ទំព័រគំរូ:Tl-nav

ពីវិគីភីឌា
ទំព័រគំរូភ្ជាប់តំណទំព័រគំរូ
តំណរចនាបថ បានភ្ជាប់តំណ មិនបានភ្ជាប់តំណ បានភ្ជាប់តំណជាមួយ subst: បានភ្ជាប់តំណរួមទាំងឃ្នាប បានភ្ជាប់តំណរួមទាំងពាក្យពេចន៍ឆ្លាស់
រចនាបថពាក្យពេចន៍ ជម្រើស {{tlg}} -- nolink=yes subst=yes braceinside=yes alttext=FOO
ធម្មតា -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
ទូរលិខ. tt=yes {{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
ដិត bold=yes {{tlb}}
ទូរលិខ.ដិត bold=yes|tt=yes {{tlxb}}
ទូរលិខ.ទ្រេត italic=yes|tt=yes {{tlxi}}
កូដ code=yes {{tlc}}
សម្គាល់: {{tlg}} មានភាពទូទៅបំផុតដែលអោយមានបន្សំនៃជម្រើសខាងលើ។