ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា)
Jump to navigation Jump to search
ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា
រាជាធិបតេយ្យ
Royal arms of Cambodia.svg
ព្រះសង្ហារកម្ពុជា
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg
កំពុងសោយរាជ្យ:
នរោត្តម សីហមុនី

ទូលហៅ: ព្រះករុណា
ក្សត្រទីមួយ: សោមា (ខាងត្បូង) និង កម្វុស្វយម្ភុវ (ខាងជើង)
កំណើត: គ.ស ប្រ.ដើមសតវត្សទី១ និង គ.ស សតវត្សទី៤

កម្ពុជា

អត្ថបទនេះគឺជាផ្នែកបន្តៗគ្នាស្ដីពី
នយោបាយ និង រដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាប្រទេសដទៃទៀត · សៀវភៅផែនទី
តោរណៈនយោបាយ

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អំណាចព្រះមហាក្សត្រ​ត្រូវបានកំណត់​គ្រាន់តែ​ជាអង្គនិមិត្តរូបដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​ផ្ដល់នូវសេចក្ដីគោរពស្រលាញ់ដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ។ ព្រះមហាក្សត្រ​តំណាង​អោយសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងវិបុលភាពដល់ប្រជាជនខ្មែរ។ ព្រះមហាក្សត្រ​ ព្រះអង្គទ្រង់​ត្រូវបាន​គេបោះឆ្នោតឱ្យឡើងសោយរាជ្យ ហើយកម្ពុជា ក៏ជាប្រទេស​ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រកាន់នូវរបបរាជានិយមកម្ពុជាបោះឆ្នោតដ៏កម្រលើសកលលោកមួយដែរ។

កម្ពុជា (គ.ស ប្រហែលមុន ៥២-១៤៣១)[កែប្រែ]

ភ្វូណាន (គ.ស ប្រ.៥២-៦២៧)[កែប្រែ]

លេខរៀង ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
០១ សោម មិនស្គាល់ ម.គ.ស.?-គ.ស.១
០២ សោមា (អង្គរបុរី) ចិន:លាវយ៉េក (柳葉) ?-៥២?
០៣ កៅណ្ឌិន្យទី១ (អង្គរបុរី) *** ចិន:ហ៊ុនធៀន (វធ៌ន??) (混塡) គ.ស ៥២?-?
០៤ មិនស្គាល់ មិនស្គាល់ ប្រ.គ.ស ១២៧-?
០៤ មិនស្គាល់ ចិន: ហ៊ុនផានហួង (混盤况) ?-២១៧
០៥ មិនស្គាល់ (ជយវម៌្ម??) ចិន: ផានផាន (盤盤) ២១៧-២២០
០៦ ឝ្រីមារញ [១] ខ្មែរ: ឝ្រីមារញ
ចិន: ផ្វានឝ៊ឺម៉ាន រឺ ផ្វានម៉ាន់ (范師蔓)
២២០-២២៨
០៧ មិនស្គាល់ (សូយ៌្យវម៌្ម??) ចិន: ផ្វានជិនឝឹង (范金生) ២២៨
០៨ ធរណីន្ទ្រវម៌្ម ចិន: ផ្វានចាន (范旃) ២២៨-២៤៨
០៩ មិនស្គាល់ (អាទិត្យវម៌្ម??) ផ្វានឆាង (范長) ២៤៨
១០ អស្សាជយ (វ្យាធបុរ) ចិន: ផ្វានស៊ីយូន (范尋) ២៤៨-២៨៩
១១ មិនស្គាល់ មិនស្គាល់ ២៨៩-៣៥៧
១២ ប្រ.ចន្ទន (កម្ពុជសូរិយា) ចិន: ឆានតាន (旃檀) ប្រ.៣៥៧-?
១៣ មិនស្គាល់ មិនស្គាល់ ?-៤២០
១៤ កៅណ្ឌិន្យវម៌្ម
ឝ្រុតវម៌្ម
កៅណ្ឌិន្យទី២
ចិន: ឆៀវឆឹនជូ (僑陳如) ៤២០-៤៣០
១៥ ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម ចិន: ឈឺកលីកប៉ាម័រ​ (持梨陀跋摩) ៤៣០-៤៤០
១៦ មិនស្គាល់ មិនស្គាល់ ៤៤០-៤??
១៧ មិនស្គាល់ មិនស្គាល់ ៤??-៤៧០
១៨ កៅណ្ឌិន្យជយវម៌្ម
ជយវម៌្ម
ចិន: ទូយ៉េកប៉ាម័រ (僑陳如闍耶跋摩) ៤៧០-៥១៤
១៩ គុណវម៌្ម ចិន:ផ្វានថាងចឹង ៥១៤
២០ រុទ្រវម៌្ម (វ្យាធបុរ - អង្គរបុរី) ចិន: លៀវធួកប៉ាម័រ 留陁跋摩 ៥១៤-៥៥០
សង្គ្រាមនគរវ្នំ-ចេនឡា: ៥៥០-៦២៧
២១ ប្រថិវេន្ទ្រវម៌្ម (អាចជា ស្វាមិន ឬក្សត្របុរីណាមួយ) មិនស្គាល់ ៥៥០-?
២២ ក្សត្រវង្សខាងគុណវម៌្ម មិនស្គាល់ ?-៦២៧

ចេនឡា (ប្រ.សវត្សទី៤-៨០២)[កែប្រែ]

លេខរៀង ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
២៣ កម្វុស្វយម្ភុវ (កម្វុជា) កម្វុ (ព្រះថោង) ?
២៤ ទេវនិក (ឝ្រេឝ្ឋបុរ) មិនស្គាល់ ប្រ.៤៥០-ចុ.ស.វ.ទី៥
២៥ ឝ្រុតវម៌្ម (ជយាទិត្យបុរ) មិនស្គាល់ ៥០០-៥៥៥
២៦ ឝ្រេឝ្ឋវម៌្ម (ឝ្រេឝ្ឋបុរ) មិនស្គាល់ ៥៥៥-៥៦០
២៧ វីរវម៌្ម មិនស្គាល់ ៥៦០-៥៧៥
២៨ កម្វុជរាជលក្ឝ្មី (ចេនឡា) មិនស្គាល់ ៥៧៥-៥៨០
២៩ ភវវម៌្មទី១ (ឝម្ភុបុរ) ភវវម៌្ម ៥៨០-៥៩៨
៣០ មហេន្ទ្រវម៌្ម (ឝម្ភុបុរ) ចិត្រសេនា ៥៩៨-៦១០
៣១ ឦឝានវម៌្មទី១ (ឦឝានបុរ) ឦឝានសេនា ៦១០-៦៣៥
៣២ ភវវម៌្មទី២ ភវវម៌្ម ៦៣៥-៦៥៧
៣៣ ជយវម៌្មទី១ (បុរន្ទរបុរ)
ជយវម៌្ម ៦៥២-៧០០[២]
៣៤ ព្រះមហាក្សត្រី: ជយទេវី ជយទេវី ៦៨១-៧១៦
នគរចេនឡាពីរ: ចេនឡាគោក និង ចេនឡាទឹក: ៧១៦-៨០២
ចេនឡាដីគោក: ៧១៦-៨០២
៣៥ ភវវម៌្ម (ទ្វារវតី) មិនស្គាល់ សតវត្សទី៧-ចុងសតវត្សទី៧
៣៦ ហឝ៌វម៌្ម (ទ្វារវតី) មិនស្គាល់ ប្រ.សតវត្សទី៧-ដើមសតវត្សទី៨
៣៧ ត្សៀគី​វ (ឝ្រេឝ្ឋបុរ) មិនស្គាល់ ប្រ.៧១៧-ប្រ.៧៥៤
៣៨ ប្រហែលបុត្ររបស់ត្សៀគីវ (ឝ្រេឝ្ឋបុរ) មិនស្គាល់ ប្រ.៧៥៤-?
៣៩ ជយសិង្ហវម៌្ម (ឝ្រេឝ្ឋបុរ) មិនស្គាល់ ៧??-៧??
៤០ ប្រហែលឧបយុវរាជភូមី (ឝ្រេឝ្ឋបុរ) មិនស្គាល់ ប្រ.៧៩៩
ចេនឡាទឹកលិច: ៧១៦-៨០២
៤១ ទេវាទិត្យ (ភវបុរ-សំបូរព្រៃគុហ៍) មិនស្គាល់ ៧១?-?
៤២ ឥន្ទ្រាទិត្យ (ភវបុរ-សំបូរព្រៃគុហ៍) មិនស្គាល់ ៧??-???
៤៣ ធម៌ាទិត្យ (ភវបុរ-សំបូរព្រៃគុហ៍) មិនស្គាល់ ៧??-???
៤៤ ពាលាទិត្យ (ពាលាទិត្យបុរ) មិនស្គាល់ ៧??-???
៤៥ ន្ឫបាទិត្យ (អនិន្ទិតបុរ) មិនស្គាល់ ៧??-???
៤៦ វិឝ្វរូប (អនិន្ទិតបុរ) មិនស្គាល់ ?-?
៤៧ ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១ (អនិន្ទិតបុរ) មិនស្គាល់ ?-?
៤៨ បុឝ្ករាក្ឝ (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ៧១៦-៧៣០
៤៩ នរេន្ទ្រវម៌្ម (ប្រហែលក្សត្របុរណាមួយ) មិនស្គាល់ ??
៥០ រាជបតិវម៌្ម (វ្យាធបុរ) មិនស្គាល់ ??
៥១ ឝម្ភុវម៌្ម (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ៧៣០-៧៥០
៥២ ជយវម៌្ម (ក្សត្របុរៈ?) (ជយវម៌្មទី២?!)[៣] ៧៤០-៧៥០
៥៣ ន្ឫបតីន្ទ្រទេវីទី១ (វ្យាធបុរៈ?) ៧??-៧៥០
៥៤ រាជេន្ទ្រវម៌្មទី១ (ឝម្ភុបុរ) ៧៥០-៧៧០
៥៥ ឥន្ទ្រលោក (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ?
៥៦ ន្ឫបតីន្ទ្រទេវីទី២ (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ៧??-???
៥៧ ជយេន្ទ្រភា (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ៧៨?-???
៥៨ ជ្យេស្ថាយ៌ា (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ កំពុងសោយរាជ្យ ៨០៣
៥៨ ជយវម៌្ម (ជយវម៌្មទី៣?!)[៤] (វ្យាធបុរ-ធ្យានបុរ បាយ៉ង់) មិនស្គាល់ ៧៦៣-៧៧០
៥៩ ជយវម៌្ម (ជយវម៌្មទី៤?!)[៥] (ឥន្ទ្របុរ-ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ៧៧០-៧៨១
៦០ មហីបតិវម៌្ម (ឝម្ភុបុរ) មិនស្គាល់ ៧៨១-៧៨៨
ការលុកលុយរបស់ជ្វា: ៧៧៤-៨០២

កម្វុជទេឝ (៨០២-១៤៣១)[កែប្រែ]

លេខរៀង ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
៦១ ជយវម៌្មទី២ (ហរិហរាល័យ) (ជយវម៌្មទី៥?!) មិនស្គាល់ ៧៨១-៨៣៤
៦២ ជយវម៌្មទី៣ (---រលួស) (ជយវម៌្មទី៦?!) មិនស្គាល់ ៨៣៤-៨៧៧
៦៣ រុទ្រវម៌្ម សម័យអង្គរ មិនស្គាល់ ?-?
៦៤ ប្ឫថិវេន្ទ្រវម៌្ម មិនស្គាល់ ?-?
៦៥ ឥន្ទ្រវម៌្មទី១ ឥន្ទ្រវម៌្ម ៨៧៧-៨៨៩
៦៦ យឝោវម៌្មទី១ (យឝោធរបុរ-អង្គរ១) យឝោវធ៌ន ៨៨៩-៨៩៩
៦៧ ហឝ៌វម៌្មទី១ ហឝ៌វម៌្ម ៨៩៩-៩២៥
៦៨ ឦឝានវម៌្មទី២ ឦឝានវម៌្ម ៩២៣-៩២៨
៦៩ ជយវម៌្មទី៤ (ឆោកគរគីរ) (ជយវម៌្មទី៧?!) ជយវម៌្ម ៩២៨-៩៤១
៧០ ហឝ៌វម៌្មទី២ ហឝ៌វម៌្ម ៩៤១-៩៤៤
៧១ រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២ (យឝោធរបុរ) រាជេន្ទ្រវម៌្ម ៩៤៤-៩៦៨
៧២ ជយវម៌្មទី៥ (ជយវម៌្មទី៨?!) ជយវម៌្ម ៩៦៨-១០០១
៧៣ ឧទយាទិត្យវម៌្មទី១ ឧទយាទិត្យវម៌្ម ១០០១-១០០២
៧៤ ជយវីរវម៌្ម (ជយេន្ទ្រនគរី) ជយវីរវម៌្ម ១០០២-១០០៨
៧៥ សូយ៌្យវម៌្មទី១ សូយ៌្យវម៌្ម ១០០២-១០៥០
៧៦ ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ (អង្គរទី២) ឧទយាទិត្យវម៌្ម ១០៥០-១០៦៨
៧៧ ហឝ៌វម៌្មទី៣ ហឝ៌វម៌្ម ១០៦៦-១០៨០
៧៨ ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី២ ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្ម ១០៨០-១១១៣
៧៩ ជយវម៌្មទី៦ (មហីធរបុរ) (ជយវម៌្មទី៩?!) ជយវម៌្ម ១០៨០-១១០៧
៨០ យុវរាជ (គោរម្យងាររជ្ជទាយាទ) មិនស្គាល់ ១១០៧-?
៨១ ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១ (យឝោធរបុរ) ធរណីន្ទ្រវម៌្ម ១១០៧-១១១៣
៨២ សូយ៌្យវម៌្មទី២ សូយ៌្យវម៌្ម ១១១៣-១១៥០
៨៣ ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២ ធរណីន្ទ្រវម៌្ម ១១៥១-១១៦០
៨៤ យឝោវម៌្មទី២ យឝោវម៌្ម ១១៦០-១១៦៥?
៨៥ ត្រិភុវនាទិត្យវម៌្ម ត្រិភុវនាទិត្យវម៌្ម ១១៦៥?-១១៧៧
ការលុកលុយរបស់ចាម: ១១៧៧-១១៨១
៨៧ ជយវម៌្មទី៧ (អង្គរ៣) (ជយវម៌្មទី១០?!) ជយវធ៌ន ១១៨១-១២២០
៨៨ ឥន្ទ្រវម៌្មទី២ ឥន្ទ្រវម៌្ម ១២២០-១២៤៣
សៀមបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១២៣៨កំឡុងរជ្ជកាលនៃឥន្ទ្រវម៌្មដោយ ពុកឃុន ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យនៅសុខោទ័យ មួយក្នុងចំណោមខេត្តខ្មែរ ។ ***
៨៩ ជយវម៌្មទី៨ (ជយវម៌្មទី១១?!) ជយវម៌្ម ១២៤៣-១២៩៥
៩០ ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម ឥន្ទ្រវរម៌្មទី៣ ១២៩៥-១៣០៧
៩១ ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម ស្រីជយវម៌្ម ១៣០៧-១៣២៧
៩២ ជយវម៌្មទី៩ (ជយវម៌្មទី១២?!) សីហនុរាជ ១៣២៧-១៣៥៨?
៩៣ អង្គជ័យ (រឿងនិទាន)*** ពញាជ័យ ១៣៣៦-១៣៤០
៩៤ និព្វានបាទ (រឿងនិទាន) និព្វានចក្រ ១៣៤០-១៣៤៦
៩៥ សិទ្ធានរាជា (រឿងនិទាន) ១៣៤៦-១៣៤៧
៩៦ លំពង្សរាជា (រឿងនិទាន) លំពង្សរាជា ១៣៤៧-១៣៥៣
ការលុកលុយរបស់សៀម: ១៣៥២-១៣៥៧
៩៧ បាសាត (រឿងនិទាន) ១៣៥៣-១៣៥៥
៩៨ បាអាត (រឿងនិទាន) ១៣៥៥-១៣៥៥
៩៩ កំបង់ពិសី (រឿងនិទាន) ១៣៥៥-១៣៥៧
១០០ ស្រីសុរិយោវង្ស រឺ ស្រីសុរិយោទ័យទី១ ១៣៥៧-១៣៦៦
១០១ បរមរាមាធិបតី បរមរាមា ១៣៦៦-១៣៧៣
១០២ ធម្មាសោករាជ រឺ បរមសោករាជ ធម្មាសោក ១៣៧៣-១៣៩៤
ការលុកលុយរបស់សៀម: ១៣៩៤ (៥ខែ) ។
១០៣ ឥន្ទរាជា ពញាព្រែក ១៣៩៤-១៤០១៧
១០៤ ស្រីសុរិយោពណ៌ទី២, បរមរាជាទី១ ពញាញាតិ ១៤០១៧-១៤៦៣

នគរកម្ពុជាធិបតី (១៤៣១-១៨៦៣)[កែប្រែ]

សម័យចតុមុខ (១៤៣១-១៥២៥)[កែប្រែ]

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
១០៤. ស្រីសុរិយោពណ៌ទី២, បរមរាជាទី១ ពញាញាតិ ១៤០១៧-១៤៦៣
១០៥. នារាយណ៍រាជាទី១, ស្រីសុរិយោពណ៌ទី៣ ព្រះនារាយណ៍ ១៤៦៣-១៤៦៨
១០៦. ស្រីរាជា ព្រះសិរីរាជា ១៤៦៨-១៤៨៦
១០៧. ស្រីសុរិយោទ័យទី២ ស្រីសុរិយោទ័យ ១៤៧៦-១៤៨៦
១០៨. ធម្មរាជាទី១ ធម្មរាជា ១៤៧៦-១៥០៤
១០៩. ឝ្រីឝៅគន្ធបទ ដំខត្តិយរាជា ១៥០៤-១៥១២

សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា: សង្គ្រាមចៅពញាចន្ទរាជា និងស្ដេចកន: ១៥១៦-១៥២៩

សម័យលង្វែក(១៥២៥-១៥៩៣)[កែប្រែ]

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
១១០. ស្រីជេដ្ឋា (ក្រុងស្រឡប់ដូនតីពិជ័យព្រៃនគរ) កន រឺ កៅ ១៥០៨-១៥??
១១១. បរមរាជាទី២, ចន្ទរាជា, អង្គចន្ទទី១ ចន្ទរាជា ១៥១៦-១៥៦៦
១១២. បរមរាជាទី៣, បរមិន្ទរាជា បរមិន្ទរាជា ១៥៦៦-១៥៧៦
១១៣. បរមរាជាទី៤ រឺ ជ័យជេដ្ឋាទី១ សត្ថាទី១ ១៥៧៦-១៥៩៤
១១៤. ពញាតន់ (បរមរាជាទី៥) រាជ្យទី១ ១៥៨៤-១៥៩៤

សម័យស្រីសន្ធរ (១៥៩៤-១៦២០)[កែប្រែ]

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
១១៥. រាមាធិបតីទី១ ព្រះរាមជើងព្រៃ ១៥៩៤-១៥៩៦
១១៦. ពញានូ (រាមាធិបតីទី២) ១៥៩៦-១៥៩៧
១១៤. បរមរាជាទី៥ (រាជ្យទី២) ចៅពញាតន់ ១៥៩៧-១៥៩៩
១១៧. បរមរាជាទី៦ ចៅពញាអន ១៥៩៩-១៦០០
១១៨. កែវហ៊្វាទី១ ចៅពញាញោម ១៦០០-១៦០២
១១៩. បរមរាជាទី៧ ស្រីសុរិយោពណ៌៤ ១៦០២-១៦១៩

សម័យឧដុង្គ (យុគអន្ធកាលនៃកម្ពុជា ១៦១៩-១៨៦៣)[កែប្រែ]

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
១២០. ជ័យជេដ្ឋាទី២ ជ័យជេដ្ឋា ១៦១៩-១៦២៧
១២១. ឧទ័យរាជាទី១ ឧទ័យ ១៦២៧-១៦៤២
១២២. ធម្មរាជាទី២ រឺ រាជសំភារ ពញាតូ ១៦២៧-១៦៣២
១២៣. អង្គទងរាជា ពញានូរ ១៦៣២-១៦៤០
១២៤. បទុមរាជាទី១ អង្គនន់ទី១ ១៦៤០-១៦៤២
១២៥. រាមាធិបតីទី២ ពញាចន្ទ រឺ អង្គចន្ទទី២ ១៦៤២-១៦៥៨
១២៦. បរមរាជាទី៨ អង្គសូរទី១ ១៦៥៩-១៦៧២
១២៧. រាមាធិបតីទី៣ អង្គតន់ទី១ ១៦៦៤-១៦៧៤
១២៨. បទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋទី១ ១៦៧២-១៦៧៣
១២៩. កែវហ៊្វាទី២ អង្គជីទី១ ១៦៧៣-១៦៧៧
១៣០. បទុមរាជាទី៣ អង្គនន់ទី២ ១៦៧៤-១៦៩១
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី១) អង្គសូរទី២ ១៦៧៧-១៦៩៥
១៣២. អ្នកម្នាងទៃ ទៃ ១៦៨៨ (៣ខែ)
១៣៣. រាមាធិបតីទី៤ អង្គយ៉ង ១៦៩៥-១៦៩៦
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី២) អង្គសូរទី២ ១៦៩៦-១៧០០
១៣៤. កែវហ៊្វាទី៣ (រាជ្យទី១) អង្គឥមទី១ ១៧០០-១៧០១
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី៣) អង្គសូរទី២ ១៧០១-១៧០២
១៣៥. ធម្មរាជាទី៣ (រាជ្យទី១) ជ័យជេដ្ឋាទី៤ ១៧០២-១៧០៤
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី៤) អង្គសូរទី២ ១៧០៤-១៧០៧
១៣៥. ធម្មរាជាទី៣ (រាជ្យទី២) ជ័យជេដ្ឋាទី៤ ១៧០៧-១៧១៤
១៣៤. កែវហ៊្វាទី៣ (រាជ្យទី២) អង្គឥមទី១ ១៧១៤-១៧២២
១៣៦. សត្ថាទី២ (រាជ្យទី១) អង្គជីទី២ ១៧២២-១៧២៩
១៣៤. កែវហ៊្វាទី៣ (រាជ្យទី៣) អង្គឥមទី១ ១៧២៩ (៧ខែ)
១៣៦. បរមរាជាទី១០ (រាជ្យទី២) អង្គជីទី២ ១៧២៩-១៧៣៨
១៣៥. ធម្មរាជាទី៣ (រាជ្យទី៣) ជ័យជេដ្ឋាទី៤ ១៧៣៨-១៧៤៧
១៣៧. ស្រីធម្មរាជា អង្គឥមទី២ ១៧៤៧-១៧៤៨
១៣៨. រាមាធិបតីទី៥ (រាជ្យទី១) អង្គទង ១៧៤៨-១៧៤៩
១៣៩. ស្រីជ័យជេដ្ឋទី២ អង្គស្ងួន ១៧៤៩-១៧៥៥
១៣៨. រាមាធិបតីទី៥ (រាជ្យទី២) អង្គទង ១៧៥៦-១៧៥៧
១៤០. នារាយណ៍រាជាទី២ ឧទ័យរាជាទី២ រឺ អង្គតន់ទី២ ១៧៥៨-១៧៧៥
១៤១. រាមាធិបតីទី៦ អង្គនន់ទី៣ ១៧៧៥-១៧៧៩
១៤២. នារាយណ៍រាជាទី៣ អង្គអេង ១៧៧៩-១៧៩៦
អន្តររជ្ជកាល: ១៧៩៦-១៨០៥
ចៅហ៊្វាប៉ុក ១៧៩៦-១៨០៥
១៤៣. ឧទ័យរាជាទី៣ អង្គចន្ទទី៣ រឺ ឧទ័យរាជា ១៨០៦-១៨៣៤
១៤៤. អង្គម៉ី អង្គម៉ី ១៨៣៤-១៨៤៧
១៤៥. ហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី អង្គឌួង ១៨៤៨-១៨៦០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)[កែប្រែ]

អាណាព្យាបាលបារាំង (១៨៦៣-១៩៥៣)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ព្រះនាមផ្ទាល់ ប្រសូត្រ រជ្ជកាល សោយ្យទីវង្គត
King Norodom.jpg ១៤៦. នរោត្ដម
ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តម
អង្គច្រលឹង រឺ អង្គវត្តី កុម្ភៈ១៨៣៤ ១៨៦០-១៩០៤ ២៤មេសា១៩០៤
Prince Sisawat.jpg ១៤៧. ស៊ីសុវត្ថិ
ព្រះបាទសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិ
ស៊ីសុវត្ថិ ៧កញ្ញា១៨៤០ ១៩០៤-១៩២៧ ៩សីហា១៩២៧
Sisowath Monivong.jpg ១៤៨. ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
ព្រះបាទសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស
ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ២៧ធ្នូ១៨៧៥ ១៩២៧-១៩៤១ ២៤មេសា១៩៤១
Norodom Sihanouk 1956.jpg ១៤៩. នរោត្តម សីហនុ
ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ
នរោត្តម សីហនុ ៣១តុលា១៩២២ ២៥មេសា១៩៤១-២មីនា១៩៥៥ ១៥តុលា២០១២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣-១៩៧០)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត្រ រជ្ជកាល សោយទីវង្គត
Norodom Suramarit.jpg ១៥០. នរោត្តម សុរាម្រិត
ព្រះបាទរាជសម្ដេចនរោត្តមសុរាម្រិត
០៦ មីនា ១៨៩៦ ០៣ មីនា ១៩៥៥-០៣ មេសា ១៩៦០ ០៣ មេសា ១៩៦០
Norodom Suramarit.jpg ១៥១. ស៊ីសុវត្ថិ កុសមៈ នារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនា ០៩ មេសា ១៩០៤ ១៩៦០-១៩៧០ ២៧ មេសា ១៩៧៥

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត្រ រជ្ជកាល សោយទីវង្គត
Norodom Sihanouk 1956.jpg ១៤៩. នរោត្តម សីហនុ
ព្រះករុណព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រ


៣១តុលា១៩២២ ២៤កញ្ញា១៩៩៣-៧តុលា២០០៤ ១៥តុលា២០១២
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg ១៥២. នរោត្តម សីហមុនី
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
១៤ឧសភា១៩៥៣ ១៤តុលា២០០៤-បច្ចុប្បន្ន កំពុងគ្រងរាជ្យ

ព្រះរាជនិមិត្តរូប[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]


  1. http://www.khemaravidya.com/index.php/news/2015-08-19-03-35-00/130-2015-09-16-02-19-51 ខេមរវិទ្យា
  2. សិលាចារឹកកំពូលតានន់ Ka.63/K.1236 ជាភាសាសំស្ក្រឹត និងជាភាសាខ្មែរ។
  3. សិលាចារឹកកំពូលតានន់ Ka.63/K.1236 ជាភាសាសំស្ក្រឹត និងជាភាសាខ្មែរ។
  4. [១]
  5. [២]