ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[[មេឌា:បញ្ចូល​អត្ថបទគ្មានទម្រង់​នៅទីនេះ]][[មេឌា:[[មេឌា:ឧទាហរណ៍.ogg]]]]

ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
Flag of Democratic Kampuchea.svg
ទង់ជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រវត្តិសាស្ត្រ anthem of ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
Adopted ឆ្នាំ ១៩៧៦
Until ឆ្នាំ ១៩៧៩

Music sample

ឈាមក្រហមច្រាល

ស្រោចសព៌ក្រុងវាល កម្ពុជាមាតុភូមិ

ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម

ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តិ ។

ឈាមប្រក្លាយជា កំហឹងខ្លាំងក្លា

តសូមោះមុត

ដប់ប្រាំពីរមេសា ក្រោមទង់បដិវត្តិ

ឈាមរំដោះ អំពីភាពខ្ញុំគេ ។

ជយោ ! ជយោ ! ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ !

មហាអស្ចារ្យមានន័យធំធេង

លើសសម័យអង្គរ !

យើងរួបរួមគ្នា

កសាងកម្ពុជានឹងសង្គមថ្មី

បវរប្រជាធិបពេយ្យ សមភាពនឹងយុតិធឞ៌

តាមាគ៌឵មច្឵ស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ

ប្តេជ្ញាដាច់ខ឵ត ការពារមាតុភូមិ

ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តដ៏រុងរឿង

ជយោ ! ជយោ ! ជយោ ! កម្ពុជាថ្មី

ប្រជាធិបពេយ្យ សំបូរថ្កុមថ្កើង

ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវី ទង់បដិវត្តិក្រហមខ្ពស់ឡើង

សាងមាតុភូមិយើង អោយច្រើនផ្លោះ

មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ !


Jhām kraham crāl

scor srab kruṅ vāl kambujā mātubhūm(i)

jhām kammakar kasekar ṭa uttam

jhām yuddhajan yuddhanari paṭivatt.

Jhām prae klāy jā kaṃhiṅ khlāṃṅ klā

ta ŝū moḥ mut

ṭap' prāṃ bīr mesā krom daṅ' paṭivatt

jhām raṃṭoḥ phut bī bhāb khñuṃ ge.

Jăyo jăyo tap' prāṃ bīr mesā jog jay

mahā ascāry mān năy dhaṃ dheṅ

loes samăy aṅgar!

Yoeṅ ruop ruom gnā

ka sāṅ kambujā nịṅ saṅgam thmī pavar

prajā dhipateyy samabhāb nịṅ yutti dharm

tām mārgā mcās' kār ekarāj rịṅ māṃ

ptejñā ṭāc' khāt kārbār mātubhūm(i)

dịk ṭī uttam paṭivatt ṭă ruṅ rīoen!

Jăyo jăyo jăyo kambujā thmī

prajā dhipateyy saṃpūr thkuṃ thkoeṅ

ptejñā jroṅ gravī daṅ' paṭivatt kraham khbas' ḷoeṅ

sāṅ mātubhūm(i) yoeṅ oy caṃroen lot

phloḥ mahā ruṅ rīoeṅ mahā ascāry!