ខេត្តខ្មែរនៅសម័យមុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តខ្មែរពីសម័យមុនត្រូវបានបែងចែកជាច្រើន។ ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្លាយជា ទឹកដីប្រទេសដទៃ ខេត្ត ស្រុក ឃុំ និងជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា÷

ខេត្តនៃប្រទេសថៃ(សៀម)[កែប្រែ]

ស្រុកនៃប្រទេសសៀម(ថៃ)[កែប្រែ]

ខេត្តនៃប្រទេសវៀតណាម(យួន)[កែប្រែ]

ខេត្តខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសវៀតណាម

ខេត្តនៃប្រទេសឡាវ(លាវ)[កែប្រែ]

ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា(ខ្មែរ)[កែប្រែ]

ស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជា(ខ្មែរ)[កែប្រែ]

ឃុំនៃប្រទេសកម្ពុជា(ខ្មែរ)[កែប្រែ]

តំបន់ដទៃ[កែប្រែ]