ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (អង់គ្លេសAsian Development Bank, ADB)