មិញ ម៉ាង

ពីវិគីភីឌា
មិញ ម៉ាង

ស្ដេចមិញ ម៉ាង (Vietnamese: Minh Mạng ២៥ ខែឧសភា ១៧៩១ - ២០ ខែមករា ១៨៤១)ជា​ក្សត្រទី២ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៨២០ ដល់ គ.ស. ១៨៤១