ទំព័រគំរូ:ISOWEEK/doc

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Usage[កែប្រែ]

Examples[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEK|2005|12|31}}" gives "52" [១], and is eqv. with "{{ISOWEEK|2006|1|0}}" gives "52" [២]
 • "{{ISOWEEK|2006|1|1}}" gives "52" [៣]
 • "{{ISOWEEK|2006|1|2}}" gives "01" [៤]

Examples where the ISO year is three days into the next gregorian year[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEK|2009|12|31}}" gives "53" [៥]
 • "{{ISOWEEK|2010|1|1}}" gives "53" [៦]
 • "{{ISOWEEK|2010|1|2}}" gives "53" [៧]
 • "{{ISOWEEK|2010|1|3}}" gives "53" [៨]
 • "{{ISOWEEK|2010|1|4}}" gives "01" [៩]

Examples where the ISO year is three days into the previous gregorian year[កែប្រែ]

 • "{{ISOWEEK|2008|12|28}}" gives "52" [១០]
 • "{{ISOWEEK|2008|12|29}}" gives "01" [១១]
 • "{{ISOWEEK|2008|12|30}}" gives "01" [១២]
 • "{{ISOWEEK|2008|12|31}}" gives "01" [១៣]
 • "{{ISOWEEK|2009|1|1}}" gives "01" [១៤]

{{subst:week2|2006|6|16|subst=subst:}} gave 24

See also[កែប្រែ]