ទ្រ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទ្រ ជាឧបករណដែលបញ្ចេញសំនៀងតាមរយះការ កូត។
ទ្រ មាន÷