បញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កំពុងបង្កើត បពីា្ជគណបក្សនយោបាយនៅកម្ពុជា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨-២០២២[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣-២០១៨[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា
២៧-កក្កដា-២០១៣ ១០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិច
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ខឹម វាសនា
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន
គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ
គណបក្សយុវជនកម្ពុជា
គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា
គណបក្សខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
គណបក្សជនជាតិភាគតិចកម្ពុជា

ក្រោយពីរំលាយគណបក្សសង្គោះជាតិ[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨-២០១៣[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៣-២០០៨[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា
០៧ មិថុនា ២០១៣ ១០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
គណបក្សសមរង្ស៊ី សម រង្ស៊ី
គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស កឹម សុខា
គណបក្សនរោត្តមរណ្ណារិទ្ធ
គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ខឹម វាសនា
គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ ក្រវ៉ាញ ដារ៉ន
គណបក្សសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៨-២០០៣[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣-១៩៩៨[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៨១-១៩៩៣[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧៦[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧២-១៩៧៥[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៦៦-១៩៧២[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៦២-១៩៦៦[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៨-១៨៦២[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៥-១៩៥៨[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥១-១៩៥៣[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៤៧-១៩៥១[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៤៦-១៩៤៧[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោត គណបក្ស
គណបក្សចូលរួម ឈ្មោះគណបក្ស ប្រធានគណបក្ស ថ្ងៃខែឆ្នាំបង្កើត ថ្ងៃខែឆ្នាំចុះបញ្ជី/ទទួលស្គាល់ ចំនួនអាសនៈក្នុងសភា