ភពចំនុះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភពចំនុះ

ភពចំនុះវាគឺជាការហោរាសាស្ដ្រយេម៉ែនការប្រើប្រាស់ភព។

ភព ឆ្នាំចំនុះ
ព្រះអាទិត្យ Aries
ភពព្រះពុធ Aquarius
ភពសុក្រ Pisces
ផែនដី Gemini
ព្រះចន្ទ Taurus
ភពអង្គារ Capricorn
ភពព្រហស្បតិ៍ Sagittarius
ភពសៅរ៍ Libra
ភពអ៊ុយរ៉ានុស Scorpio
ភពណិបទូន Cancer
ភ្លុយតុង Leo
អៀរីស Virgo