Jump to content

ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍

ពីវិគីភីឌា
ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍
Nāhuatlahtōlli, Māsēwallahtōlli, Mexicano
Nahua woman from the Florentine Codex. The speech scroll indicates that she is speaking.
ដើមកំណើតនៅម៉ិចស៊ិក នឹង អែលសាលវ៉ាឌ័រ
តំបន់រដ្ឋម៉ិចស៊ិក, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Durango,
និងអន្ដោប្រវេសន្ដក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិក, អែលសាលវ៉ាឌ័រ, ហ្គាតេម៉ាឡា នឹង កាណាដា
ជាតិពន្ធុ​
​(ជនជាតិ)
ជនជាតិណាវ៉ា
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
1.45 លាន[១]
ទម្រង់ដើម
គ្រាមភាសា
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
 Mexico
គ្រប់គ្រងដោយInstituto Nacional de Lenguas Indígenas[២]
កូដភាសា
ISO 639-2nah
ISO 639-3nci ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ចាស់
ចំពោះមុខទំនើប សូមមើល List of Nahuan languages ទៀត.
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA

ភាសាណាវ៉ាថ្លះតូល្លិ (មកពី ណាវ៉ាថ្ល៍, «សម្លេងពិរោះ» និង ថ្លះតូល្លិ, «ភាសា»)[៤] គឺជាភាសាយូតូអាហ្សតិក មួយដែលត្រូវបាននិយាយជាពិសេសដោយជនជាតិណាវ៉ាក្នុងម៉ិចស៊ិក និង អាមេរិកកណ្ដាល.[៥] កើតនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី៧យ៉ាងយឺត។ តាងពីវិត្ថាកម្មនៃវប្បធម៌តូលតិកនៅទីបញ្ចប់សត្តវត្សរ៍ទី១០នៅមេសូអាមេរិក, ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ចាប់ផ្ដើមសាយឡើងលើភាសាផ្សេងៗនៃមេសូអាមេរិកដល់ធ្វើជាភាសាអន្ដរជាតិក្នុងភាគធំនៅតំបន់មេសូអាមេរិក ជាពិសេសក្នុងផែនដីដែលត្រូវបានធ្វើសញ្ជ័យដោយចក្រភពអាហ្សតិក ពីសតវត្សរ៍ទី១៣ដល់កាលធ្លាក់ (ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៥២១) ដោយជនជាតិអេស្ប៉ាញ ហេតុដូច្នេះ ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ក៏ត្រូវបានស្គាល់តាម ‹‹ភាសាម៉ិចស៊ិក››។

តាមពិត មនុស្សដែលនិយាយភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ហៅវាថា ម៉ិស៊្យីកាថ្លះតូល្លិ ជាភាសាខ្មែរ៖ ភាសាម៉ិចស៊ិក[៦] ប្រភពផ្សេងទៀតប្រាប់យើងថា ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ ជាដើម ត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះ សិម៉័ណាវ៉ាកាថ្លះតូល្លិ ជាភាសាខ្មែរ៖ ភាសាពិភពលោក ហើយព្រោះពិបាក់និយាយ ឈ្មោះនេះត្រូវបានខ្លីជា ណាវ៉ាថ្ល៍

ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ចាប់ផ្ដើមខាតអ្នកនិយាយតាមជនជាតិអេស្ប៉ាញមកទ្វីប ហើយតាមភាសាអេស្ប៉ាញបានធ្វើជាភាសាខ្ពស់ជាងគេថ្មីក្នុងមេសូអាមេរិក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ជនជាតិអឺរ៉ុបតប្រើភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ដោយអ្នកផ្សាយសាសនាសម្រាប់ធ្វើសញ្ជ័យ យកភាសានេះទៅតំបន់ដែលមិនទាន់មានឥទ្ធិពលនៃភាសាណាវ៉ាថ្ល៍ជាមុនទេ។

ភាសាណាវ៉ាថ្ល៍គឺជាភាសាអន្ដោគ្រាមម៉ិចស៊ិកដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនជាងគេ មានប្រមាណមួយលានកន្លះ ហើយភាគច្រើនក៏ចេះភាសាអេស្ប៉ាញដែរ។ តំបន់ប្រើគឺពីខាងជើងប្រទេសម៉ិចស៊ិកដល់អាមេរិកកណ្ដាល

Clasificación lingüística[កែប្រែ]

El náhuatl pertenece a la familia yuto-nahua (yuto-azteca) y, junto con el extinto pochuteco y el pipil, conforma el grupo aztecoide de dicha familia de lenguas. Dentro de la familia yuto-azteca el grupo aztecoide es especialmente cercano al grupo corachol (cora, huichol), formado por lenguas situadas al noroeste del foco de origen del náhuatl. El parentesco es algo más distante con el grupo tepimano (pápago, tepehuán) y el grupo taracahita.

Desde un punto de vista tipológico, resalta su importancia como ejemplo de idioma aglutinante, particularmente en la morfología verbal y en la formación del léxico. Tipológicamente es además una lengua de núcleo final, en el que el modificador suele preceder al núcleo modificado.

Existe un número importante de variedades (dialectos) de náhuatl que difieren sistemáticamente, y aunque en general el grado de inteligibilidad mutua entre variantes de náhuatl es alto, el náhuatl clásico probablemente era parcialmente ininteligible con el pipil o el pochuteco.

Historia[កែប្រែ]

El náhuatl se clasifica en la familia uto-azteca y es la lengua hablada por el mayor número de grupos étnicos distintos en México. También fue ampliamente usada desde los siglos XIV a XVII como lingua franca en amplias zonas de Mesoamérica. Sin embargo, el origen ancestral de esta lengua estaría según la evidencia disponible fuera de Mesoamérica.[៧]

Los hablantes de náhuatl llegaron al valle de México a mediados del primer milenio d. C., asentándose el grupo mexica (o azteca) desde mediados del siglo XIII. Éstos procedían del noroeste, de Michoacán y Jalisco, y muy posiblemente de Nayarit. Hacia el año de 900 d. C., una nueva oleada de inmigrantes, de habla náhuatl, penetró en el área de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Muy probablemente los toltecas eran nahuaparlantes.

Se piensa que la influencia de la cultura Mexica y su lengua náhuatl llegó más allá de las fronteras del Valle de Anáhuac hasta Aridoamérica y Oasisamérica en América del Norte y hasta Nicaragua en Centroamérica. Gerardo Said escribe que dicha influencia abarcaba desde al norte del trópico de cáncer al norte de la República Mexicana hasta el sur de Norteamérica Nicān Ānāhuac' 'hasta aquí el Anáhuac'.

Tiempos prehispánicos[កែប្រែ]

Los aztecas o mexicas, quienes fundaron su capital México-Tenochtitlan en 1325, hablaban una variedad de náhuatl central, y al extenderse su imperio a través de una gran parte del centro y sur de lo que ahora es la República Mexicana, la lengua se difundió considerablemente. Ya era hablado en algunas zonas que hoy abarcan el valle de Anáhuac; hoy el Distrito Federal y los estados limítrofes como México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guerrero. Algunos nahuas de esta región han conservado su lengua autóctona hasta la época moderna.

Los grupos étnicos de origen nahua conformaron varias ciudades estados ya desde el siglo XII: tecpanecas, tlaxcaltecas, xochimilcas, huexotzingas, acolhuas, texcocanos, cholultecas, etc. Sin embargo, el náhuatl es mejor conocido por su uso entre los mexicas o aztecas, por ser éste el grupo que logró la hegemonía militar y cultural sobre los demás. Desde los primeros tiempos, siempre ha existido una fragmentación dialectal de cierta importancia que se ha profundizado en los últimos 500 años. El náhuatl clásico no es otra cosa que la variedad usada durante el siglo XVI en el Valle de México, particularmente la de México-Tenochtitlan (la actual ciudad de México), la cual fue compilada por diversos misioneros europeos. Existe evidencia de la presencia del náhuatl en toda la zona conocida como Mesoamérica, si bien su origen mítico apunta a la parte de México conocida como Aridoamérica y Oasisamérica.Durante la última parte del imperio azteca, existieron escuelas y academias en las cuales, entre otras actividades culturales, se enseñaba a la juventud a hablar bien, a memorizar, a recitar, a cantar sin y con acompañamiento instrumental (con teponaztli, huehuetl y ayacachtli, principalmente), y a "ensartar palabras bellas". En los templos había toda una escuela asalariada de compositores de poesía y canto en servicio del sacerdocio y la nobleza. Las obras literarias en náhuatl previas a la conquista toman la forma de escritura en parte pictográfica, en mayor parte ideográfica, y en menor medida fonética (ésta escritura gozaba de algunos elementos fonéticos). Escritura que seguramente se usó para memorizar de manera escrita las tradiciones orales. La introducción del alfabeto latino por los frailes españoles desempeñó un importante papel en la preservación de parte de la cultura mexica posterior a la conquista, mientras que la otra parte fue abandonada por los indígenas en favor de la traída por los mismos españoles o directamente destruida por éstos. La obra de Bernardino de Sahagún (1530-1590) tuvo una importancia crucial, pues contiene una investigación enciclopédica sobre la civilización mexica y muchos ejemplos de escritos históricos, religiosos, medicinales y poéticos, en una amplia variedad de temas y estilos.

Tiempos de la colonia[កែប្រែ]

A partir de 1521, de la caída de Tenochtitlan ante las tropas tlaxcaltecas aliadas con los españoles, comenzó un enorme proceso de evangelización que requería el conocimiento de la lengua del imperio conquistado. Así, el náhuatl que había sido lingua franca del imperio azteca, extendiéndose con sus diversos dialectos por todo el centro de México y hasta América Central, siguió siendo usado ampliamente e incluso extendido después de la conquista.

El franciscano Juan de Zumárraga, primer obispo de Tenochtitlan, introdujo la imprenta en Nueva España. Esto permitió la publicación de la Doctrina cristiana breve traducida en lengua mexicana, salida de la prensa en 1546, obra de fray Alonso de Molina en náhuatl. Fray Andrés de Olmos, colaborador de Zumárraga y figura clave en la historia etnográfica y lingüística mexicana, es el primero en escribir una gramática en lengua náhuatl. Una gramática posterior, que data de 1645, ha sido empleada con frecuencia como modelo para métodos de estudio modernos.

En el siglo XVI, adoptó el alfabeto latino a consecuencia de la colonización española, escribiéndose de acuerdo a las normas ortográficas del castellano del siglo XVI. Esta forma de escribir el náhuatl perdura hasta nuestros días y se conoce a veces como náhuatl clásico o simplemente náhuatl, por oposición al náhuatl moderno, cuya ortografía no ha sido regulada.

Un aspecto poco estudiado del náhuatl en el período colonial es que también fue usado durante el proceso de colonización de las Filipinas, llevada por los indígenas mexicanos y algunos criollos que llegaron al archipiélago para realizar trabajos fuertes y labores administrativas, respectivamente. En particular, el tagalo presenta influencia del náhuatl en una proporción notoria de su vocabulario. Unos pocos ejemplos de esto son las siguientes palabras en tagalo: kamote (camote, camotli), sayote (chayote, hitzayotli), atswete (achiote, achiotl), sili (chile, chili), tsokolate (chocolate, xocolatl), tiyangge (tianguis, tianquiztli), sapote (zapote, tzapotl). Sin embargo, algunas otras lenguas minoritarias de Filipinas no sólo recibieron esta influencia en el plano semántico, sino también en su gramática y en muchas expresiones cotidianas, al grado que es muy notoria en fórmulas de cortesía y en oraciones católicas como el Padre Nuestro, que aparece como una mezcla de al menos tres lenguas de tres troncos lingüísticos distintos (castellano, náhuatl y la lengua nativa filipina).

Tiempos modernos[កែប្រែ]

Distribución del náhuatl en México.

Como resultado de la revolución sociopolítica de 1910, un enfoque distinto hacia el indígena moderno provocó un nuevo interés por implantar el náhuatl como lengua viva con distintos grados de intensidad cultural. Han surgido, entre otros, grupos como la Sociedad Pro-Lengua Náhuatl Mariano Jacobo Rojas y el Movimiento Confederado Restaurador del Anáhuac; un grupo extremista que ha llegado a proponer el abandono del español a favor del náhuatl como lengua nacional.ទំព័រគំរូ:Cita requerida Sin embargo, estas asociaciones, siempre pequeñas, no han logrado sus fines. El himno nacional mexicano se ha traducido y cantado en náhuatl. En esta lengua aún se dicen misas desde los tiempos de la colonia, se han rodado películas tales como Yanco, Santo Luzbel, La otra conquista y Guadalupe. Se han pronunciado discursos en la conmemoración de la muerte del último soberano azteca y otros, se han publicado pequeños periódicos, por lo general de corta vida, como Mexikayotl (1946), Mexikatl Itonalama (1950) e In Amatl Mexicatlatoani (1975).

Aunque en la actualidad carezca de oficialidad, en el artículo 2.B.II de la Constitución de México obtiene reconocimiento para el establecimiento de educación bilingüe e intercultural en las comunidades de origen nahua. Pero la lengua ha quedado casi exclusivamente en labios de la población rural indígena o en las aulas de las universidades como curso para antropólogos e historiadores. Actualmente, el náhuatl es todavía la lengua no europea más usada (con más de un millón y medio de hablantes ទំព័រគំរូ:Hechos) e influyente de todo el territorio mexicano.

A partir del contacto europeo con las culturas que existían en el territorio de lo que hoy es México, decenas de palabras nahuas se extendieron por todo el mundo. Tal es el caso de la palabra chocolate (xocolātl), que puede provenir de xocol-li 'cosa agria' y ā-tl 'agua' y las palabras para jitomate (xītomā-tl), chile (chīlli) y tocayo (tōcā(i)-tl, nuestro mismo nombre).

Texto en náhuatl, en Teotihuacán.

En El Salvador, el náhuatl se ha extinguido casi en su totalidad como consecuencia del levantamiento campesino de 1932 que terminó en la matanza de miles de indígenas hablantes de esta lengua. Los actuales hablantes del pipil buscan rescatar su lengua por diversos medios otorgadas por el gobierno salvadoreño y Organizaciones no gubernamentales, pero también organizaciones religiosas provenientes de los Estados Unidos que atentan contra la laicicidad del estado al intentar doctrinar a los niños en su lengua materna.[៨]

En mayo de 2007 el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que a partir del ciclo escolar 2008-09 el náhuatl sería asignatura obligatoria en las escuelas públicas del Distrito Federal, sin embargo; el proyecto no tuvo seguimiento y quedó como una propuesta.[៩]

Con los festejos del bicentenario de la independencia de México en el año 2010, el senado de la república ha decidido traducir la constitución política de los Estados Unidos Méxicanos al náhuatl, el cual será presentado oficialmente el 25 de febrero de 2011 y supervisado por León Portilla. Una de las principales críticas que recibe este documento es el argumento de que náhuatl no tiene expresión escrita, el náhuatl escrito se considera una lengua de académicos, universitarios e investigadores y no una manera de expresión generalizada en los hablantes nativos.[១០]

El náhuatl es la lengua indígena que más crece en hablantes al igual que el maya yucateco, los hablantes no solo se encuentran en México o en El Salvador, la inmigración ha llevado la lengua a países como Estados Unidos y Canadá. Hoy en día el náhuatl no solo pertenece a quienes poseen ésta como lengua nativa sino también una gran comunidad de estudiosos y aficionados a la cultura indigenista en México de los cuales muchos de ellos son originarios de otras naciones como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. El náhuatl y algunas de sus variantes día a día ocupan más espacios en las nuevas tecnologías como telecomunicaciones (radio, redes sociales y páginas web en internet).

Distribución y variantes dialectales[កែប្រែ]

Hoy (Blanco) histórico (Gris)[១១]

En México la lengua náhuatl se habla en los estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, el Estado de México, Morelos y Durango. Así como por los habitantes de Milpa Alta, Azcapotzalco, Xochimilco y otras zonas conurbadas de la Ciudad de México; también quedan hablantes en El Salvador; y es una fuerte influencia desde Nicaragua hasta California.

Las variantes de la lengua o dialectos geográficos principales son:

náhuatl clásico[កែប្រែ]

 • Náhuatl clásico, se habló en la Ciudad de México que antiguamente se llamó México-Tenochtitlán, en el Valle de México y zonas adyacentes hacia el siglo XVI que contemplaba poblaciones del Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Fue la lengua de Nezahualcoyotl y de muchos escritores en la época colonial española.

náhuatl central[កែប្រែ]

 • Náhuatl central, es una variante relacionada históricamente con el náhuatl clásico y es hablada actualmente en el estado de México (Texcoco, Santiago Tiangustengo, Chalco, Xalatlaco), en el Distrito Federal (Tlalpan, Milpa Alta, Azcapotzalco, Xochimilco), Tlaxcala (Calpulalpan) y Puebla (Huejotzingo y Cholula).

náhuatl morelense[កែប្រែ]

 • Náhuatl de Morelos,se habla en varias comunidades en el estado de Morelos. Como en otras variantes del náhuatl, los hablantes llaman comúnmente a su lengua mexicano. Los principales lugares en que se habla son Cuentepec, Hueyapan, Santa Catarina y Xoxocotla. Aunque Tetelcingo también está ubicado en el estado de Morelos, el habla de sus habitantes es bastante diferente a la de las otras comunidades en Morelos. Según el censo de INEGI del 2000, la población de hablantes del náhuatl en el estado de Morelos es de 18,656 personas.

náhuatl tlaxcalteca[កែប្រែ]

 • Náhuatl de Tlaxcala, Es una de las variantes más plenas de Náhuatl Clásico, modificada al correr de los años y hasta el siglo XX; es hablado con más frecuencia en los municipios de la región occidental del Volcán la Malintzi, como Tetlanohcan, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Teolocholco y San Pablo del Monte.
Número de hablantes por estado mexicano.

náhuatl guerrerense[កែប្រែ]

 • El náhuatl guerrerense o náhuatl de Guerrero es el nombre dado a una variedad de náhuatl hablado por los nahuas de la Chontalpa. Se trata de un dialecto del idioma náhuatl, una lengua del tronco Uto-azteca.[១២] Es la variante más sureña del territorio mexicano y está emparentado con el náhuatl michoacano y náhuatl oaxaqueño, pertenece a la familia uto-azteca. Tiene alrededor de 15000 hablantes los cuales residen principalmente en las comunidades de Cupilco de los municipios guerrerenses de Tlapa de Comonfort, Iguala, Chilpancingo.

náhuatl tetelcinteco[កែប្រែ]

náhuatl istmeño[កែប្រែ]

 • Náhuatl del istmo y sur de Puebla, es la variedad hablada zonas de Veracruz como Cosoleacaque, Zaragoza (antes llamado San Isidro Xumuapan), Ixhuatlan, Huellapan de Ocampo, Oteapan, Hidalgotitlán, Zongolica, Mecayapa, Hueyapan, en Oaxaca se habla en Huautla, Huehuetlan, Capultitlan, Texcalcingo, Teopoxco y Teotitlán de Flores Magón, en Tabasco se habla por más de cien personas en Comalcalco[១៣] y en el Soconusco de Chiapas que pertenece a los municipios de Tonalá, Oztuacán, Ocotepec, Mapastepec, Cuztepec, Tiltepec y Cuauhtemoc. Estas variantes muestran en torno a un 75% de cognados comunes de la lista de Swadesh con el náhuatl clásico, lo cual sugiere algo más de 1000 años de separación.

náhuatl norpoblano[កែប្រែ]

 • Náhua de la Sierra norte de Puebla, es una variedad que se habla en la parte más serrana del estado de Puebla, en las poblaciones como Zacatlán, Chignahuapan, Tlatlauquitepec, Teziutlán, Zacapoaxtla y Huauchinango, con una tipología no tonal y sus palabras son largas con muchos afijos. En el municipio de Cuetzalan, (sierra nor-oriental de Puebla) con población mayoritariamente maseual (autodenomicación que se emplea para referirse al grupo Náhuatl) no se emplea la "tl". Hace falta conocer de donde deriva esta variante históricamente.

náhuatl huasteco[កែប្រែ]

 • Náhuatl de la Huasteca y norte de Puebla, es una variedad que se habla en el estado de Hidalgo, principalmente en los municipios de Huejutla, Jaltocán, Pisaflores y Tenango de Doria), en el noroeste de Veracruz de la región de Tantoyuca, en el sureste de San Luis Potosí como en el municipio de Tamazunchale, y en el norte de Querétaro, particularmente en Jalpan. Es también la variedad hablada en la parte más serrana del estado de Puebla, en las poblaciones como Zacatlán, Chignahuapan, Tlatlauquitepec, Teziutlán, Zacapoaxtla y Huauchinango, con una tipología no tonal y sus palabras son largas con muchos afijos. En el municipio de Cuetzalan, (sierra nor-oriental de Puebla) con población mayoritariamente maseual (autodenomicación que se emplea para referirse al grupo Náhuatl)no se emplea la "tl". Hace falta conocer de donde deriva esta variante históricamente.

náhuatl michoacano[កែប្រែ]

 • El náhuatl de Michoacán es el nombre dado a una variedad de náhuatl hablado por los nahuas michoacanos. Se trata de un dialecto del idioma náhuatl, una lengua del tronco Uto-azteca. Se trata de la variante más occidental de esta lengua, aunque la familia uto-azteca se halla difundida más al norte, centro, sur y oriente del país.[១៤] Tiene alrededor de 9000 hablantes los cuales residen principalmente en las comunidades rurales de los municipios de Aquila, Apatzingán, Pomaro y Maruata en Michoacán de Ocampo, donde coexisten con hablantes de la lengua purépecha. El náhuatl michoacano es uno de los tantos dialectos nahuas, lo único que lo diferencia de otros es que sustituye la letra -t del las palabras, por ejemplo; tlacatl en náhuatl michoacano corresponde a lacal.[១៥]

náhuatl occidental[កែប្រែ]

 • Náhuatl de Occidente, es la variedad hablada en el centro-sur del estado de Jalisco, en algunas poblaciones cercanas del nevado de Colima, como Mazamitla, Tonila, Zapotiltic, Zapotitlan, Tuxpan, Tecalitlán, Jilotlan y Pihuamo, también en comunidades indígenas de Apatzingán, Pómaro, Maruata, Patla, Coalcoman, Huiltzantla, Aguilillas, Comala, Tecomán, Zinacamitla e Ixtlahuacán en la costa serrana de Colima.

Lenguas nahuas[កែប្រែ]

Las lenguas náhuas estan directamente emparentadas con el náhuatl clásico y todas sus varidades dialectales, pero existe un 65% de intelegiblidad entre los cognados y el significado de las palabras, son lenguas que se creé que tienen una fuerte influencia de la cultura tolteca.

Mexicanero[កែប្រែ]

 • Náhuatl de Durango o Mexicanero, es una variedad que también se le conoce como náhuatl mexicanero y se habla en el estado de Durango, en las poblaciones de San Pedro de las Jícoras, San Juan de Buenaventura entre otras. También se habla en algunas poblaciones dispersas de Zacatecas, Norte de Jalisco.

Pipil[កែប្រែ]

El Náhuatl Pipil, es una de las variantes relacionada históricamente con los habitantes de Cuzcatlán, hoy El Salvador y parte de Nicaragua. Esta lengua se hablaba en América Central en poblaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hoy día es moribundo con solamente unas pequeñas comunidades de hablantes en El Salvador, ya está extinto en Nicaragua.

Pochuteco[កែប្រែ]

El Pochuteco fue un idioma nahua que se habló en la Costa Sur de Oaxaca, partícularmente en Pochutla.

El náhuatl y el mundo[កែប្រែ]

El náhuatl en Estados Unidos[កែប្រែ]

Después de la demarcación frontiza de la Nueva España, muchos hablantes del náhuatl fueron llevados por los españoles a lo que hoy en día es el actual territorio de los Estados Unidos, los tlaxcaltecas que llegaron a Texas, Nuevo México y California eran de habla náhuatl, por esa razón en Santa Fe de Nuevo México existe un barrio llamado Analco.

En la penitenciaría de Santa Fe de Nuevo México fue encontrado un código secreto escrito por uno de los presos con cédula I-112, esto sorprendió a las autoridades del penal y de la CIA al descubrir que el idioma náhuatl sirve para escribir códigos y contraseñas secretas. El náhuatl tiene una difícil comprensión semántica para aquellos que desconocen la estructura gramatical y esa es una razón por la que el idioma trascende entre los hablantes del náhuatl.[១៦]

California es el estado con mayor número de hablantes del idioma náhuatl en los Estados Unidos, debido a una alta inmigración de mexicanos nahuas que trabajan en los campos de cultivo del estado, a pesar de usar el idioma español como lingua franca para comunicarse con otros mexicanos, el náhuatl en California goza de intelegibilidad entre los hablantes nahuatlatos de distintas regiones de México, razón por la que se ha facilitado la enseñanza del idioma a los hijos de los migrantes nahuatlatos.

Otro de los estados con un número considerable de hablantes de náhuatl es el Estado de Nueva York, que sorprendentemente forma parte de la vida cosmopolita de la gran ciudad, en barrios habitados por poblanos y veracruzanos nahuas se escucha hablar palabras mexicanas entre los migrantes de edad adulta, de igual modo que su sucede con otros idiomas dle mundo que se hablan en Nueva York.

El náhuatl en Guatemala[កែប្រែ]

EL náhuatl se habló en Guatemala antes de la conquista española, sobre todo en la costa sur del Pacífico, el náhuatl guatemalteco era parte del náhuatl hablado en el antiguo reino de Cuscatlán.

Aunque no se han registrado hablantes de lengua náhuatl en este país centroamericano, por ser mayoritariamente un territorio maya, hay presencia del idioma náhuatl en muchos de los topónimos del país e inclusive el topónimo propio del país. El náhuatl de Guatemala, hoy en día es considerado un idioma muerto, pero algunos migrantes salvadoreños que hablan la variante del nawat pipil y que actualmente residen en territorio guatemalteco sin tener dato exacto del número de hablantes.

Descripción lingüística[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:AP La primera gramática de la lengua náhuatl, titulada Arte de la lengua mexicana, fue elaborada por el franciscano fray Andrés de Olmos. Fue concluida el primero de enero de 1547 en el convento de Hueytlalpan, ubicado en el Estado mexicano de Puebla. Destaca el hecho de haber sido desarrollada antes que muchas gramáticas de lenguas europeas como la francesa, y tan sólo 55 años después de la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija.

Fonología[កែប្រែ]

El náhuatl clásico y la mayoría de variedades modernas emplean las siguientes consonantes:

Bilabial Coronal Palatal Velar Labiovelar Glotal
Oclusiva p t k ʔ
Africada t͡s, t͡ɬ t͡ʃ
Fricativa s ʃ
Aproximante l j w
Nasal m n

En la ortografía tradicional del español /k/ se escribe c ante /a,o/ y se escribe qu- ante /e,i/; e igualmente /s/ se escribe z ante /a,o/ y c ante /e,i/. Los fonemas /j, ʃ, ts, , tɬ/ se escriben simplemente como: y, x, tz, ch, tl. El fonema /w/ se escribe como hu- o -uh según fuera antes o después de vocal. /kw/ se escribe cu-/qu- o -uc según sea antes o después de vocal. La oclusiva glotal o saltillo /ʔ/ se omite o se marca con un circunflejo (^) o un acento grave (`) la vocal precedente o más comúnmente se escribe una -h tras la vocal precedente. El náhuatl tiene cuatro vocales largas y cuatro breves, dadas en la siguiente tabla:

  anteriores centrales posteriores
  larga corta larga corta larga corta
alta i o
media e
baja a

Esta distinción es importante y permite diferenciar muchos pares como tetl 'piedra(s)' / tētl 'gente', cuauhtli 'árbol' / cuāuhtli 'águila' o chichi 'perro' / chichītl 'mama'. Este tipo de ortografía se encuentra en uso activo en la edición en náhuatl de Wikipedia o Huiquipedia.

Morfología[កែប្រែ]

El náhuatl tiene una morfología nominal reducida, la mayoría de nombres tiene dos formas diferentes según el caso (poseído/no-poseído) o sólo una forma indistinguida. El estado absolutivo en singular se marca con /-tli/ y el poseído con /-wi/ (ambos sufijos derivados del proto-utoazteca /*-ta/ y /*-wa/). En cuanto a las marcas de plural se usan sobre todo los sufijos /-me/ (procedente del proto-utoazteca /*-mi/) y a veces /-tin/ y /-h/, y en menor grado se usa la reduplicación de la sílaba inicial coyotl 'coyote' cocoyoh 'coyotes', aunque esto en náhuatl a diferencia de lenguas uto-aztecas como el guariío o el pima es marginal.

La morfología verbal a diferencia de la nominal usa un gran número de morfemas prefijos o clíticos que indican, sujeto, objeto, direccional, marca reflexiva. El número se indica además de mediante prefijo de persona mediante sufijos variados, igualmente el tiempo y el modo se indica mediante sufijos. La raíz verbal cambia de forma para indicar aspecto e incluye gran número de sufijos derivativos para indicar causativos, benefactivos o transitivizadores.

Sintaxis[កែប្រែ]

El orden de los constituyentes es bastante libre aunque en los dialectos modernos tiende a SVO frente a los órdenes SOV y VSO que eran más frecuentes en las etapas más antiguas de la lengua. Además las variantes modernas tienden a incluir interjecciones, conjunciones y adverbios prestados del español.

El adjetivo suele preceder al nombre, y en los sintagmas el modificador o complementador suele preceder al núcleo sintáctico. Eso se refleja también en el hecho de que la lengua tiene postposiciones (núcleos del sintagma apositivo) en lugar de preposiciones.

Léxico[កែប្រែ]

El náhuatl se distingue por usar un número pequeño de lexemas para construir gran cantidad de palabras, lo cual hace que casi toda palabra admita una descomposición en raíces, en su mayoría mono- o bisilábicas. Esto da a las palabras una gran transparencia en términos semánticos. De hecho gran parte del vocabulario de la lengua parece haberse formado recientemente por composición léxica. Algunos ejemplos de composición léxica se encuentran en topónimos y nombres propios:

Xochimilco (xochi-mi.l-co): Lugar donde se siembran flores (Delegación del Distrito Federal)
Nezahualcóyotl (nezahua.l-coyo-tl): Coyote en ayuno (nombre de un famoso Tlatoani de Texcoco)
México (mexih-co): En el ombligo de la luna (significado discutido), otra interpretacíón es "En el centro de la luna"
Iztacalco (izta-ca.l-co): Lugar de la casa de la sal (Otra delegación del D.F.)
Xochiyáoyotl (xochi-yao-yo-tl): Guerra florida (Procedimiento por el que se conseguían esclavos para los rituales)
Popocatépetl ([po]poc.a-tepe-co): (Cerro que humea) e Iztaccíhuatl (Mujer blanca): Los famosos volcanes del altiplano mexicano.
Huitzilopochtli: Colibrí zurdo / Colibrí a la izquierda (Nombre del dios de la guerra y las artes)

Ciertas áreas del léxico han sido muy influidas por el español, así el sistema numérico de base vigesimal ha sido abandonado en favor del sistema decimal del español, quedando sólo las formas de 1 a 20 del sistema nativo básicamente. Otras áreas del léxico como la vivienda, el vestido y ciertos términos agrícolas han incorporado también términos del español considerados que describen mejor la realidad tecnológica más moderna.

Influencias prehispánicas[កែប្រែ]

Aunque el náhuatl es claramente una lengua utoazteca, presenta una gran cantidad de vocabulario que no parece heredado del proto-utoazteca. Es bien conocido que los nahuas entraron en Mesoamérica sólo a partir del 500 d. C. desplazando lingüísticamente a otros pueblos anteriores. Por eso el léxico no-utoazteca del náhuatl procedería de préstamos léxicos e influencias del sustrato lingüístico pre-nahua. Un cierto número de afijos y formas léxicas podría ser de origen otopame, como el artículo definido in y tal vez los sufijos diminutivos tzi- y to- ambos presentes en otomí.

Escritura[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:AP Originalmente se trataba de una escritura pictográfica con rasgos silábicos o fonéticos tipo rebus. Este sistema de escritura fue adecuado para mantener registros tales como genealogías, información astronómica y listas de tributos, pero no representaba el vocabulario total de la lengua hablada de la forma en que los sistemas de escritura del "viejo mundo" o la escritura maya podían hacerlo. Los códices fueron esencialmente ayudas pictográficas para enseñar largos textos que eran memorizados por los sabios nahuas. El padre Durán registró cómo los tlahcuilos podían traducir una plegaria en latín utilizando el sistema pictográfico-silábico, pero era dificultoso utilizarlo ya que estaba todavía en desarrollo.

Los españoles introdujeron el alfabeto latino, el cual fue utilizado para registrar una gran cantidad de poesía y prosa mexicana, algo que de cierta forma compensó la pérdida de miles de manuscritos mexicas quemados por los invasores europeos. Importantes trabajos de léxico, como el "Vocabulario" de Fray Alonso de Molina en 1571, y descripciones gramaticales, por ejemplo, el "Arte" de Horacio Carochi en 1645, fueron producidos usando variaciones de esta ortografía. La ortografía de Carochi usó dos diferentes acentos: un macrón para las vocales largas y uno grave para el saltillo.

Actualmente, existen dos convenciones diferentes que usan diferentes subconjuntos del alfabeto latino: la ortografía tradicional y la ortografía práctica de la SEP. La Secretaría de Educación Pública de México (SEP) es la institución que regula las reglas de la ortografía, y la que ha establecido un sistema de escritura práctico que se enseña en los programas de educación primaria bilingües en las comunidades indígenas. Sin embargo, este sistema al no estar completamente regularizado sólo ha dado como resultado una confusión en la escritura por el uso excesivo o nulo de /w/ siendo la /k/ la única letra usualmente utilizada. El siguiente cuadro recoge convenciones usadas en la ortografía clásica y en la ortografía de las variantes modernas para transcribir los diferentes fonemas:

Fonemas /a, a:/ /e, e:/ /i, i:/ /o, o:/ /p/ /t/ /k/ /kʷ/ /ʔ/ /ʦ/ /ʧ/ /t͡ɬ/ /s/ /ʃ/ /l/ /j/ /w/ /m/ /n/
Clásica A a E e I i O o P p T t C c
Qu qu
Cu cu
-uc
Tz tz Ch ch Tl tl Z z
C c
X x L l Y y Hu hu
-uh
M m N n
Modernas A a
(Ā ā)
E e
(Ē ē)
I i
(Ī ī)
O o
(Ō ō)
P p T t K k Kw kw H h
(J j)
Ts ts Ch ch Tl tl S s X x L l Y y W w M m N n

Tabla lexicográfica comparativa[កែប្រែ]

A continuación se reproduce una lista de cognados de varias variantes dialéctales en diferentes grupos que permiten reconocer los parentescos más cercanos y la evolución fonológica según la región:

Náhuatl clásico Náhuatl central Náhuatl morelense Náhuatl huasteco Náhuatl veracruzano Náhuatl michoacano Náhuatl guerrerense Náhuatl tetelcinteco Náhuatl tabasqueño
nāhuatlahtōlli nahuatlahtolli nawatlajtulle nauatlajtoli nawatlajtoli nahualatol nauatlajtuli mösiehuallatoli nawatatuli
calli calli kalle kali kali kal kali calli kali
tlayōlli tlaolli tlaolle tayoli tlayoli layul tlayoli tlaolli tayoli
cempohualli cempoalli sempoalle sempouali sempowali sempual sempoali sempoalli sepowali
īhuān huan huan uan wan huan uan huan wan
huehxolotl huehxolotl huexolotl palach wexolotl huexolol uejxolotl huexolotl wexolot
teōpantli teopan teopantle tiopan tiopan tiopanli tiopan teopatli tiopa
cintli cintli zentle sintli sintli sinli sintli sientli sinti
tlaxcalli tlaxcalli tlaxkalle tlaxkali tlaxkalli laxcali tlaxkali tlaxcali taxkali
matzahtli matzahtli matsahtle matsojtli matsajtli matsajli masajtli matsöjtli matsajti
tonatiuh tonatih tonati tonati tonatij tunal tonati tonatij tunali
ehēcatl ehcatl ekatl ejkatl ejkatl ecal ekatl ejecötl egat
māzatl mazatl mazatl masatl masatl masal masatl masötl masat
tlācatl tlacatl tlakatl tlakatl takatl lacal tlakatl tlöcatl tagat
cuahuitl cuahuitl kuahuitl kuauitl kuakwitl cole kojtli cuahuitl kuakwit
tzopilotl tzopilotl sopilotl tsopilotl tsopilotl sopilol tsopilotl söpilotl zupilot
tequitl tequitl tekitl tekitl tekitl tequil tekiyotl tequiotl tekio
cihuatl cihuatl siwatl siuatl siwatl cihual siuatl sihuatl siwat
Náhuatl occidental Náhuatl istmeño Náhuatl acaxochiteco Náhuatl oaxaqueño Náhuatl norpoblano Náhuatl surpoblano Náhuatl duranguense Náhuatl pochuteco Náhuat pipil
nawatlajtoli mela'tájtol nahuatlagtoli nawatlajtoli nawatlajtoli nawatlatole mexikanotajtol tajtuli nawat taketzalis
kali cajli cali kali kali kale kali calli kal
tlayuli táyol tlaoli tayoli tlayoli tlayule tayol tlaolli tayul
sempowali cempoal sempoali sempouali sempowali sempoale sempoal sempoalli sempual
iwan huan huan uan wan huan wa huan wan
wexolotl huejcho wexolotl okichtotoli wexolotl wexolotl wexolot huexolotl wexolut
teopan tiopan teopantli tiopa tiopan tiopan kaliwey teopatli tiopa
sintle cinti centli sintli sintli sintle sinti sientli sinti
tlaxkali táxcal tlaxcali tlaxkali tlaxkali tlaxkale taxkal xamt taxkal
matzajtli matzaj mazagtli matsojtli matsajtli matsajtle masajti matsöjtli matsajti
tonatiuj tonatzin tonatig tonati tonatij tonati tonati tonatij tunal
ekatl ejeca' ekatl ejkatl ejkatl ekatl ekat ejekötl ejekat
masatl masa' masatl masatl masatl masatl masat masötl masat
tlakatl taga' tlakatl tlakatl takatl tlakatl takat tekat takat
cojtle cuahui' kuaguitl kuauitl kuakwitl cojtle kowit cuahuitl kuakwit
tsopilotl moxi zopilotl tsopilotl tsopilotl sopilotl sopilot söpilotl zopilut
tekitl tequi' tequitl tekiotl tekitl tekiyotl tekit tequitl tekio
sowatl sihua' cihuatl sobatl siwatl zoatl siwat sihuatl siwat

Literatura[កែប្រែ]

Entre los pueblos nahuas existía una gran apreciación por la poesía, llamada «In Xōchitl In Cuīcatl», que significa «La Flor y El Canto» literalmente, aunque hay quien la interpreta como «palabra florida o florecida». La poesía era una de las actividades propias del guerrero en tiempo de paz y era especialmente practicada entre las clases nobles. Huexotzingo, Texcoco, Culhuacan eran las ciudades más renombradas por sus poesías. Ocasionalmente se organizaban encuentros poéticos en donde se reunían incluso aquellos dirigentes de ciudades en guerra. El más famoso ocurrió en Huexotzingo en 1490, organizado por Tecayehuatzin, señor de ese lugar. Detalles de este encuentro y muchas otras poesías se hallan en varios manuscritos recopilados después de la Conquista. El más famoso se llama Cantares mexicanos, y data del siglo XVI. Existe también otra recopilación de poesía, hecha por Juan Bautista Pomar, nieto de Nezahualcóyotl.

Bernardino de Sahagún menciona que los mexicas disfrutaban de representaciones dramáticas, algunas cómicas y otras sobre la vida de sus dioses, aunque al parecer no sobrevive ninguna de éstas.

De los miles de manuscritos precortesianos, solo sobrevive una docena de códices, dado que los europeos tenían la creencia que los pobladores indígenas eran adoradores del diablo y por consiguiente quemaron y destruyeron prácticamente toda su obra.

Después de la conquista, autores indígenas, bajo la dirección de los sacerdotes, escribieron obras en náhuatl con el fin de ayudar a la cristianización. Sobreviven varias pastorelas escritas en náhuatl.

Existen también relaciones y documentos en náhuatl producidos por los «pillies» y tlacuilos, que poco después de la Conquista comenzaron a aprender a usar la escritura europea, como «La relación anónima de Tlatelolco» y el original náhuatl del Códice Florentino.

Algunos autores novohispanos como Sor Juana Inés de la Cruz, escribieron algunas obras en náhuatl. Son muy pocas las bibliotecas en el país que cuentan con libros en esta lengua.

Los archivos musicales conventuales y catedralicios de México también dan cuenta de música en lengua náhuatl, tal es el caso de los motetes In ilhuicac cihuapille y Dios itlazo nantzine atribuibles a Hernando Franco y extraídos del Códice Valdés. Gaspar Fernandes, Maestro de Capilla de la Catedral de Puebla en el siglo XVII, compuso una enorme cantidad de villancicos en náhuatl solo, o náhuatl y español; varios de ellos se encuentran en el Cancionero Musical de Gaspar Fernandes, importante documento conservado en el Archivo Musical de la Catedral de Oaxaca.

Poesía náhuatl (vid Nezahualcóyotl) y Nican Mopohua (vid Antonio Valeriano).

Características literarias[កែប្រែ]

El náhuatl clásico se caracteriza por la abundancia de recursos literarios, siendo particularmente importantes los siguientes:

 • Eufonía: la modificación del sonido a fin de suavizar la expresión o mantener la rima.
 • Partículas reverenciales: le dan a la palabra un tono de respeto, elegancia o propiedad.
 • Metáforas: es común que algunos significados se definan en forma indirecta, usando símiles, lo cual le da elegancia e ingenio a la expresión.
 • Difrasismo: son frases compuestas de dos palabras que expresan un tercer significado. Ejemplos:
yohualli ehēcatl (lit. 'noche y viento') 'invisible e intangible' o 'abstracto'
xōchitl cuīcatl, (lit. 'flor/adorno y canto') 'la poesía'
īxtli yōllotl, (lit. 'cara y corazón') 'lo exterior y lo interior', es decir, 'la totalidad del ser humano'
īxtactli tēncualactil (lit. 'saliva y baba') 'mentira, falsedad'
teuhyo tlazollo (lit. 'sucio e inmundo') 'uno que se enriqueció ilícitamente'
in chimalli in macuahuitl (lit.'el escudo, la macana') 'la guerra'
cuitlapilli in atlapalli (lit. 'la cola y el ala') 'El conjunto del pueblo llano'.

El náhuatl y otros idiomas[កែប្រែ]

La convivencia de cinco siglos entre el náhuatl y el español en México ha tenido un impacto en ambas lenguas, y es el español la lengua que mayor integración ha tenido en el náhuatl respecto a otros idiomas. La influencia del náhuatl en el español se refleja especialmente en la gran cantidad de préstamos léxicos que el español ha tomado del náhuatl. En menor medida el español mexicano presenta marginalmente algunos rasgos fonéticos en parte atribuibles al náhuatl, incluyendo la africada lateral alveolar sorda t͡ɬ, pronunciada en el digrafo tl . La incluencia en la gramática en el español mexicano es todavía menos clara pero se ha argumentado que podría haber influido en la frecuencia de ciertas construcciones y tendencias ya presentes en el español general.

Por otra parte el amplio bilingüismo náhuatl-español entre los hablantes de náhuatl ha influido en el náhuatl, tanto a nivel léxico como a nivel gramatical también.

Influencia en el español[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:AP

En la gramática, uno puede citar como influencia del náhuatl el uso del sufijo -le para darle un carácter enfático al imperativo. Por ejemplo: brinca -> bríncale, come -> cómele, pasa -> pásale, etcétera. Se considera que este sufijo es un cruce del pronombre de objeto indirecto español le con las interjecciones excitativas nahuas, tales como cuele.[១៧] Sin embargo, este sufijo no es un verdadero pronombre de objeto indirecto, ya que se usa aún en construcciones no verbales, tales como: hijo -> híjole, ahora -> órale -> quihúbole, etcétera.

La RAE acepta alrededor de 200 préstamos del náhuatl al español, incluyendo:

acocil, aguacate, ahuehuete, ajolote, amate, atole, ayate, cacahuate, camote, canica, capulín, chamagoso, chapopote, chapulín, chayote, chicle, chile, chipotle, chocolate, comal, copal, coyote, cuate, ejote, elote, epazote, escuincle, guacamole, guajolote, huachinango, huipil, hule, jacal, jícama, jícara, jitomate, macana, mecate, mezcal, milpa, mitote, mole, nopal, ocelote, ocote, olote, papalote, pepenar, petaca, petate, peyote, pinole, piocha, popote, tlalcoyote, pilcate, chalmichi, pulque, quetzal, tamal, tejocote, tianguis, tiza, tomate, tule, zacate, zapote, zopilote.

Además ha donado un sinfín de toponímicos, incluyendo México (Mēxihco), Guatemala (Cuauhtemallān), y Nicaragua (Nicānāhuac).

Influencia en el tagálog[កែប្រែ]

Después del castellano, el tagálog es la segunda lengua que ha adoptado préstamos del náhuatl. La influencia del náhuatl en el tagálog se refleja especialmente en la escritura, lexicografía y palabras de tipo común y gastronómico. Palabras como chongo, tsokolate, singkamas, aswete, koyote, kamatis, kakaw, abukado, tamales, kamote, sili, sayote, tsiko, tiyangge, entre otros.

Influencia del español[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:VT

Las variedades modernas de náhuatl muestran diferente grado de impacto por el español. La influencia del español se refleja especialmente en el préstamo masivo de preposiciones, conjunciones y nexos del español. Esto ha generado una reestructuración de ciertas partes de la sintaxis especialmente en el orden sintáctico y en el uso de ciertas construcciones. También el viejo sistema de cuenta en base 20 ha sido abandonado en favor del sistema decimal del español, por lo que sólo se usan los nombres nativos de números para números inferiores a diez o veinte.

También la generalización del uso del numeral ce '1' como equivalente del español 'un(o), una' es notorio en algunas variantes de náhuatl. Y también naturalmente se da una influencia del léxico del español, especialmente para designar realidades tecnológicas nuevas o términos un tanto técnicos para el modo de vida rural de la mayoría de hablantes.

Entre los préstamos del español al náhuatl son los siguientes: axno (< asno), cahuayoh (< caballo), cafetzin (< café), col, hicox (< higo), huino (< vino), limon (limón), melon, manzana, perexil (< perejil), rahuano (< rábano), torazno (< durazno), etc.

Algunos hibridismos como texhuino (tejuino o cerveza) que se compone de la palabra náhuatl textli (harina) y de la española huino (vino), traduciendose literalmente como vino de harina.

Influencia del latín[កែប្រែ]

Después del castellano, el latín es la segunda lengua que ha dado prestamos al náhuatl. La influencia del latín se refleja especialmente en la escritura, lexicografía y palabras de tipo religioso y transcripciones bíblicas.

Diccionarios[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

Portal iconតោរណៈLenguas indígenas de América

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Listaref

គន្ថនិទ្ទេស[កែប្រែ]

 • Beller N., Ricardo y Patricia Cowan de Beller, Curso del Náhuatl Moderno: Náhuatl de la Huasteca. México, D.F. Instituto Lingüístico de Verano, 1985. Dos volúmenes.
 • Garibay, Ángel Ma., Llave del Náhuatl. Porrúa, México, [1940] 1999.
 • Kartunnen, Frances, Apéndice: Mowentike Chalman/Los Peregrinos de Chalma de Jean Charlot, Renvall Institute, Universidad de Helsinki.
 • Lastra, Yolanda: Áreas dialectales del Náhuatl moderno 1986.
 • Sullivan, Thelma D, Compendio de la Gramática Nahuatl, Universidad Nacional Autónoma de México, [1976] 1992.
 • Terrence Kaufman: "The history of the Nawa language group from the earliest times to the sixteenth century: some initial results", 2001 [១] Archived 2020-01-19 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

 1. INEGI 2005:3
 2. "Instituto Nacional de Lenguas Indígenas homepage".
 3. ទំព័រគំរូ:Cite web)
 4. ទំព័រគំរូ:Cita web
 5. ទំព័រគំរូ:Cita web
 6. La lengua Nahuatl Archived 2014-03-10 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. Mictlan Ehecateotl Cuauhtlinxan - Portador de la Palabra de la Continua Tradición Tetzcatlipoca
 7. Lengua náhuatl, Agencia española
 8. "Religión en El Salvador". Archived from the original on 2013-04-21. Retrieved 2012-12-31.
 9. Empieza rescate de cultura y lengua de las etnias en el DF, La Jornada, 3 de mayo de 2007
 10. "Se traducirá la carta magna al náhuatl, El Universal". Archived from the original on 2012-10-10. Retrieved 2012-12-31.
 11. Basado en Lastra de Suárez 1986; Fowler 1985.
 12. "Dialectos del náhuatl CIESAS" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-22. Retrieved 2012-12-31.
 13. Se encuentran en peligro de extinción el náhuatl tabasqueño y el ayapaneco
 14. "ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណសារ" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-22. Retrieved 2012-12-31.
 15. Náhuatl de Michoacán
 16. [២]Código secreto escrito en náhuatl en Nuevo México.
 17. Alfredo López Austin (1989) Sobre el origen del falso dativo -le del español de México, páginas 407 a 416, Anales de Antropología, 26, UNAM, México, URL