ប៉ីអ

ពីវិគីភីឌា

ប៉ីអ ជាឧបករណ៍ភ្លេងប្រើខ្យល់ គេប្រគំវាក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ស និងវង់ភ្លេងការបុរាណ។ ប៉ីអចែកចេញជា លាំ និងតួ។ តួប៉ីអធ្វើអំពីឫស្សីឃ្លៃឫស្សីពីងពង់។ លាំ គឺជាអណ្ដាតសម្រាប់ផ្លុំឲ្យចេញសំនៀង។ នៅលើតួប៉ីអមានរន្ធសំនៀងជាច្រើន។