អង្គុត្តរនិកាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង្គុត្តរនិកាយ ជាសៀវភៅទី ៤ ក្នុងចំណោមសៀវភៅទាំង ៥ នៃសុត្តន្តបិដក ពោលគឺ​ ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ និង ខុទ្ទកនិកាយ ។ អង្គុត្តរនិកាយ ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរចាប់ពីភាគ ៤០ ដល់ ភាគ ៥១ ។

ឯក-ទុកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤០[កែប្រែ]

តិកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤១[កែប្រែ]

ចតុក្កនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤២[កែប្រែ]

ភាគ៤៣[កែប្រែ]

បញ្ចកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤៤[កែប្រែ]

ភាគ៤៥[កែប្រែ]

ឆក្កនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤៦[កែប្រែ]

សត្តកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤៧[កែប្រែ]

អដ្ឋកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤៨[កែប្រែ]

នវកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៤៩[កែប្រែ]

ទសកនិបាត[កែប្រែ]

ភាគ៥០[កែប្រែ]

ភាគ៥១[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ព្រះត្រៃបិដក​ > សុត្តន្តបិដក​​ > អង្គុត្តរនិកាយ