ស្រុកបាថេរ(ខេត្តមាត់ជ្រូក)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកបាថេរ(ខេត្តមាត់ជ្រូក) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តមាត់ជ្រូក ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកបាថេរ(ខេត្តមាត់ជ្រូក)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ភ្នំ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]