ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Cornidovirineae

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
ចក្រ: រីបូវីរ្យ៉ា [Taxonomy; edit]
Phylum: អាំងសឺទែសេឌីស [Taxonomy; edit]
លំដាប់រង: កូរនីដូវីរីនែ [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about កូរនីដូវីរីនែ. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about កូរនីដូវីរីនែ's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Nidovirales (Taxonomyedit)
Rank: លំដាប់រង (displays as លំដាប់រង)
Link: កូរនីដូវីរីនែ (links to កូរនីដូវីរីនែ)
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, https://talk.ictvonline.org/taxonomy/, បានយកមក 2018-12-01 
Parent's taxonomic references: "Virus Taxonomy: 2018b Release" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) February 2019 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 12 March 2019
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.