វិគីភីឌា:វិគីគម្រោង ជីវប្រវត្តិ/Arts and entertainment

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Crystal personal.svg វិគីគម្រោង ជិវប្រវត្តិ

WikiProject Biography

ព័ត៌មានទូទៅ (edit · changes)
Announcements
Departments
Work groups and subprojects
Things you can do (edit)

វិគីភីឌា:WikiProject Biography/to do

Biography article statistics

This list is generated automatically on alternate nights.
view full worklist វិគីភីឌា:Version 1.0 Editorial Team/Biography articles by quality statistics

Shortcut:
WP:WPBIOA&E
Arts and Entertainment Work Group

The Arts and Entertainment Work Group is a working group of members of the Biography WikiProject dedicated to ensuring quality and coverage of biography articles.


Related Projects

Since biographies are potentially under the purview of almost all WikiProjects, it is important that we work in tandem with these projects. Also, when seeking collaboration on articles, don't neglect to approach WikiProjects that are part of the geographical region your subject is/was in.

Related Portals

Increase the exposure of our work group by nominating our articles for their Portal FA and DYKs... Specific discipline portals are listed in that section.

Navigation
Articles
Announcements/To Do (edit)

វិគីភីឌា:WikiProject Biography/Arts and entertainment/Announcements Add this to-do list to your User page! {{វិគីភីឌា:WikiProject_Biography/Arts and entertainment/Announcements}}

Directions for expanding any division below[កែប្រែ]

The general outline and collection has been started, but if you would like to expand and organize a discipline, here's what you do. Right below the page heading for the discipline insert this: {{subst:វិគីភីឌា:WikiProject Biography/Work groups/Division banner}} and save. This will put a rough outline together for you and then you can edit it to conform to your area. See Writers and critics below for an example. If your project grows large enough where it's taking up a good portion of this page, you should probably move it to a subpage of this page.

You might also want to make a Members section for people to join your specific area!

Tagging articles[កែប្រែ]

Any article related to this work group should be marked by adding |a&e-work-group=yes to the {{WPBiography}} project banner at the top of its talk page. This will automatically place it into Category:Arts and entertainment work group articles. Articles can be assessed for priority within this work group by using the |a&e-priority= parameter. See Template:WPBiography/doc for detailed instructions on how to use the banner.

Members[កែប្រែ]

  1. --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៤:៥៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

General[កែប្រែ]

Infoboxes[កែប្រែ]

Requested articles[កែប្រែ]

Actors[កែប្រែ]

Architects[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Artists[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Announcements/To-Do[កែប្រែ]

Illustrators[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Painters[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Photographers[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Sculptors[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Comics artists[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Visual arts deletions[កែប្រែ]

Performing arts[កែប្រែ]

Comedians[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Dancers[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Directors[កែប្រែ]

Musicians[កែប្រែ]

Writers and critics[កែប្រែ]

Arts and Entertainment Work Group - Writers and critics

The Arts and Entertainment Work Group - Writers and critics is a working group of members of the Biography WikiProject dedicated to ensuring quality and coverage of biography articles.

Related Projects

Since biographies are potentially under the purview of almost all WikiProjects, it is important that we work in tandem with these projects. Also, when seeking collaboration on articles, don't neglect to approach WikiProjects that are part of the geographical region your subject is/was in.

Related Portals

Increase the exposure of our work group by nominating our articles for their Portal FA and DYKs. Of course, don't forget the main portal, Portal:Arts

FAs and GAs
Announcements/To do (edit)

វិគីភីឌា:WikiProject Biography/Arts and entertainment/Writers and critics announcements

Members[កែប្រែ]

Categories[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Comics writers[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:

Lists[កែប្រែ]

Poets[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:
Poets

Stubs[កែប្រែ]

Authors / Writers deletions[កែប្រែ]

Tools[កែប្រែ]

Main tool page: toolserver.org
  • Reflinks - Edits bare references - adds title/dates etc. to bare references
  • Checklinks - Edit and repair external links
  • Dab solver - Quickly resolve ambiguous links.
  • Peer reviewer - Provides hints and suggestion to improving articles.


Directory បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

Council ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

Guide មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា