ទ្រឹស្ដីបទវ៉ារីញ៉ុង

ពីវិគីភីឌា

មានទ្រឹស្ដីបទវ៉រីញ៉ុង(Varignon's theorem)២គឺ មួយនៅក្នុងគណិតវិទ្យា និងមួយទៀតនៅក្នុងមេកានិច។ ទ្រឹស្ដីទាំង២នេះត្រូវបានបកស្រាយដោយគណិតវិទូបារាំងឈ្មោះ ព្យែរ វ៉ារីញ៉ុង

ទ្រឹស្ដីបទវ៉ារីញ៉ុងនៅក្នុងគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

ទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានបកស្រាយនៅឆ្នាំ១៧៣១។ ទ្រឹស្ដីនេះនិយាយពីរបៀបសង់ប្រលេឡូក្រាម​(គេអោយឈ្មោះថាប្រលេឡូក្រាមវ៉ារីញ៉ុង)ពីចតុកោណសមញ្ញ។ ពំនោលទ្រឹស្ដី៖

ចំនុចកណ្ដាលនៃជ្រុងរបស់ចតុកោណមួយ បង្កើតបានជាប្រលេឡូក្រាមមួយ។ ក្នុងករណីដែលចតុកោណនោះជាចតុកោណប៉ោងឬផត ក្រលាផ្ទៃរបស់ប្រលេឡូក្រាមនោះស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលក្រលាផ្ទៃ​របស់ចតុកោណទាំងមូល។

ប្រសិនបើយើងគិតពីសញ្ញាណផ្ទៃមានទិសដៅ ទ្រឹស្ដីបទនេះក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងករណីចតុកោណខ្វែងដែរ។

ចតុកោណប៉ោង ចតុកោណផត ចតុកោណខ្វែង

Varignon theorem convex.png

Varignon theorem nonconvex.png

Varignon theorem crossed.png

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

Varignon.gif

ដោយអនុវត្តទ្រឹស្ដីបទចំនុចកណ្ដាល យើងស្រាយបញ្ជាក់ថាជ្រុងឈម២ៗនៃ IJKL ស្របនឹងអង្កត់ទ្រូងរបស់ចតុកោណ ABCD ហេតុនេះ IJKLជាប្រលេឡូក្រាម។

យើងយកប្រវែង [BD] ស្មើនឹង កំពស់របស់ត្រីកោណ ABD និង CBD គឺ និង ។ ដោយប្រើទ្រឹស្ដីបទតាលែស គេបាន បាតរបស់ប្រលេឡូក្រាមស្មើនឹង ហើយកំពស់

ទ្រឹស្ដីបទវ៉ារីញ៉ុងនៅក្នុងមេកានិច[កែប្រែ]

កំលាំង មួយបំបែកជា២កំលាំអ និង  :

ទ្រឹស្ដីបទវ៉ារីញ៉ុងពោលថា៖

ម៉ូម៉ង់នៃកំលាំង ធៀបនឹងចំនុច A មួយស្មើនឹងផលបូកនៃម៉ូម៉ង់កំលាំង et ធៀបទៅនឹងចំនុចដដែលនោះ។