ប្រទេស

ពីវិគីភីឌា

ប្រទេស​គឺជា​តំបន់ដែលមានភាពរួបរួមកិច្ចការនយោបាយតែមួយ។នេះក៏ជាតំបន់ដែលមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយ​និង​មានសិទិ្ធអំណាចគ្រប់គ្រងទឹកដី។

បណ្តាប្រភេទ[កែប្រែ]

រដ្ឋ[កែប្រែ]

ជាតិ[កែប្រែ]

សហភាព[កែប្រែ]

ជាតិ, ប្រទេស និង រដ្ឋ ៖ ការប្រៀបធៀបមួយ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារបង្អែក[កែប្រែ]

បណ្តាខ្សែភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

http://en.wikipedia.org/wiki/Countries

នៅប្រទេសមួយបានមានប្រជាជនភាសា​និង​សាសន៏ផ្សេងៗ​ដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌា។ នៅខេមរភាសាកែប្រែពាក្យ​ស្រុកដូច​ប្រទេស​ប៉ុន្តែ​ពាក្យនោះ​គឺជា​តំបន់នៅក្នុងប្រេទស។​

ការបែងចែក[កែប្រែ]

មានការបែងចែកច្រើននៅប្រទេសទាំងអស់​ដូចជា