ទំព័រគំរូ:Tlf

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{tlf|...}}

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This is the {{Tlf}} template.

The template is equivalent to {{Tlp}}, but won't link to the template.

Example[កែប្រែ]

{{Tlf|Template name|parameters}} gives {{Template name|parameters}}

See also[កែប្រែ]

Template linking templates

Link Style Linked Unlinked Linked with subst: Linked including braces Linked with alternative text
Text Style {{tlg}} option -- nolink=yes subst=yes braceinside=yes alttext=FOO
Normal -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
Teletype tt=yes {{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
Bold bold=yes {{tlb}}
Bold Teletype bold=yes|tt=yes {{tlxb}}
Italic Teletype italic=yes|tt=yes {{tlxi}}
Code code=yes {{tlc}}
NOTE: {{tlg}} is the most general, allowing any combination of the above options.