ភព

ពីវិគីភីឌា
Image of the Solar System planets. Top image shows the Terrestrial planets and the bottom image shows the Gas giants.

ភព (អង់គ្លេស: planet) គឺជាវត្ថុដ៏ធំដូចភពព្រហស្បតិ៍ភពផែនដីដែលមានគន្លងគោចរវិលជុំវិញដួងតារា (ផ្កាយ) មានទំហំតូចជាងផ្កាយ តែមិនបញ្ចេញពន្លឺទេ មានរាងវិស័យដូចបាល់។ Objects that orbit planets are called moons. សូរ្យព័ន្ធចក្រមានភពចំនួនប្រាំបីអង្គ. Pluto used to be known as a planet, but in August 2006, the International Astronomical Union decided it was a dwarf planet instead. There are four more known dwarf planets, Ceres, Makemake, Eris and Haumea.

ភាសាខ្មែរសម័យប្រើពាក្យ "ភព" មកពីពាក្យដើម "ភវ" នៃសំស្គ្រឹត និងបាលីដែលមានន័យថា៖ ប្រទេសឬ​​ទី​សម្រាប់សព្វ​សត្វ​កើត​ស្លាប់​, លោក​ : សត្វ​ទាំង​ឡាយ​តែង​អន្ទោល​កើត​ស្លាប់​ក្នុង​ភព​តូច​ភព​ធំ, ទាំង​ផែនភព​ ឬ ទាំង​ភពផែន ទាំង​ពិភពលោក។

Until the 1990s, people only knew of those in the Solar System. As of June 2011, we know of 563 other planets.[១] All of these newly found planets are orbiting other stars: they are extrasolar planets. Sometimes people call them "exoplanets".

ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ[កែប្រែ]

Planets from the solar system.

The planets in the Solar System have names of Greek or Roman gods, apart from Earth, because people did not think Earth was a planet in old times. However, Earth is occasionally referred by the name of a Roman god: Terra. Other languages, for example Chinese, use different names. Moons also have names of gods and people from classical mythology, or from the plays of Shakespeare.

ភព[កែប្រែ]

Here is a list of planets in our Solar System. They are ordered by how close they are to the Sun, nearest first.

ភព និមិត្តសញ្ញា
ពុធ Astronomical symbol for Mercury
សុក្រ Astronomical symbol for Venus
ផែនដី Astronomical symbol for Earth
អង្គារ Astronomical symbol for Mars
ព្រហស្បតិ៍ Astronomical symbol for Jupiter
សៅរ៍ Astronomical symbol for Saturn
រាហុ៍ Astronomical symbol for Uranus
កេតុ Astronomical symbol for Neptune

ប្រភេទនៃភព[កែប្រែ]

Astronomers speak about major (or true) planets, and minor planets, which are smaller objects that go around the Sun. Some examples of "minor planets" are asteroids, comets, and trans-Neptunian objects.

Planets in the Solar System are of three sorts:

  • Terrestrial or rocky: Planets that are similar to Earth — in them is mostly rock: Mercury, Venus, Earth, Mars
  • Jovian or gas giant: These planets are mostly made of gas: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Uranian planets are a special sort of gas giants, they have less hydrogen and helium.
  • Icy: Sometimes people also have a third sort, for bodies such as Pluto (though Pluto is no longer called a planet by everyone). These planets are mostly made of ice.

Many objects in the Solar System that are not planets are also "icy". Examples are the icy moons of the outer planets of the Solar System (like Triton).

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Jean Schneider. "Interactive Extra-solar Planets Catalog". The Extrasolar Planets Encyclopedia. Retrieved 2011-06-23.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]