ទំព័រគំរូ:Tlxs

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូ:FromMeta

Purpose[កែប្រែ]

This creates a template link to templatespace for templates which require substitution, and indicates such, for use in documentation pages.

Syntax[កែប្រែ]

{{tlxs| templatename }}

Example[កែប្រែ]

{{tlxs|tlxs}}

produces

{{subst:tlxs}}

See also[កែប្រែ]

Template linking templates
Link Style Linked Unlinked Linked with subst: Linked including braces Linked with alternative text
Text Style {{tlg}} option --
nolink=yes
subst=yes
braceinside=yes
alttext=FOO
Normal -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
Teletype
tt=yes
{{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
Bold
bold=yes
{{tlb}}
Bold Teletype
bold=yes|tt=yes
{{tlxb}}
Italic Teletype
italic=yes|tt=yes
{{tlxi}}
Code
code=yes
{{tlc}}
NOTE: {{tlg}} is the most general, allowing any combination of the above options.