អង្គុត្តរនិកាយ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង្គុត្តរនិកាយ ជាសៀវភៅទី ៤ ក្នុងចំណោមសៀវភៅទាំង ៥ នៃសុត្តន្តបិដក ពោលគឺ​ ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ និង ខុទ្ទកនិកាយ ។ អង្គុត្តរនិកាយ ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរចាប់ពីភាគ ៤០ ដល់ ភាគ ៥១ ។

ភាគ ៤០[កែប្រែ]


ភាគ ៤១[កែប្រែ]

ភាគ ៤២[កែប្រែ]

ភាគ ៤៣[កែប្រែ]

ភាគ ៤៤[កែប្រែ]

ភាគ ៤៥[កែប្រែ]

ភាគ ៤៦[កែប្រែ]

ភាគ ៤៧[កែប្រែ]

ភាគ ៤៨[កែប្រែ]

ភាគ ៤៩[កែប្រែ]

ភាគ ៥០[កែប្រែ]

ភាគ ៥១[កែប្រែ]