 • "{{WEEKDATE2M|2005|52|6}}" gives "12" [១]
 • "{{WEEKDATE2M|2005|52|7}}" gives "1" [២]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|1|1}}" gives "1" [៣]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|4|6}}" gives "1" [៤]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|4|7}}" gives "1" [៥]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|5|1}}" gives "1" [៦]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|5|2}}" gives "1" [៧]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|5|3}}" gives "2" [៨]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|9|2}}" gives "2" [៩]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|9|3}}" gives "3" [១០]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|26|5}}" gives "6" [១១]
 • "{{WEEKDATE2M|2006|26|6}}" gives "7" [១២]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|1|1}}" gives "12" [១៣]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|1|2}}" gives "1" [១៤]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|1|3}}" gives "1" [១៥]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|5|3}}" gives "1" [១៦]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|5|4}}" gives "1" [១៧]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|5|5}}" gives "2" [១៨]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|9|3}}" gives "2" [១៩]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|9|4}}" gives "2" [២០]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|9|5}}" gives "2" [២១]
 • "{{WEEKDATE2M|2008|9|6}}" gives "3" [២២]
 • {{subst:WEEKDATE2M|2008|9|6|subst=subst:}} gives the wikitext 3.

See also[កែប្រែ]