យ៉ា ឡុង

ពីវិគីភីឌា
យ៉ា ឡុង

ស្ដេចយ៉ា ឡុង (Vietnamese: Gia Long ៨ ខែកុម្ភៈ ១៧៦២ - ៣ ខែកុម្ភៈ ១៨២០) រឺ ង្វៀន អាញ់ (Vietnamese: Nguyễn Ánh) ជា​ក្សត្រទី១ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៨០២ ដល់ គ.ស. ១៨២០