ផ្នែកពិត

ពីវិគីភីឌា
ធរណីមាត្រនៃ និងកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់វា ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។ ផ្នែកពិតនៃចំនួនកុំផ្លិច គឺ

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា ផ្នែកពិតនៃចំនួនកុំផ្លិច(real part of complex number) គឺធាតុដំបូងនៃគូរលំដាប់នៃចំនួនពិតតំណាងអោយ។ មានន័យថាប្រសិនបើ នោះគេបានផ្នែកពិតនៃគឺ។ វាត្រូវបានគេតាងដោយ Re{z} or {z} ដែលជាអក្សរ R ធំ ។

ទាក់ទងទៅចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ ផ្នែកពិតនៃ ស្មើនឹង

ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទំរង់ប៉ូលែរ កូអរដោនេក្នុងតំរុយដេកាតគឺ ឬស្មើនឹង ។ វាផ្ទៀតផ្ទាត់នឹងរូបមន្តអឺលែរដែល ។ ដូច្នេះផ្នែកពិតនៃ គឺ

ការរកផ្នែកពិតនៃអនុគមន៍ខួបដែនអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចគឺជាការងាយដោយសំដែងវាជាផ្នែកពិតនៃអនុគមន៍កុំផ្លិច។

ដូចគ្នាដែរ នៅក្នុងត្រីកោណមាត្រ គេអាចសំដែងស៊ីនុសូអ៊ីដជាអនុគមន៍ផ្នែកពិតនៃទំរង់កុំផ្លិច។ ឧទាហរណ៍៖

លក្ខណៈ[កែប្រែ]

ដែល Re តំណាងអោយផ្នែកពិត (Real Part) និង Im តំណាងអោយផ្នែកនិម្មិត (Imaginary Part)

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]