ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុបសម្រាប់ហេតុផលមិនជាក់លាក់

ពីវិគីភីឌា

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៧ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៧។

ឯកសារមេឌា​ដែលមានក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម "ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុបសម្រាប់ហេតុផលមិនជាក់លាក់"

ឯកសារចំនួន៤៥ក្នុងចំណោមឯកសារសរុប ៤៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។