ស្រុកបរកែវ

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកបរកែវ (អង់គ្លេស: Bar Kaev District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តរតនគិរី ដែលមានរដ្ឋបាល ៦ឃុំ និង ៣៤ភូមិ÷

ស្រុកបរកែវ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៦០៣០ ឃុំកក់ Kak Commune
១៦០៣០ ឃុំកិះចុង Keh Chong Commune
១៦០៣០ ឃុំឡាមីញ La Minh Commune
១៦០៣០ ឃុំលុងឃុង Lung Khung Commune
១៦០៣០ ឃុំស៊ើង Saeung Commune
១៦០៣០ ឃុំទីងចាក់ Ting Chak Commune
ចំនួនភូមិសរុប ៣៤