ស្រុកក្រាញ់

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកក្រាញ់ ដែលយួនហៅថា ស្រុុកត្រាញ់ (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តរោងដំរី កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកក្រាញ់
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ