បញ្ជីរាយនាម ទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល[កែប្រែ]

 • Australia - Department of Foreign Affairs and Trade (Development Cooperation Division), formerly AusAID
 • Austria - Austrian Development Agency - ADA [www.ada.gv.at] The Austrian Development Cooperation, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws)
 • Azerbaijan - Azerbaijan International Development Agency
 • Belgium - Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development: Belgian Policy Plan for Development Cooperation, Belgian Technical Cooperation - BTCCTB
 • Brazil - Agência Brasileira de Cooperação
 • Canada - Canadian International Development Agency (CIDA) and International Development Research Centre (IDRC)CIDA has now been folded into the Department of Foreign Affairs.
 • Chile - Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
 • China - Department of Foreign Aid of the Ministry of Commerce (MOFCOM)[១]
 • Czech Republic - Czech Development Agency (CzDA)
 • Denmark - Danish International Development Agency (DANIDA)
 • Egypt - Egyptian Agency for Partnership for Development
 • European Union - EuropeAid Development and Cooperation
 • Finland- Department for International Development Cooperation (FINNIDA)
 • France - Department for International Cooperation and French Development Agency (AfD)
 • Germany - Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • Greece - Ministry of Foreign Affairs
 • Iran - Organization for Investment, Economic, and Technical Assistance of Iran
 • Ireland - Irish Aid
 • Israel - Ministry of Foreign Affairs: MASHAV - Israel's Agency for International Development Cooperation
 • Italy - Ministry of Foreign Affairs: Italian Development Cooperation Programme
 • Japan - Ministry of Foreign Affairs: Official Development Assistance , Japan International Cooperation Agency (JICA), and Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
 • Korea - Korea International Cooperation Agency
 • Kuwait - Kuwait Fund for Arab Economic Development [www.kuwait-fund.org]
 • Liechtenstein - Liechtensteinische Entwicklungsdienst
 • Luxembourg - Lux-Development
 • Mexico - AMEXCID
 • New Zealand - New Zealand Agency for International Development (NZAid)
 • Netherlands - Ministry of Development Cooperation (has its own minister but is a part of the Ministry of Foreign Affairs)
 • Norway - Ministry of Foreign Affairs: International Development Program and Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
 • Poland - Ministry of Foreign Affairs: The Development Co-operation Department
 • Portugal - Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
 • Republic of China (Taiwan) - International Cooperation and Development Fund (ICDF)
 • Romania - Assistance for Development (AOD)
 • Russia - Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo)
 • Saudi Arabia - Saudi Fund for Development (SFD)
 • Slovakia - Slovak Aid
 • Spain - Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID)
 • Sweden - Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
 • Switzerland - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Helvetas
 • Turkey - Turkish International Cooperation and Development Agency (TİKA)
 • United Kingdom - Department for International Development (DFID)
 • United States - United States Agency for International Development (USAID), the Inter-American Foundation (IAF), Millennium Challenge Corporation (MCC), and the African Development Foundation (ADF)

ស្ថាប័នពហុភាគី ឬអន្តរជាតិ[កែប្រែ]

 • African Development Bank (AfDB)
 • Development Bank of Latin America (CAF)
 • Asian Development Bank (ADB)
 • Colombo Plan (CP)
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 • European Investment Bank
 • Inter-American Development Bank (IADB)
 • International Bank for Reconstruction and Development (IBRD; part of the World Bank Group)
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 • International Monetary Fund (IMF)
 • International Organization for Migration (IOM)
 • International Red Cross (ICRC AND IFRC)
 • Islamic Development Bank (IDB)
 • Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA, part of the World Bank Group)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU (CTA)
 • United Nations (UN)
 • United Nations Children's Fund (UNICEF)
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • United Nations Environment Programme (UNEP)
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
 • World Bank Group
 • World Food Programme (WFP)
 • World Health Organization (WHO)
 • World Trade Organization (WTO)

ស្ថាប័ន-អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល[កែប្រែ]

 • Adventist Development and Relief Agency
 • AID Kenya Foundation
 • AKDN
 • BRAC
 • Business Council for Peace
 • CARE (relief agency), originally "Cooperative for American Remittances to Europe", and later "Cooperative for Assistance and Relief Everywhere"
 • Centre for Safety and Development
 • Center for Victims of Torture
 • Christian Aid
 • Rapid Response
 • Five Talents
 • Giving Children Hope
 • Helpage International
 • HOPE International Development Agency
 • ICLEI - Local Governments for Sustainability
 • International Development Enterprises
 • International Youth Foundation
 • Jugend Eine Welt
 • Lamia Afghan Foundation
 • Medecins sans Frontieres
 • Mennonite Central Committee
 • Oxfam
 • Save the Children
 • Seva Foundation
 • Street Kids International
 • Trickle Up
 • WaterAid
 • Women in Europe for a Common Future (WECF)
 • World Renew
 • World Vision International
 • World Accord - International Development Agency

Web portals[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Bräutigam, Deborah (March 2010) "China, Africa and the International Aid Architecture" Africa Development Bank