ផែនការក៥

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


ទិដ្ឋភាពជួរភ្នំស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ភាគខាងជើងនៃផ្លូវរវាងSisophon និង Aranyaprathet។ One of the areas where ខ្មែរក្រហម insurgents hid at the time of the PRK/SOC.

ផែនការក៥ (អង់គ្លេស K5 Plan, K5 Belt ឬ K5 Project ហើយក៏អាចហៅថា Bamboo Curtain)[១] គឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ខាភិបាល People's Republic of Kampuchea ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៨៥ ដល់ ១៩៨៩ ដើម្បី to seal ខ្មែរក្រហម guerrilla infiltration routes into Cambodia by means of trenches, wire fences, and minefields along virtually the entire Thai-Cambodian border.[២]

The wasteful K5 border defence project would cast a destructive shadow over the image of the PRK/SOC. ការបញ្ជូនពលករខ្មែរឱ្យ ទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរ(ផែនការក៥)នៅ បណ្តាខេត្តប៉ែកខាងលិចនិងពាយ័ព្យផងដែរ

សាវតារ[កែប្រែ]

Border camps hostile to the PRK; 1979-1984

After the defeat of Democratic Kampuchea in 1979, the ខ្មែរក្រហម fled Cambodia quickly. Protected by the Thai state, and with powerful foreign connections, Pol Pot's virtually intact militia of about 30,000 to 35,000 troops regrouped and reorganized in forested and mountainous zones behind the Thai-Cambodian border. During the early 1980s ខ្មែរក្រហម forces showed their strength in Thailand, inside the refugee camps near the border, and were able to receive a steady and abundant supply of military equipment. The weapons came mainly from China and the US and were channeled across Thailand with the cooperation of the Royal Thai Armed Forces.[៣]

From their position of security in hidden military outposts along the Thai border, the ខ្មែរក្រហម militias launched a relentless military campaign against the newly established People's Republic of Kampuchea state. Even though the ខ្មែរក្រហម was dominant, it fought against the Kampuchean People's Revolutionary Armed Forces (KPRAF) and Vietnam People's Army along with minor non-communist armed factions which had formerly been fighting against the ខ្មែរក្រហម between 1975 and 1979.

The border war followed a wet season / dry season rhythm. Generally, the heavily armed Vietnamese forces conducted offensive operations during the dry seasons, and the Chinese-backed ខ្មែរក្រហម held the initiative during the rainy seasons. In 1982, Vietnam launched a largely unsuccessful offensive against the main ខ្មែរក្រហម base at Phnom Malai in the Cardamom Mountains.

The major consequence of the border civil war was that the PRK was hampered in its efforts to rebuild the much-damaged nation and consolidate its administration. The new republic's rule was tenuous in the border areas owing to persistent sabotage by the ខ្មែរក្រហម of the provincial administrative system through constant guerrilla warfare.[២]

Implementation[កែប្រែ]

The architect of the K5 plan was Vietnamese general Le Duc Anh, commander of the PAVN forces in Cambodia. He formulated five key points for the defence of Cambodia against ខ្មែរក្រហម re-infiltration. Letter "ក"អត្ថបទជាអក្សរទ្រេត, came from ការការពារ, and number "5" referred to Le Duc Anh's five points in his plan of ការការពារ, of which the sealing of the border with Thailand was the second point.[២] Many workers on the project, however, did not know what "K5" stood for.[៤]

The K5 Plan began on the 19th July 1984.[៥] It became a gigantic effort that included clearing long patches of tropical forest by felling a great number of trees, as well as slashing and uprooting tall vegetation. The purpose was to leave a continuous broad open space all along the Thai border that would be watched and mined.

In practice the K5 fence consisted of a roughly 700 km-long, 500 m-wide swath of land along the border with Thailand, where antitank and antipersonnel mines were buried to a density of about 3,000 mines per kilometre of frontage.[៦]

Consequences[កែប្រែ]

From the environmental viewpoint the massive felling of trees was an ecological disaster, contributing to acute deforestation, the endangerment of species, and leaving behind a vast degraded area. The more remote places, like the Cardamom Mountains had been relatively untouched by man until they became a stronghold of the ខ្មែរក្រហម in the 1980s. Presently these mountains form an endangered ecoregion.

Unforeseen by the planners of the project, from the military point of view the K5 Plan was also disastrous for the PRK. It did not deter the ខ្មែរក្រហម fighters who found ways to cross it, for it was impossible to effectively police the long border. Besides, maintenance was difficult, as the razed jungle left a scruffy undergrowth that, in the tropical climate, would grow again yearly to about a man's height.[៧]

The K5 Plan was counterproductive for the image of the PRK, as a republic bent on reconstructing what the rule of Pol Pot and his Communist Party of Kampuchea had destroyed in Cambodia. Despite the magnitude of the effort, the whole project was ultimately unsuccessful and ended up playing into the hands of the enemies of the new pro-Hanoi republic. Thousands of Cambodian peasants, who despite the Vietnamese invasion had welcomed the release from the ខ្មែរក្រហម's interference in traditional farming and the absence of taxes under the PRK government,[២] became irritated. They were sore at having to abandon their farms in order to dedicate time to clear the jungle, a heavy toil they perceived as useless and unfruitful.[៧] Their resentment grew in time as they perceived the new forced labor to be, albeit without the killings, very similar to what they had experienced under the ខ្មែរក្រហម tyranny.[៨] Owing to unsanitary conditions and the abundance of mosquitoes in areas of difficult access, badly fed and badly lodged workers on the K5 project fell victims of malaria and exhaustion.[៩]

Many of the mines remain to this day, making the vast long area dangerous. The K5 zone became part of the great landmine problem in Cambodia after the end of the civil war. In 1990 alone, the number of Cambodians that had a leg or foot amputated as a result of an injury caused by a land mine reached around 6,000.[១០]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Kelvin Rowley, Second Life, Second Death: The ខ្មែរក្រហម After 1978, Swinburne University of Technology
 2. ២,០ ២,១ ២,២ ២,៣ Margaret Slocomb, The People's Republic of Kampuchea, 1979-1989: The revolution after Pol Pot ISBN 978-974-9575-34-5
 3. Puangthong Rungswasdisab, Thailand's Response to the Cambodian Genocide
 4. Esmeralda Luciolli, Le mur de bambou, ou le Cambodge après Pol Pot. ISBN 2-905538-33-3
 5. Chronologie du Cambodge de 1960 à 1990 - from Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge
 6. Landmine Monitor Report 2005
 7. ៧,០ ៧,១ Soizick Crochet, Le Cambodge, Karthala, Paris 1997, ISBN 2-86537-722-9
 8. Margaret Slocomb, The K5 Gamble: National Defence and Nation Building under the People's Republic of Kampuchea Journal of Southeast Asian Studies (2001), 32 : 195-210 Cambridge University Press
 9. Craig Etcheson, After the killing fields: lessons from the Cambodian genocide, ISBN 978-0-275-98513-4
 10. NewScientist - The killing minefields of Cambodia

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

 • Evan Gottesmann, Cambodia After the Khmer Rouge: Inside the Politics of Nation Building, ISBN 978-0-300-10513-1 ចង់ចុយ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]