ទំព័រគំរូ:Resources for collaboration

ពីវិគីភីឌា
Resources សម្រាប់តំហែទាំ និងសហប្រតិបត្តិការ
ការបោសសំអាត វិគីគម្រោង Unreferenced Biographies of Living Persons - Articles needing cleanup - Articles needing attention - Template messages - Copy to Wiktionary - Notability Sorting - English grammar - Copyediting - Spam - Wikify an article - Deorphan an article - Update an article - Progress boxes
ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម General cleanup - Articles to be categorized - Underpopulated - Uncategorized categories - Other reports on categories
បង្កើត-សរសេរអត្ថបទថ្មី Most wanted - Requests 1 year+ - Requested articles - Short pages - Missing encyclopedic topics - Review anonymous article submissions
Referencing Fact-check - Articles lacking sources - Need more references - Original research
អត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ (Stubs) Advice - Stubs by topic - Most wanted - Short pages - Incomplete lists - Long stubs - Stubs included directly in stub categories
ការលុបចោល Speedy - Articles - Categories - Redirects - Templates - Misc. pages - Stub templates and categories - Log - Discussion archives - Review
Polishing Peer review - Featured candidates - Fill a topic list
ការបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរ វិគីភីឌា:Translation - Existing pages - Spanish trans. of the week - វិគីភីឌា:Dump reports/Missing articles
រូបភាព Requested pictures - Images for cleanup - Caption review - Images with missing articles - Other reports on files
Controversy Neutrality - Article accuracy - Statement accuracy
To-do lists Articles - គម្រោង - សៀវភៅ
Disambiguation Disambiguation - Manual of Style Disambiguation - Hatnotes - Templates
ផ្សេងៗទៀត Active wiki fixup projects - Open tasks - Articles to merge - Articles to split - Copyright violations - Requests - Backlogs - Expert request sorting - Missing names - Reports on redirects - unused templates