ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ពីវិគីភីឌា

ឯកឧត្តមទួនសុចប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី' (អង់គ្លេស: Asian Development Bank, ADB)