ភពអ៊ុយរ៉ានុស

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភពអ៊ុយរ៉ានុស
Uranus
  Astronomical symbol of Uranus
Uranus as seen by Voyager 2
Uranus presented a nearly featureless disk to Voyager 2
របកគំហើញ
រកឃើញដោយ William Herschel
កាលបរិច្ឆេទនៃការរកឃើញ March 13, 1781
Designations
Pronunciation Listeni/ˈjʊərənəs/ or Listeni/jʊˈrnəs/[១][២]
Adjective Uranian
Epoch J2000
Aphelion3,004,419,704 km
20.083 305 26 AU
Perihelion 2,748,938,461 km
18.375 518 63 AU
Semi-major axis 2,876,679,082 km
19.229 411 95 AU
Eccentricity 0.044 405 586
Orbital period 30,799.095 days
84.323 326 yr
42,718 Uranus solar days[៤]
Synodic period 369.66 days[៥]
Average orbital speed 6.81 km/s[៥]
Mean anomaly 142.955 717°
Inclination 0.772 556° to Ecliptic
6.48° to Sun's equator
1.02° to Invariable plane[៦]
Longitude of ascending node 73.989 821°
Argument of perihelion 96.541 318°
Satellites 27
លក្ខណៈទូទៅនៃសណ្ឋានខាងក្រៅ
Equatorial radius 25,559 ± 4 km
4.007 Earths[៧][c]
Polar radius 24,973 ± 20 km
3.929 Earths[៧][c]
Flattening 0.022 9 ± 0.000 8[b]
Circumference 156,909.98 km[ត្រូវការអំណះអំណាង]
ផ្ទៃដី 8.115 6×10 km2[៨][c]
15.91 Earths
មាឌ 6.833×10១៣ km3[៥][c]
63.086 Earths
ម៉ាស់ (8.6810 ± 0.0013)×10២៥ kg
14.536 Earths[៩]
GM=5 793 939 ± 13 km3/s2
Mean density 1.27 g/cm3[៥][c]
Equatorial surface gravity8.69 m/s2[៥][c]
0.886 g
Escape velocity21.3 km/s[៥][c]
Sidereal rotation
period
0.718 33 day
17 h 14 min 24 s[៧]
Equatorial rotation velocity 2.59 km/s
9,320 km/h
Axial tilt 97.77°[៧]
North pole right ascension 17 h 9 min 15 s
257.311°[៧]
North pole declination –15.175°[៧]
Albedo0.300 (Bond)
0.51 (geom.)[៥]
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃខាងក្រៅ
   bar level[១១]
   0.1 bar
(tropopause)[១២]
minmeanmax
76 K
49 K53 K57 K
Apparent magnitude 5.9[១០] to 5.32[៥]
Angular diameter 3.3"–4.1"[៥]
បរិយាកាស[១២][១៣][១៤][d]
Scale height 27.7 km[៥]
Composition (Below 1.3 bar)
83 ± 3%Hydrogen (H2)
15 ± 3%Helium
2.3%Methane
0.009%
(0.007–0.015%)
Hydrogen deuteride (HD)[១៥]
Ices:
Ammonia
water
ammonium hydrosulfide (NH4SH)
methane (CH4)

dwadwad

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

 1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named OED
 2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named BBCOUP
 3. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil. – At the site, go to the "web interface" then select "Ephemeris Type: ELEMENTS", "Target Body: Uranus Barycenter" and "Center: Sun".
 4. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
 5. ៥,០ ៥,១ ៥,២ ៥,៣ ៥,៤ ៥,៥ ៥,៦ ៥,៧ ៥,៨ ៥,៩ Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
 6. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil. (produced with Solex 10 written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
 7. ៧,០ ៧,១ ៧,២ ៧,៣ ៧,៤ ៧,៥ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Seidelmann2007
 8. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
 9. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Jacobson1992
 10. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ephemeris
 11. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Podolak1995
 12. ១២,០ ១២,១ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Lunine1993
 13. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Lindal1987
 14. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Conrath1987
 15. Feuchtgruber, H.; Lellouch, E.; B. Bezard; et al. (1999)។ "Detection of HD in the atmospheres of Uranus and Neptune: a new determination of the D/H ratio"។ Astronomy and Astrophysics 341: L17–L21។ Bibcode 1999A&A...341L..17F