ទំព័រគំរូ:WW2InfoBox

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សង្គ្រាមលោកលើកទី២ (WWII)
Infobox collage for WWII.PNG
Clockwise from top left: Chinese forces in the Battle of Wanjialing, Australian 25-pounder guns during the First Battle of El Alamein, German Stuka dive bombers on the Eastern Front winter 1943–1944, US naval force in the Lingayen Gulf, Wilhelm Keitel signing the German Instrument of Surrender, Soviet troops in the Battle of Stalingrad
កាលបរិច្ឆេទ 1 កញ្ញា 1939 (1939-09-01) – 2 កញ្ញា 1945 (1945-09-02) (7000600000000000000៦ years, 7000100000000000000១ day)
ទីតាំង Europe, Pacific, Atlantic, South-East Asia, China, Middle East, Mediterranean and Africa, briefly North and South America
លទ្ធផល Allied victory
ភាគីសង្គ្រាម
Allies

 សហភាពសូវៀត (1941–45)[lower-alpha ១]
 សហរដ្ឋអាមេរិក (1941–45)
 រាជាណាចក្ររួម

 ចិន (1937–45)

 បារាំង[lower-alpha ២]
 ប៉ូឡូញ
 កាណាដា
 អូស្ត្រាលី
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Union of South Africa
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Democratic Federal Yugoslavia (1941–45)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Greece (1940–45)
 ដាណឺម៉ាក (1940–45)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Norway (1940–45)
 ហូឡង់ (1940–45)
 បែលហ៊្សិក (1940–45)
 ឆែកូស្លូវ៉ាគី
 ប្រេស៊ីល (1942–45)
 Mexico (1942–45)
...and others


Client and puppet states
Philippines (1941–45)
Mongolia (1941–45)
...and others

Axis

Nazi Germany Nazi Germany
 ជប៉ុន

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Italy (1940–43)

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Hungary (1940–45)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Romania (1941–44)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Bulgaria (1941–44)


Co-belligerents
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Finland (1941–44)
 ថៃ (1942–45)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Iraq (1941)


Client and puppet states
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Manchukuo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Italian Social Republic (1943–45)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Independent State of Croatia (1941–45)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovak Republic (1939–1945)
...and others

មេបញ្ជាការ និង មេដឹកនាំ
Allied leaders

សហភាពសូវៀត Joseph Stalin
សហរដ្ឋអាមេរិក Franklin D. Roosevelt
រាជាណាចក្ររួម Winston Churchill
សាធារណរដ្ឋចិន (1912–1949) Chiang Kai-shek
...and others

Axis leaders

Nazi Germany Adolf Hitler
Empire of Japan Hirohito
Empire of Japan Hideki Tojo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kingdom of Italy Benito Mussolini
...and others

សហេតុភាព និង ការខាងបង់
Military dead:
Over 16,000,000
Civilian dead:
Over 45,000,000
Total dead:
Over 61,000,000 (1937–45)
...further details
Military dead:
Over 8,000,000
Civilian dead:
Over 4,000,000
Total dead:
Over 12,000,000 (1937–45)
...further details

References[កែប្រែ]

Footnotes
  1. 23 August 1939, the USSR and Germany sign non-aggression pact, secretly dividing Eastern Europe into spheres of influence. USSR armistice with Japan 16 September 1939; invades Poland 17 September 1939; attacks Finland 30 September 1939; forcibly incorporates Baltic States June 1940; takes eastern Romania 4 July 1940. 22 June 1941, USSR is invaded by European Axis; USSR aligns with countries fighting Axis.
  2. After the fall of the Third Republic in 1940, the de facto government was the Vichy Regime. It conducted pro-Axis policies until November 1942 while remaining formally neutral. The Free French Forces, based out of London, were recognized by all Allies as the official government in September 1944.