ទំព័រគំរូ:Doing

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កំពុងធ្វើ...

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

To use when doing a task or review. To insert, place {{Doing}} on the page, which produces កំពុងធ្វើ.... To change the word "doing" to a word of your choice, place {{Doing|Your word here}} to produce Your word here....

See also[កែប្រែ]

 • {{Done}} — YesY រូចរាល់
 • {{Not done}} — N មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
 • {{Isdoing}} - Example កំពុងធ្វើ...
 • {{Tick}} produces the tick alone — YesY
 • {{Cross}} produce the cross alone - N
 • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} -  រួចរាល់
 • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} -  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
 • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!
 • {{Checking}} - Checking...
 • {{Discussing}} - Discussion ongoing...
 • {{Uploaded}} - Icon - upload photo.svg បានផ្ទុកឡើងរួចរាល់