ទ្រឹស្តីបទកាសី

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា ទ្រឹស្តីបទកាសី (Casey's theorem) ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាទ្រឹស្តីបទទូទៅនៃទ្រឹស្តីបទតូលេមី។ ទ្រឹស្តីបទនេះ​ជាទ្រឹស្តីបទ​ក្នុងធរណីមាត្រអឺគ្លីដ​ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ​ដោយយក​ឈ្មោះតាម​អ្នកគណិតវិទ្យាជនជាតិអៀរឡង់ ចន កាសី (John Casey)

រូបមន្តនៃទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

តាង O ជារង្វង់ដែលមានកាំ R ។ តាង (តាមលំដាប់រៀងគ្នា) ជាបួនរង្វង់មិនប្រសព្វគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ O និងប៉ះនឹងរង្វង់ O ។ កំនត់ ជារង្វាស់ប្រវែងនៃអង្កត់ប៉ះផ្នែកខាងក្រៅនៃរង្វង់ នោះគេបាន

សំគាល់៖ ប្រសិនបើរង្វង់ទាំងបួនជាចំនុចវិញ នោះគេបានទ្រឹស្តីបទតូលេមី។ ហេតុនេះបានគេថាទ្រឹស្តីបទនេះជាទ្រឹស្តីបទទូទៅនៃទ្រឹស្តីបទតូលេមី

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

តាង ជាកាំនៃរង្វង់ by និងតាង ចំនុចប៉ះរបស់វាទៅនឹងរង្វង់ ។ យើងនឹងប្រើកំនត់សំគាល់ ចំពោះផ្ចិតនៃរង្វង់។

កំនត់សំគាល់ចំពោះទ្រឹស្តីបទពីតាករ

យើងនឹងសំដែងកន្សោមប្រវែង នេះជាអនុគមន៍នៃចំនុច ។ តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសចំពោះត្រីកោណ យើងបាន

ដោយរង្វង់ ប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមក យើងបាន:

តាង ជាចំនុចមួយនៅលើរង្វង់ ។ ដោយយោងតាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុសចំពោះត្រីកោណ យើងបាន

ហេតុនេះ

ដោយជំនួសវាចូលក្នុងរូបមន្តខាងលើ យើងបាន

ហេតុនេះរង្វាស់ប្រវែងដែលយើងចង់រកគឺ

យើងអាចគណនា​នៅអង្គខាងធ្វេង​ដោយប្រើជំនួយនៃទ្រឹស្តីបទតូលេមីដើមដែលអនុវត្តចំពោះចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ :