វិគីភីឌា:តុឯកសារយោង

Pp-semi
ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:Reference desk)

ផ្លូវកាត់:
WP:RD

Wikipedia Reference Desk

WP:RD redirects here. You may also be looking for វិគីភីឌា:Resolving disputes, វិគីភីឌា:Redirect, វិគីភីឌា:Revision deletion or វិគីភីឌា:Deletion review. Also see វិគីភីឌា:WikiProject Resource Exchange for sharing or requesting specific source materials for Wikipedia development.

The Wikipedia reference desk works like a library reference desk. Users leave questions on the reference desk and Wikipedia volunteers work to help you find the information you need. Before asking a question, please try using the search boxes to search Wikipedia as a whole or the Reference Desk archives. You can often find the answer you're looking for more quickly with a search than by waiting for a response.

For information on any topic, choose a category for your question:

 

Computing reference desk

Entertainment reference desk

Humanities reference desk

Language reference desk

កុំព្យូទ័រ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៎មានវិទ្យា (Computers and IT) កំសាន្ត (Entertainment) មនុស្សសាស្ត្រ (Humanities) ភាសា (Language)
Computing, information technology, electronics, software and hardware កីឡា, វប្បធម៌ប្រជាប្រិយ/មហាជន, ភាពយន្ត, តន្ត្រី, វីដេអូហ្គេម, និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រ, នយោបាយ, អក្សរសាស្ត្រ, សាសនា, ទស្សនវិជ្ជា, ច្បាប់, ហិរញ្ញវត្ថុ, សេដ្ឋកិច្ច, សិល្បៈ និងសង្គម Spelling, grammar, word etymology, linguistics, language usage, and requesting translations

Mathematics reference desk

Science reference desk

Miscellaneous reference desk

Reference desk archives

គណិតវិទ្យា (Mathematics) វិទ្យាសាស្ត្រ (Science) ផ្សេងៗ (Miscellaneous) បណ្ណាសារ (Archives)
គណិតវិទ្យា, ធរណីមាត្រ, ប្រូបាប៊ីលីតេ និងស្ថិតិ Biology, chemistry, physics, medicine, geology, engineering and technology For questions that don't fit in any of the other categories Old questions are archived daily

For help specific to the operation of វិគីភីឌា:

Help desk

Village pump

New contributors' help page

តុព័ត៎មាន-ជំនួយ Village pump New contributors' help page
Ask general questions about using Wikipedia Ask about specific policies and operations of Wikipedia A range of services to answer newcomers' questions

For Wikipedia reference information:
Help manual MediaWiki handbook Citing Wikipedia Resolving disputes Virtual classroom
Information and instructions on every aspect of Wikipedia Information about the software that runs Wikipedia How to cite Wikipedia as a reference For resolving issues between users An advanced guide on everything Wikipedia
See also the Wikipedia department directory
វិគីភីឌា:Reference desk/RD header/GNU

មើលផងដែរ[កែប្រែ]