ស្រុកស្វាយទង(ខេត្តមាត់ជ្រូក)

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកស្វាយទង(ខេត្តមាត់ជ្រូក) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តមាត់ជ្រូក ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកស្វាយទង(ខេត្តមាត់ជ្រូក)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំអូរឡឹម
ឃុំលឿង
បាជុក
ឃុំចូវឡាំង
ឃុំរលាំង
ឃុំអាងឡើយ
ឃុំអាងទឹក
ឃុំខ្ទរ
ឃុំស្វាយទង
ឃុំអូរធំ
ឃុំភ្នំពីរ
ឃុំអណ្ដូងប៉ែន

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]