ភពអ៊ុយរ៉ានុស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភពអ៊ុយរ៉ានុស
Uranus
  ⛢
Uranus as seen by Voyager 2
Uranus presented a nearly featureless disk to Voyager 2
របកគំហើញ
រកឃើញដោយ William Herschel
កាលបរិច្ឆេទនៃការរកឃើញ March 13, 1781
Designations
Pronunciation Listeni/ˈjʊərənəs/ or Listeni/jʊˈrnəs/[១][២]
Adjective Uranian
Epoch J2000
Aphelion3,004,419,704 km
20.083 305 26 AU
Perihelion 2,748,938,461 km
18.375 518 63 AU
Semi-major axis 2,876,679,082 km
19.229 411 95 AU
Eccentricity 0.044 405 586
Orbital period 30,799.095 days
84.323 326 yr
42,718 Uranus solar days[៤]
Synodic period 369.66 days[៥]
Average orbital speed 6.81 km/s[៥]
Mean anomaly 142.955 717°
Inclination 0.772 556° to Ecliptic
6.48° to Sun's equator
1.02° to Invariable plane[៦]
Longitude of ascending node 73.989 821°
Argument of perihelion 96.541 318°
Satellites 27
លក្ខណៈទូទៅនៃសណ្ឋានខាងក្រៅ
Equatorial radius 25,559 ± 4 km
4.007 Earths[៧][c]
Polar radius 24,973 ± 20 km
3.929 Earths[៧][c]
Flattening 0.022 9 ± 0.000 8[b]
Circumference 156,909.98 km[ត្រូវការអំណះអំណាង]
ផ្ទៃដី 8.115 6×10 km2[៨][c]
15.91 Earths
មាឌ 6.833×10១៣ km3[៥][c]
63.086 Earths
ម៉ាស់ (8.6810 ± 0.0013)×10២៥ kg
14.536 Earths[៩]
GM=5 793 939 ± 13 km3/s2
Mean density 1.27 g/cm3[៥][c]
Equatorial surface gravity8.69 m/s2[៥][c]
0.886 g
Escape velocity21.3 km/s[៥][c]
Sidereal rotation
period
0.718 33 day
17 h 14 min 24 s[៧]
Equatorial rotation velocity 2.59 km/s
9,320 km/h
Axial tilt 97.77°[៧]
North pole right ascension 17 h 9 min 15 s
257.311°[៧]
North pole declination –15.175°[៧]
Albedo0.300 (Bond)
0.51 (geom.)[៥]
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃខាងក្រៅ
   bar level[១១]
   0.1 bar
(tropopause)[១២]
minmeanmax
76 K
49 K53 K57 K
Apparent magnitude 5.9[១០] to 5.32[៥]
Angular diameter 3.3"–4.1"[៥]
បរិយាកាស[១២][១៣][១៤][d]
Scale height 27.7 km[៥]
Composition (Below 1.3 bar)
83 ± 3%Hydrogen (H2)
15 ± 3%Helium
2.3%Methane
0.009%
(0.007–0.015%)
Hydrogen deuteride (HD)[១៥]
Ices:
Ammonia
water
ammonium hydrosulfide (NH4SH)
methane (CH4)

ភពអ៊ុយរ៉ានុស ជាភពទី៧ ស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

 1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named OED
 2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named BBCOUP
 3. Donald K. Yeomans (July 13, 2006) HORIZONS System. NASA JPL (July 13, 2006)Retrieved on August 8, 2007 – At the site, go to the "web interface" then select "Ephemeris Type: ELEMENTS", "Target Body: Uranus Barycenter" and "Center: Sun".
 4. Courtney Seligman Rotation Period and Day LengthRetrieved on August 13, 2009
 5. ៥,០ ៥,១ ៥,២ ៥,៣ ៥,៤ ៥,៥ ៥,៦ ៥,៧ ៥,៨ ៥,៩ Dr. David R. Williams (January 31, 2005) Uranus Fact Sheet. NASA (January 31, 2005)Retrieved on August 10, 2007
 6. The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter (April 3, 2009) Archived from the original on April 20, 2009 Retrieved on April 10, 2009 (produced with Solex 10 written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
 7. ៧,០ ៧,១ ៧,២ ៧,៣ ៧,៤ ៧,៥ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Seidelmann2007
 8. Kirk Munsell (May 14, 2007) NASA: Solar System Exploration: Planets: Uranus: Facts & Figures. NASA (May 14, 2007)Retrieved on August 13, 2007
 9. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Jacobson1992
 10. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ephemeris
 11. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Podolak1995
 12. ១២,០ ១២,១ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Lunine1993
 13. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Lindal1987
 14. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Conrath1987
 15. Feuchtgruber, H., Lellouch, E.; B. Bezard; et al. (1999). "Detection of HD in the atmospheres of Uranus and Neptune: a new determination of the D/H ratio". Astronomy and Astrophysics 341: L17–L21.