វង់ភ្លេងការបុរាណ

ពីវិគីភីឌា

វង់ភ្លេងការបុរាណ មានកំណើតជាង២០០០ឆ្នាំមកហើយ។ ដើមឡើយគេប្រើវង់ភ្លេងនេះប្រគំក្នុងពិធីលៀងអារក្ស
លុះក្រោយមកគេប្រើវាសម្រាប់ប្រគំក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅវិញ ទើបគេហៅថាវង់ភ្លេងការបុរាណតរៀងមក។
វង់ភ្លេងអារក្ស និងវង់ភ្លេងការជាវង់ភ្លេងមានឧបករណ៍ដូចគ្នា គឺ ទ្រខ្សែ៣ ខ្សែដៀវ ចាប៉ីដងវែង ប៉ីអ ប៉ីពក ស្គរអារក្ស និងឈិង