ទំព័រគំរូ:Tla

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{[[ទំព័រគំរូ:{{{1}}}|]]}}

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[កែប្រែ]

This template works exactly like {{Tl}} but it allows you to give display a label text.

When parameter 2 is omitted, the direct template name is displayed:

  • {{Tla|quote}} → {{quote}}

See also[កែប្រែ]

Template linking templates

Link Style Linked Unlinked Linked with subst: Linked including braces Linked with alternative text
Text Style {{tlg}} option -- nolink=yes subst=yes braceinside=yes alttext=FOO
Normal -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
Teletype tt=yes {{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
Bold bold=yes {{tlb}}
Bold Teletype bold=yes|tt=yes {{tlxb}}
Italic Teletype italic=yes|tt=yes {{tlxi}}
Code code=yes {{tlc}}
NOTE: {{tlg}} is the most general, allowing any combination of the above options.