Jump to content

វិគីភីឌា:Hatnote

ពីវិគីភីឌា

Hatnotes are short notes placed at the top of an article (hence the name "hat"), normally to help readers locate a different article they might be looking for when they arrived at the article in which the hatnote is placed (this may happen because of redirects, because the article they are looking for uses a more specific, disambiguated title, or because its name is otherwise similar to that of the article with a hatnote). They accomplish this by providing links to the article in question or to a disambiguation page.

For more information about methods of disambiguating articles, see Wikipedia:Disambiguation.

In most cases, hatnotes should be created using a standard disambiguation template (as illustrated below). This permits the form and structure to change uniformly over time. Currently, each note should be italicized and indented, without a bullet before the item. A horizontal dividing line should not be placed under a note, nor after the final item in a list.

Summarize or not?

[កែប្រែ]
ផ្លូវកាត់:
WP:HNS

Some hatnote disambiguation templates include a brief summary of the present article's topic; others do not. For instance, in the article Honey, one might use the template {{about|the insect-produced fluid}} to produce:

This article is about the insect-produced fluid. For other uses of the term, see Honey (disambiguation).

Alternatively, one might use {{other uses}} to produce:

For other uses, see Honey (disambiguation).

Either of these two styles is acceptable. The choice of style in a given article is based on editors' preference, and what is likely to be clearer and easier for the reader. Where an article already has a hatnote in one of these styles, editors should not change it to the other style without good reason or broad consensus.

ផ្លូវកាត់:
WP:HNP

Hatnotes are placed at the very top of the article, before any other items such as images, navigational templates and maintenance templates (like the "cleanup", "unreferenced", and "POV" templates). Text-only browsers and screen readers present the page sequentially. If a reader has reached the wrong page, they typically want to know that first.

Examples of proper use

[កែប្រែ]

Two articles with similar titles

[កែប្រែ]
ផ្លូវកាត់:
WP:SIMILAR
This article is about the village in England. For H. P. Lovecraft's fictional town, see Dunwich (Lovecraft).

Dunwich (pronounced /ˈdʌnɪtʃ/ dun-ich) is a town in the county of Suffolk in England, the remnant of what was once a prosperous seaport and centre of the wool trade during the early middle ages, with a natural harbour formed by the mouths of the River Blyth...

When two articles share the same title, except that one is disambiguated and the other not, the undisambiguated article should include a hatnote with a link to the other article. It is not necessary to create a separate disambiguation page. {{about}} may be used for this. In this case the parameterization was {{about|the village in England|H. P. Lovecraft's fictional town|Dunwich (Lovecraft)}}.

Linking to a disambiguation page

[កែប្រែ]
For other uses, see Monolith (disambiguation).

A monolith is a monument or natural feature such as a mountain, consisting of a single massive stone or rock. Erosion usually exposes these formations...

When a term has a primary meaning and two or more additional meanings, the hatnote on the primary topic page should link to a disambiguation page. {{other uses}} may be used for this.

In many cases the hatnote also includes a brief description of the subject of the present article, for readers' convenience:

This article is about the maze-like labyrinth from Greek mythology. For other uses, see Labyrinth (disambiguation).

In Greek mythology, the Labyrinth was an elaborate maze-like structure constructed for King Minos of Crete and designed by the legendary artificer Daedalus to hold the Minotaur...

The template {{about}} may be used for this. In this case the parameterization was {{about|the mazelike labyrinth from Greek mythology}}.

Ambiguous term that redirects to an unambiguously named article

[កែប្រែ]

{{redirect}}, or a related template, can be used when an ambiguous title is redirected to an unambiguous title or a primary topic article:

Johann Sebastian Bach


From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Bach)

"Bach" redirects here. For other uses, see Bach (disambiguation).

Johann Sebastian Bach (German pronunciation: [joˈhan/ˈjoːhan zeˈbastjan ˈbax]; March 21, 1685 O.S.July 28, 1750 N.S.) was a prolific German composer...

Examples of improper use

[កែប្រែ]

Trivial information, dictionary definitions, and slang

[កែប្រែ]

When notes feature a trivial detail or use of a term, or links to overly specific and tendentious material, they are unwarranted.

During a siege, to invest a town or fortress means to surround it with a contravallation and a circumvallation.

Investment is a term with several closely related meanings in finance and economics. It refers to the accumulation of some kind of asset in hopes of getting a future return from it...

In this case, there is no direct disambiguation, and the note listed is bound to be uninteresting to most readers. The proper disambiguation simply links to a separate Invest (disambiguation) page.

Legitimate information about the topic

[កែប្រែ]

A previous version of the Aisha article showed:

Ayesha is sometimes used as a woman's name. Once popular only among Muslims, it was briefly popular among English-speakers after it appeared in the book She by Rider Haggard.

Aisha or Ayesha (Arabic عائشه `ā'isha = "she who lives") was a wife of the Islamic prophet Muhammad...

This is a typical and highly improper misuse of disambiguating hatnotes. Instead, the information belongs in the body of the article, or in the articles about the book, or in a separate article about names, or all three places. Hatnotes are meant to reduce confusion and direct readers to another article they might have been looking for, not for information about the subject of the article itself.

ផ្លូវកាត់:
WP:RELATED
[កែប្រែ]
This article is about the scientific study of extraterrestrial life; for treatment in popular culture, see Extraterrestrial life in popular culture.

Extraterrestrial life is life that may exist and originate outside the planet Earth. Its existence is currently hypothetical: there is as yet no evidence of extraterrestrial life that has been widely accepted by scientists...

Instead of using a hatnote, it is better to summarize Extraterrestrial life in popular culture under a subsection of Extraterrestrial life in conjunction with the {{main}} template. Alternatively, it could be linked to in the See also section.

ផ្លូវកាត់:
WP:NAMB

Disambiguating article names that are not ambiguous

[កែប្រែ]

Tree (set theory)


From Wikipedia, the free encyclopedia

For other uses, see Tree (disambiguation).

In set theory, a tree is a partially ordered set (poset) in which there is a single unique minimal element (called the root) and in which the set of elements less than a given element is well ordered...

Here, the hatnote is inappropriate because a reader who is following links within Wikipedia or using Wikipedia's own search engine would not have ended up at tree (set theory) if one were looking for other types of trees, since tree does not redirect there.

However, a hatnote may still be appropriate when even a more specific name is still ambiguous. For example, Matt Smith (comics) might still be confused for the comics illustrator Matt Smith (illustrator).

A hatnote may also be appropriate in an unambiguously named article when an ambiguous term redirects to it, as explained in the "Proper uses" section above.

[កែប្រែ]

One should not link terms other than the desired target in the hatnote. For example:

WTIX (980 AM) is a radio station broadcasting a Sports radio format.

In this case, the link to New Orleans, Louisiana in the hatnote is inappropriate. Only the possible other destination (WIST (AM)) should be linked.

[កែប្រែ]

A previous version of the Hurricane Katrina article contained:

If you are trying to locate someone missing in Hurricane Katrina, or register yourself as found, you can use the site www.disastersearch.org [១]

Hurricane Katrina, which made landfall near New Orleans, Louisiana, on August 29, 2005, was one of the most destructive and expensive tropical cyclones to hit the United States...

The use of external help links in Wikipedia, though noble, cannot reasonably be maintained. In special cases, a link to an "External links" section with several links may be appropriate, but POV favoritism can be obstructive. In this case, the hatnote was removed entirely.

Non-existent articles

[កែប្រែ]

Hatnotes should not be used for articles that do not exist since the notes are intended to point the user to another article they may have intended to find. The exception is if one intends to create the linked article immediately. In that case, consider creating the new article first, before saving the addition of the hatnote.

ទំព័រគំរូហែតណូត

[កែប្រែ]
ផ្លូវកាត់:
T:HAT

សម្រាប់ទំព័រសង្ខេបពីរបៀបប្រើទំព័រគំរូទាំងនេះ សូមមើល ទំព័រឧទាហរណ៍នៅទីនេះ។ សម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំពីការកែប្រែលើហែតណូត សូមមើល Wikipedia:Hatnote

ទូទៅ

[កែប្រែ]
 • {{Dablink|ពាក្យពេចន៍}}
{{Dablink|សម្រាប់ន័យផ្សេងនៃពាក្យនេះ សូមមើល }}
 • {{Rellink|ពាក្យពេចន៍}}

ការប្រើឯទៀត

[កែប្រែ]

"ទំព័រនេះគឺអំពី … សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀត …"

[កែប្រែ]

{{អំពី}} ជាទំព័រគំរូចម្បងសម្រាប់សម្គាល់ការប្រើផ្សេងទៀត។

សម្គាល់. នៅពេលប្រើក្នុង លំហនាមចម្បង ពាក្យ "ទំព័រ" ក្នុងហែតណូតត៝ទៅនេះត្រូវបានជំនួសដោយ "អត្ថបទ"។

 • {{About|USE1}}
 • {{About|USE1||PAGE2}} (នៅពេលទំព័រអសង្ស័យកម្មមានឈ្មោះផ្សេងគ្នា — កត់សម្គាល់នូវថាវទទេរូបទីពីរ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2}} (នៅពេលមានតែការប្រើផ្សេងទៀតមួយ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}} (ពីរទំព័រសម្រាប់ USE2) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4|USE5|PAGE5}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងទៅប្រាំ — អ្នកគួរបង្កើតយ៉ាងទូទៅនូវ ទំព័រអសង្ស័យកម្មមួយក្នុងចំណុចនេះ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងតាមបទដ្ឋានមួយចំនួន ហើយក៏ជាទំព័រអសង្ស័យកម្មជាមួយឈ្មោះតាមលំនាំដើម — កត់សម្គាល់នូវឈ្មោះទំព័រចុងក្រោយគឺមិនបានបញ្ជាក់លាក់ទេ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងតាមបទដ្ឋានមួយចំនួន ហើយក៏ជាទំព័រអសង្ស័យកម្មជាមួយឈ្មោះមិនតាមលំនាំដើម) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4|and}}
 • {{About||USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (នៅពេលអ្នកមិនត្រូវការបញ្ជាក់ការផ្ដោតនៃអត្ថបទ/ទំព័រនេះ — កត់សម្គាល់នូវថាវរូបទទេទីមួយ) →
 • {{About|||PAGE1|and|PAGE2}}
Note: {{for||PAGE1|PAGE2}} ផលិតនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
សម្គាល់: ហែតណូតនេះថាជា "ផ្នែក" ជាជាង "អត្ថបទ" ឬ "ទំព័រ"។

"សម្រាប់ការប្រើផ្សេង …"

[កែប្រែ]

នៅពេលហែតណូតបែបពហុភាសិតដូចជា {{About}} គឺមិនបានត្រូវការឡើយ។ {{Other uses}} ជាញឹកញយគឺមានប្រយោជន៍។

ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ

តាមប្រវត្តិ មានក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃទំព័រគំរូ "ការប្រើផ្សេងទៀត" សម្រាប់ករណីជាក់លាក់។ {{About}} ជាហែតណូតបទដ្ឋានសម្រាប់ "ការប្រើផ្សេងទៀត" ហើយពួកវាជាច្រើនអាចត្រូវបានបញ្ជាក់លាក់ដោយប្រើទំព័រគំរូ {{About}} ។ ទោះជាយ៉ាងណាទំព័រគំរូដោយមួយៗអាចនឹងងាយនឹងប្រើជាងក្នុងបរិបទជាក់លាក់។

ទីនេះគឺធាតុផ្លាស់ប្ដូរ និងធាតុសមមូល (ពេលដែលសមគួរ) ដោយប្រើទំព័រគំរូ {{About}}, {{Other uses}} ឬ {{For}}។

 • {{Other uses2|PAGE1}} (អសង្ស័យកម្ម) →
សម្គាល់: បន្ថែម "(អសង្ស័យកម្ម)" ទៅកាន់អ្វីណាជាផ្លូវចូលជា PAGE1.
Note: {{Other uses|PAGE1 (disambiguation)}} ផលិតនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
សម្គាល់: ដូចគ្នានឹង {{about}} លើកលែងតែវាបង្ខំការប្រើជាលើកទីពីរដើម្បីអោយកត់សម្គាល់ ប្រសិនមិនបានបញ្ជាក់លាក់ដោយថាវរូប។

"សម្រាប់ …, មើល …"

[កែប្រែ]

{{For}} អាចត្រូវបានប្រើជំនួសនៃ {{About}} ដូច្នេះជាការមិនបង្ហាញ: ទំព័រនេះគឺអំពី USE1។ តែនៅតែបញ្ជាក់លាក់នូវការប្រើផ្សេងទៀតជាក់លាក់។ ប្រសិទ្ធភាពនេះក៏អាចសម្រេចបានដោយប្រើថាវរូបទទេទីមួយក្នុង {{About}} ដូចជាក្នុង:

ជាឧទាហរណ៍: {{for|OTHER TOPIC|PAGE1}} គឺដូចគ្នានឹង {{About||OTHER TOPIC|PAGE1}} (កត់សម្គាល់នូវថាវរូបទទេទីមួយ)។

ទោះជាយ៉ាងណា វាហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាង នៅពេលប្រើទំព័រគំរូ {{For}} តាំងពីពាក្យ "អំពី" មិនបង្ហាញក្នុងឃ្លា។

 • {{For|OTHER TOPIC}} (disambiguous) →
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
 • {{For||PAGE1|PAGE2}}
ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ

ដូចជាមួយ {{Other uses}} មានក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃទំព័រគំរូ "សម្រាប់" ។

 • {{For2|OTHER TOPIC|CUSTOM TEXT}}

"សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀតនៃ … មើល …"

[កែប្រែ]

"សម្រាប់ពណ៌នាបន្ថែម… មើល …"

[កែប្រែ]

{{Details}} ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើ រចនាបថការសង្ខេបមានការច្បាស់លាស់។ ដើម្បីអោយប្រើក្នុងផ្នែកដែលមានផងដែរ អត្ថបទដាច់ដោយឡែកនៅលើប្រធានបទ។

 • {{Details|Article|TOPIC}}

{{Details3}} អនុញ្ញាតពាក្យពេចន៍ណាក្នុងតំណភ្ជាប់:

"ព័ត៌មានបន្ថែម: …"

[កែប្រែ]
 • {{See|OTHER TOPIC}}

ឧទាហរណ៍ជាមួយថាវរូបច្រើន

 • {{Further|[[Article 1]] [[Article 2]] និង [[Article Something#3|Article 3]]}}

ទំព័រគំរូនេះយកថាវរូបតែមួយនៃប្រវែងណាមួយ។

"មើលផងដែរ …"

[កែប្រែ]
សម្គាល់: ប្រើនៅពេល OTHER TOPIC គឺទាក់ទងនឹងអ្វីនៃអត្ថបទឥលូវ ហើយចុះនូវរឿងបន្ទាប់បន្សំដោយស្វ័យពន្យល់។

"… បញ្ជូនបន្តនៅទីនេះ។ សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀត មើល …"

[កែប្រែ]
 • {{Redirect|REDIRECT}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ
 • {{Redirect-acronym|TERM|PAGE}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE|PAGE1}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect3|REDIRECT|TEXT}}
 • {{Redirect4|REDIRECT1|REDIRECT2}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect7|"REDIRECT1", "REDIRECT2", and "REDIRECT3"|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
សម្គាល់: ប្រសិនជាទំព័រដែលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគោលដៅមានចំនួន {{Redirect2}} ពីរ អាចត្រូវបានប្រើជាជំនួសវិញ។ ប្រសិនជាចំនួនបី ហើយមានទំព័រអសង្ស័យកម្មត្រូវរ៉ូវគ្នាចំនួន {{Redirect10}} បី អាចត្រូវបាមប្រើ។

មនុស្សផ្សេងទៀត

[កែប្រែ]
 • {{Other persons}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Other persons|NAME}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Other persons|NAME|PAGE}}
 • {{Other persons|NAME|PAGE|named=titled}}
 • {{Other people2|PAGE}}
 • {{Other people3}} (អសង្ស័យកម្ម) →
សម្គាល់: ដូចគ្នានឹង {{About}} លើកលែងតែការប្រើ "មនុស្សផ្សេងទៀត" ជំនួសនៃ "ការប្រើផ្សេងទៀត" ប្រសិនជាថាវរូបតែមួយត្រូវបានប្រើ
សម្គាល់: លំនាំគំរូនឹង "named" ដូចជាក្នុង {{Other persons}} មានសម្រាប់ជម្រើសដូចនឹង "ឈ្មោះក្រៅ" "ស្គាល់ថាជា" ៘ និង ៘

កន្លែងផ្សេងទៀត

[កែប្រែ]

ព្យុះផ្សេងទៀត

[កែប្រែ]

សម្រាប់អត្ថបទអំពី ខ្យល់ព្យុះ:

 • {{Other hurricanes}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Other hurricanes|DISAMBIG}}
 • {{Other hurricanes|DISAMBIG|THIS}}
 • {{Other hurricanes||THIS}}

នាវាផ្សេងទៀត

[កែប្រែ]

សម្រាប់អត្ថបទអំពី នាវា:

 • {{Other ships|SHIP1}}

ភាពញែកពីគ្នា

[កែប្រែ]

"កុំច្រលំជាមួយ …"

[កែប្រែ]
 • {{Distinguish|PAGE1}}
 • {{Distinguish|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Distinguish2|TEXT}}

"… បញ្ជូនបន្តនៅទីនេះ។ វាមិនត្រូវបានច្រលំជាមួយ …"

[កែប្រែ]
 • {{Redirect-distinguish|REDIRECT|PAGE1}}
 • {{Redirect-distinguish|REDIRECT|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Redirect-distinguish2|REDIRECT|TEXT}}

"… ជាធម្មតាគឺការប្រកបខុសនៃ …"

[កែប្រែ]
 • {{Misspelling|PAGE2}}

"អ្នកអាចនឹងរកមើល …"

[កែប្រែ]
 • {{Looking|PAGE1}}

"អត្ថបទចម្បង: …" និងថែមពីនេះ

[កែប្រែ]

ស្វ័យយោងវីគីភីឌា

[កែប្រែ]
សម្គាល់: ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហែតណូតដែលមិនបានន័យពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃវីគីភីឌា ដូចជាការភ្ជាប់អត្ថបទមួយពីលំហនាមចម្បងទៅកាន់លំហនាមវីគីភីឌា។ (មើល: ក្បួននៃរចនាបថ (ស្វ័យយោងត្រូវចៀសវាង) សម្រាប់ពណ៌នាបន្ថែម)។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជាក់លាក់ផលិតនូវឈ្មោះចំ.ក្រុមដោយក្រាល។

សូមមើលផងដែរ categories: THIS, THAT, and THE OTHER

នេះជាទំព័រគំរូសម្រាប់ការតភ្ជាប់ចំ.ក្រុម ដោយផ្ដេក។ តំណភ្ជាប់ផ្ដេកគឺជាញឹកញយដំណោះស្រាយត្រូវ នៅពេល តំណផ្ដេកបញ្ឈរ (ដែលជាចំ.ក្រុមរង និងចំ.ក្រុមមេ) គឺមិនសមគួរឡើយ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ទំព័រគំរូនេះគួរតែបានប្រើលើ ចំ.ក្រុម "ទាំងពីរ" ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់ចម្រាស់រវាងចំ.ក្រុមទាំងពីរ។