ទ្រ

ពីវិគីភីឌា

ទ្រ ជាឧបករណដែលបញ្ចេញសំនៀងតាមរយះការ កូត។
ទ្រ មាន÷