វិទ្យាសាស្ត្រ

ដោយវិគីភីឌា

Science (from Latin scientia, meaning "knowledge"[១]) is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about nature and the universe.[២][៣][៤] In an older and closely related meaning, "science" also refers to a body of knowledge itself, of the type that can be rationally explained and reliably applied. A practitioner of science is known as a scientist.


See also[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]

  1. "science"Online Etymology Dictionaryhttp://www.etymonline.com/index.php?term=science&allowed_in_frame=0។ បានយកមក 2014-09-20 
  2. Wilson, Edward O. (1998)។ Consilience: The Unity of Knowledge (1st រ.រ.)។ New York, NY: Vintage Books។ ទំ. 49–71។ ល.ស.ប.អ. 0-679-45077-7 
  3. "... modern science is a discovery as well as an invention. It was a discovery that nature generally acts regularly enough to be described by laws and even by mathematics; and required invention to devise the techniques, abstractions, apparatus, and organization for exhibiting the regularities and securing their law-like descriptions." —p.vii, J. L. Heilbron, (2003, editor-in-chief). The Oxford Companion to the History of Modern Science. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-511229-6.
  4. ទំព័រគំរូ:Cite dictionary

References[កែប្រែ]

Further reading[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]

Publications

News

Resources