ផ្នែកនិម្មិត

ពីវិគីភីឌា
ធរណីមាត្រនៃ និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។ ផ្នែកពិតនៃចំនួនកុំផ្លិច គឺ

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា ផ្នែកនិម្មិតនៃចំនួនកុំផ្លិច (Imaginary part of complex number) គឺធាតុទី២នៃគូរលំដាប់នៃចំនួនពិតតំណាងឲ្យ។ មានន័យថាប្រសិនបើ នោះគេបានផ្នែកនិម្មិតនៃ គឺ ។ វាត្រូវបានគេតាងដោយ {z}, ដែល ជាអក្សរ I ធំ ។

ជាអនុគមន៍នៃកុំផ្លិចឆ្លាស់ ផ្នែកនិម្មិត ស្មើនឹង

ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចក្នុងតម្រុយប៉ូលែរ កូអរដោនេក្នុងតំរុយដេកាតគឺ ឬស្មើនឹង ។ វាផ្ទៀតផ្ទាត់នឹងរូបមន្តអឺលែរដែល ។ ដូច្នេះផ្នែកនិម្មិតនៃ គឺ

ក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ដែល

នោះគេបានផ្នែកនិម្មិតនៃ គឺ

លក្ខណៈ[កែប្រែ]

ដែល Re តំណាងឲ្យផ្នែកពិត (Real Part) និង Im តំណាងអោយផ្នែកនិម្មិត (Imaginary Part)

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]