ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ហ្វ្រង់កូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភ្ន្ស្តិកៃ ភ្នកៃ

ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ហ្វ្រង់កូ គឺជាអតីតមេដឹកនាំផ្តាច់ការ អេស្បាញ បានគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៣៦ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥ ជាកន្លែងដែលគាត់ជាមេដឹកនាំហ្វាស៊ីសដ៏ល្បីល្បាញក៏ដូចជា អាដុល ហ៊ីត្លែរ និង ប៊េតូទីមូ

គាត់ត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីស្ដាររាជាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញ។ជូអាន ខាឡូសទី ១ ដែលជាចៅប្រុសរបស់ឣនភែសែ ១៣ឡើងគ្រងរាជ្យបន្តបន្ទាប់ ហើយគាត់បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ ១៩៧៥ ។