សញ្ញា ៧ ប្រការ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ធម៌ ៧ គួរ​កើត​ឡើង​ តើ​ដូច​ម្តេច ។ សញ្ញា ៧ ប្រការ​ គឺ ៖

  1. អនិច្ចសញ្ញា
  2. អនត្ត​សញ្ញា
  3. អសុភសញ្ញា
  4. អទីនវសញ្ញា
  5. បហានសញ្ញា
  6. វិរាគសញ្ញា
  7. និរោធសញ្ញា

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

ព្រះត្រៃបិដក សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បាដិកវគ្គ ឆដ្ឋភាគ សៀវភៅ​លេខ ១៩ ទំព័រ​ទី ២៩៩ កថាខណ្ឌ ៣១១ ។