បញ្ចីរាយនាមប្រធានាធីបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បញ្ចីរាយនាមប្រធានាធីបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិច ឆ្នាំកាន់ដំណែង

ភាសាខ្មែរ ជាភាសអង់គ្លេស ឆ្នាំ
ចច វ៉ាស៊ីនតោន George Washington 1789-1797
ចន អាដាមស៍ John Adams (1797-1801)
ថូម៉ាស៍ ចេហ្វឺសុន Thomas Jefferson (1801-1809)
ចេមស៍ ម៉ាឌីសុន James Madison (1809-1817)
ចេមស៍ ម៉ាឌីសុន James Madison (1817-1825)
ចន ឃ្វិនស៊ីអាដាមស៍ John Quincy Adams (1825-1829)
អ៊ែនឌ្រូ ជែកសុន Andrew Jakson (1829-1837)
ម៉ានទីន វ៉ានប៉ូរេន Martin van Boren (1837-1841)
វិល្លៀម ហ៊ែនរីហ៊ែរីសុន William Henrry Harrison (1841-18....)
ចន ថែល័រ John Tyler (1841-1845)
ចេមស៍ ណុកផូល៍ខ James Knox Polx (1845-1849)
ហ្សេខារី ថេឡរ៍ Zachary Taylar (1849-1850)
មិលឡាដ ហ្វ៊ីលម៉វ Mallard Fillmore (1850-1853)
ហ្វ្រែង គ្លីនភៀស Fran Klin Pierce (1853-1857)
ចេមស៍ ប៊ូខាណាន់ James Buchanan (1857-1861)
អាប្រាហាម លិនខូលន៍ Abraham Lincoln (1861-1865)
អ៊ែនឌ្រូ ចនសុន Andrew Johnson (1865-1869)
យូលីស៊ីស ហ្គែ្រន៍ Ulyssess Grant (1869-1877)
រូធ័រហូដ ហេយេស៍ Rutherford B.Hayes (1877-1881)
ចេមស៍ ហ្ការហ្វៀស James A.Garfield (1881-18.........)
ឆេស្ទ័រ អារធ័ម Chester A.Arthur (1881-1885)
ហ្ក្រេវរ័ ក្លីវឡែនដ៍ Graver Cleveland (1885-1889)
ប៊ីនចេមីន ហ៊ែរីសុន Benjamin Harrision (1889-1893)
ហ្ល្រូវរ័ គ្លីវឡែនដ៍ Grover Cleveland (1893-1897)
វីល្លៀម ម៉ាក់ឃិនលី William Mckinley (1897-1901)
ធីអូដ័រ រ៉ូសឺវេលត៍ Theadore Roosevelt (1901-1909)
វិល្លៀម ហូវើដថាហ្វត៍ William Howard Taft (1909-1913)
វូដ្រូ វិលសុន Woodron Wilson (1913-1921)
រឺរេន ហារឌិន Warren G.Harding (1921-1923)
ខេលវិន ឃូលិដដ៍ Calvin Coolidge (1923-1929)
ហ៊ែរបឺត ហ៊ែវន៍ Herbert Hoover (1929-1933)
ហ្រែ្វងគ្លិន រូសឺវេលត៍ Franklin D.Roosevelt (1933-1945)
ហ៊ែរី ទ្រូមែន Harry S.Truman (1945-1953)
ដ្វាយត៍ អែសិនហូវរ៍ Dwight D.Eisenhower (1953-1961)
ចន អែហ្វកេណ្ណីឌី John F.Kennedy (1961-1963)
លីនដុន បេនចនសុន Lyndon B.Johnson (1963-1969)
រីឆាដ និចសុន Richard Nixon (1969-1974)
ផេរ៉ល់ដ៍ ហ្វដ Gerald R.Ford (1974-1977)
ជីមី ខាទ័រ Jimmy Carter (1977-1981)
រ៉ូណល់ វីហ្កេន Ronald Reagan (1981-1989)
ចច ប៊ូស George H.W.Bush (1989-1993)
ប៊ិល គ្លីនតុន Bill Clinton (1993-2001)
ចច វ៉ឃ័រប៉ូស George Walker Bush (2001-2009)
បារ៉ាក់ អូបាម៉ា Barack Obama (2009-2017)
ដូណាល់ ត្រាំ Donald Trump (2017-2019)