ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ពីវិគីភីឌា

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (អង់គ្លេស: Asian Development Bank, ADB)