ទំព័រគំរូ:Checking

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Checking...

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

See also[កែប្រែ]

  • {{Done}} — YesY រូចរាល់
  • {{Not done}} — N មិនទាន់រួចរាល់
  • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
  • {{Isdoing}} - Example កំពុងធ្វើ...
  • {{Tick}} produces the tick alone — YesY
  • {{Cross}} produce the cross alone - N
  • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} -  រួចរាល់
  • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} -  មិនទាន់រួចរាល់
  • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
  • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!