រាមាធិបតីទី៥

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាមាធិបតីទី៥ រឺ អង្គទង (១៦៩២ - ១៧៥៧)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧៤៨ ដល់ គ.ស. ១៧៤៩ និង ​គ.ស. ១៧៥៦ ដល់ គ.ស. ១៧៥៧